Quyết định 6741/QĐ-BCT

Quyết định 6741/QĐ-BCT năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6741/QĐ-BCT 2014 công bố Danh mục văn bản Bộ Công Thương hết hiệu lực


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6741/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công báo;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGĐỗ Thắng Hải


Bộ Công Thương

B.QT.07.01

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6741/QĐ-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

I. Thông tư

1

06/4/2006

Thông tư số 04/2006/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

 

2

18/02/2013

Thông tư số 05/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa

 

3

10/10/2012

Thông tư số 30/2012/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường đối với công chức của Cục Quản lý thị trường

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của Quản lý thị trường

 

4

02/5/2013

Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của Quản lý thị trường

 

5

31/7/2013

Thông tư số 19/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Được thay thế bởi Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện

 

6

07/8/2012

Thông tư số 23/2012/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2014/TT-BCT ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bãi bỏ Thông tư số 23/2012/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

 

7

18/01/2013

Thông tư số 02/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013

Được quy định hết hiệu lực tại nội dung Thông tư (ngày 31 tháng 12 năm 2013)

 

8

08/02/2013

Thông tư số 04/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2013

Được quy định hết hiệu lực tại nội dung Thông tư (ngày 31 tháng 12 năm 2013)

 

II. Quyết định

1

31/7/2001

Quyết định số 0808/2001/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định về quản lý và sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu Quản lý thị trường

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của Quản lý thị trường

 

2

29/10/2001

Quyết định số 1152/2001/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung một số điều quy định về quản lý và sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu Quản lý thị trường

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của Quản lý thị trường

 

3

25/8/2004

Quyết định số 1211/2004/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung một số điều quy định về quản lý và sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu Quản lý thị trường

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của Quản lý thị trường

 

III. Thông tư liên tịch

1

17/6/2009

Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương

 

2

20/5/2005

Thông tư liên tịch số 16/2005/TTLT-BYT-BCN của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp hướng dẫn phân công, phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

 

3

12/7/2005

Thông tư liên tịch số 18/2005/TTLT/BYT-BTM của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Thương mại về quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6741/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6741/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực31/07/2014
Ngày công báo14/08/2014
Số công báoTừ số 765 đến số 766
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6741/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 6741/QĐ-BCT 2014 công bố Danh mục văn bản Bộ Công Thương hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 6741/QĐ-BCT 2014 công bố Danh mục văn bản Bộ Công Thương hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu6741/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýĐỗ Thắng Hải
       Ngày ban hành31/07/2014
       Ngày hiệu lực31/07/2014
       Ngày công báo14/08/2014
       Số công báoTừ số 765 đến số 766
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6741/QĐ-BCT 2014 công bố Danh mục văn bản Bộ Công Thương hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6741/QĐ-BCT 2014 công bố Danh mục văn bản Bộ Công Thương hết hiệu lực

           • 31/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực