Quyết định 675/QĐ-UBND-HC

Quyết định 675/QĐ-UBND-HC năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 675/QĐ-UBND-HC 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Tư pháp Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 574/QĐ-UBND-HC 2015 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Tư pháp và được áp dụng kể từ ngày 19/06/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 675/QĐ-UBND-HC 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Tư pháp Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 675/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 632/TTr-STP ngày 23 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 27 thủ tục;

2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: 61 thủ tục (được công bố tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 của Ủy ban nhân dân Tỉnh);

3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 15 thủ tục (được công bố tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 của Ủy ban nhân dân Tỉnh).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- NĐiều 3;
- BTư pháp (Cc KSTTHC);
- TT/TU, TT/HĐND Tnh;
- Các PCT/UBND Tnh;
- Lưu: VT, T (HC).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP ĐỒNG THÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 675/QĐ-UBND-HC ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thm quyền giải quyết của Sở pháp Đồng Tháp

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vc nh chính pháp

1

Xác nhận là người gốc Việt Nam

2

Điều chỉnh hộ tịch

3

Ghi vào S hộ tịch việc ly hôn đã tiến nh nước ngoài

4

Đăng lại việc Nuôi con nuôi

5

Thủ tục giải quyết việc công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới Việt Nam Campuchia nhn trẻ em Campuchia làm con nuôi.

( Thông Bình, Tân Hội Cơ, Bình Phú thuộc huyện Tân Hng; Bình Thạnh, Tân Hội thuộc thị Hồng Ngự; Thường Thi Hậu A, Tng Thi Hậu B, Thường Phước 1 thuộc huyện Hồng Ng).

II. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

1

Thủ tục chm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi Giy đăng ký hoạt động

2

Thủ tục chm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chc chủ quản

3

Thủ tục Cp lại Thẻ vấn viên pháp luật

4

Thủ tục chm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân gia đình yếu t nước ngoài

5

Thủ tục cấp phép thành lập Văn phòng Giám định pháp

6

Thủ tục đăng hoạt động Văn phòng Gm định pháp

7

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại th công chng viên

8

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ công chứng viên

9

Thủ tục Tm ngừng hoạt động Văn phòng ng chứng

10

Thủ tục Đăng hoạt động của Văn phòng công chng sau khi được phép chuyển đổi loại nh Văn phòng công chứng

11

Thủ tục Chuyển đổi loi hình Văn phòng công chứng

12

Thủ tục Đăng danh sách Công chng viên làm việc theo chế độ hp đồng

13

Thủ tục Thay đổi danh sách công chng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng ng chứng do hai công chứng viên tr lên thành lp

14

Thủ tục Chm dt hot động của Văn phòng công chng trong trường hợp Trưởng Văn phòng công chứng do một công chng viên thành lập chết

15

Thủ tục thm định hồ sơ Tổ chc Đi hội nhiệm k Đoàn lut

16

Thủ tục thm định hồ sơ đề nghị Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật

17

Thủ tục Thm định hồ phê duyt Điều lệ Đoàn luật

18

Thủ tục Đăng hoạt động Văn phòng luật sư

19

Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hành ngh luật với ch cá nhân

20

Thủ tục cấp Giy đăng hoạt động do chuyn đổi chi nhánh của tổ chc hành nghề luật nước ngoài thành công ty luật trách nhim hu hạn một trăm phần tm vốn nước ngoài ti Việt Nam

21

Thủ tục cấp lại Giy đăng hoạt động cho chi nhánh, Công ty luật nước ngoài do bị mất, bị ch, bị cháy hoặc bị tiêu hu dưới nh thức khác

22

Thủ tục Cp lại Giy đăng hoạt động do thay đổi nội dung Giy đăng ký hoạt động ca chi nnh của tổ chc hành ngh luật nước ngoài

2. Danh mục th tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Đng Tháp

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. Lĩnh vc nh chính pháp

 

1

 

Nhập quốc tịch Vit Nam

- Nghị định s 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Vit Nam.

- Thông tư s 08/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giy t về quốc tịch mẫu sổ tiếp nhn các việc về quốc tịch.

- Thông s 146/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch.

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA, ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hưng dẫn thi hành Nghị đnh s 78/2009/NĐ- CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính ph quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi nh một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

2

 

Trở lại quốc tịch Việt Nam

- Nghị định s 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Vit Nam.

- Thông tư s 08/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giy t về quốc tịch mẫu sổ tiếp nhn các việc về quốc tịch.

- Thông s 146/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch.

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA, ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hưng dẫn thi hành Nghị đnh s 78/2009/NĐ- CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính ph quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi nh một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

3

 

Thôi quốc tịch Việt Nam

- Nghị định s 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Vit Nam.

- Thông s 08/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn mẫu giy t về quc tịch mẫu sổ tiếp nhn các việc về quốc tịch.

- Thông s 146/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ trưng Bộ tài chính hướng dn chế đ thu, np và quản l p giải quyết các việc liên quan đến quc tịch.

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA, ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hưng dẫn thi hành Nghị đnh s 78/2009/NĐ- CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính ph quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi nh một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

4

 

Xác nhận có quốc tch Việt Nam

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA, ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hưng dẫn thi hành Nghị đnh s 78/2009/NĐ- CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính ph quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi nh một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

5

 

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

- Nghị định s 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 m 2013 có hiệu lc ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi nh một s điều của Luật Hôn nhân Gia đình về quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài.

- Thông tư s 9b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ pháp Sửa đổi, bổ sung mt số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ pháp v việc ban hành và hưng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, s dụng sổ, biu mu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 ca B pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 08.a/2010/TT-BTP.

6

 

Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại quan thẩm quyền của nước ngoài nước ngoài

- Nghị định s 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 m 2013 có hiệu lc ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi nh một s điều của Luật Hôn nhân Gia đình về quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài.

- Thông tư s 9b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ pháp Sửa đổi, bổ sung mt số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ pháp v việc ban hành và hưng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, s dụng sổ, biu mu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 ca Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

7

 

Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan thm quyn của nước ngoài

- Nghị định s 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 m 2013 có hiệu lc ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi nh một s điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài.

- Thông tư s 9b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ pháp Sửa đổi, bổ sung mt số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ pháp v việc ban hành và hưng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, s dụng sổ, biu mu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 ca Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

8

 

Đăng nhận cha, m, con yếu tố nước ngoài

- Nghị định s 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 m 2013 có hiệu lc ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi nh một s điều của Luật Hôn nhân Gia đình về quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài.

- Thông tư s 9b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ pháp Sửa đổi, bổ sung mt số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ pháp v việc ban hành và hưng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, s dụng sổ, biu mu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 ca Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

9

 

Đăng khai sinh có yếu tố nước ngoài

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về Hộ tịch, Hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Thông tư số 9b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

10

 

Đăng khai t yếu t nước ngoài

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về Hộ tịch, Hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Thông tư số 9b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

11

 

Đăng lại việc sinh, kết hôn, tử

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về Hộ tịch, Hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Thông tư số 9b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

12

 

Đăng việc giám h yếu tố nước ngoài

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về Hộ tịch, Hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Thông tư số 9b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

13

 

Đăng ký chm dt, thay đổi việc giám h yếu t nước ngoài

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về Hộ tịch, Hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Thông tư số 9b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

14

 

Cấp bản sao giy t hộ tịch

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về Hộ tịch, Hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Thông tư số 9b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

- Quyết định số 62/2008/Đ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của UBND TỈnh về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15

 

Cấp lại bản chính giy khai sinh

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về Hộ tịch, Hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Thông tư số 9b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

- Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Ngoại giao).

- Quyết định số 62/2008/Đ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của UBND TỈnh về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

16

 

Thay đổi, cải chính h tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, b sung h tịch (Áp dụng đối với công dân Việt Nam định cư tại nưc ngoài, người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây cơ quan có thm quyền của tỉnh Đồng Tháp)

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về Hộ tịch, Hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Thông tư số 9b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

17

 

Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh và ghi chú vào s đăng ký con nuôi đã đăng ký tại cơ quan thm quyn của nước ngoài

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về Hộ tịch, Hôn nhân và gia đình và chứng thực.

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

18

 

Cấp Phiếu lịch tư pháp

- Luật lch pháp năm 2009.

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ Quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật lịch pháp.

- Thông tư số 04/2012/TTLT- BTP-TANDTC-VKSNDTC- BCA-BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ pháp, Chánh án Tòa án nn dân tối cao, Viện trưởng Viện kim sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hưng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ pháp v/v ban hành hướng dn sử dụng biểu mu mẫu sổ lịch tư pháp.

- Thông s 174/2011/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2011 Bộ trưởng của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

II. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

1

 

Thủ tục Cấp Thẻ vn viên pháp luật

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mt số điều của Nghị đnh số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về vấn pháp lut.

2

 

Thủ tục Đăng ký hot động của Trung tâm vn pháp luật

 

3

 

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng hot động của Trung tâm vn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

 

4

 

Thủ tục Đăng hot động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp lut

 

5

 

Thủ tục thu hồi Thẻ vấn viên pháp luật

 

6

 

Thủ tục Cấp Giy đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình yếu tố nước ngoài

Nghị định s 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

7

 

Thủ tục thay đổi ni dung Giy đăng hoạt đng cho Trung tâm tư vn, h trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (Trong trường hp thay đổi tên gọi, địa điểm)

 

8

 

Thủ tục Thay đổi ni dung Giy đăng hot đng của Trung tâm tư vn, h trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (Trong trường hp thay đổi người đứng đầu Trung tâm hoặc nội dung hoạt động)

 

9

 

Thủ tục công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên

- Nghị định 05/2012/NĐ-CP Sa đổi, bổ sung một số điều của các Ngh định v đăng ký giao dịch bảo đm, trợ giúp pháp lý, luật sư, vấn pháp luật

Thông tư 07/2012/TT-BTP Hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp nhà nước

10

 

Thủ tục Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp

 

11

 

Thủ tục Thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp

 

12

 

Thủ tục Thu hồi Giy tham gia trợ giúp pháp lý

 

13

 

Thủ tục Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

 

14

 

Thủ tục Thay đổi Giy đăng ký tham gia tr giúp pháp

 

15

 

Thủ tục Đăng ký hot động Trung tâm Trọng tài thương mại

Luật số: 54/2010/QH12 - Luật Trọng tài thương mại

16

 

Thủ tục Đăng ký hot động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài thương mại

 

17

 

Thủ tục Thay đổi ni dung Giy đăng hot đng của Trung tâm Trọng tài thương mại

 

18

 

Thủ tục Chm dt hot động Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài

 

19

 

Thủ tục B nhim giám định viên pháp

Luật 13/2012/QH13 Giám định pháp

20

 

Thủ tục Miễn nhim giám định viên pháp

 

21

 

Thủ tục Thành lập Văn phòng công chng (Văn phòng do 01 công chng viên thành lập)

- Nghị định 04/2013/NĐ-CP Quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chng

- Thông tư 11/2011/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện một số nội dung v công chứng viên, tổ chc hoạt động công chng, quản nhà nước về công chng

22

 

Thủ tục Đăng ký hot động của Văn phòng công chng (Do hai công chứng viên trở lên thành lp)

 

23

 

Thủ tục Đăng ký hot động của Văn phòng công chng (Do một ng chng viên thành lập)

 

24

 

Thủ tục Tiếp nhận hồ bổ nhim Công chứng viên (Trưng hp không đưc miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập s)

 

25

 

Thủ tục Tiếp nhận hồ Bổ nhim Công chứng viên (Trưng hp được min đào tạo tập s)

 

26

 

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ miễn nhim Công chng vn trong trường hợp công chứng viên có nguyện vọng đưc miễn nhim hoặc chuyển làm ng việc khác

 

27

 

Thủ tục Cấp lại Giy đăng ký hoạt động do thay đổi tr sở, tên gọi

 

28

 

Thu hồi Giy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chng

 

29

 

Thủ tục Chm dt hot động của Văn phòng công chng trong trường hợp bị thu hồi giy đăng ký hoạt động do Văn phòng công chng vi phm pháp luật hoặc không còn công chứng viên do bmin nhim

 

30

 

Thủ tục Chm dt hot động của Văn phòng công chng trong trường hợp tự chm dt hoạt động

 

31

 

Thủ tục Thành lập Văn phòng công chng (Văn phòng do 2 công chứng viên thành lp)

 

32

 

Thủ tục Hy bỏ quyết định tạm đình ch hành ngh Công chng

 

33

 

Thủ tục Tm đình ch hành nghề Công chng

 

34

 

Thủ tục thm định hồ sơ thành lập Đoàn luật

- Luật Sa đổi, b sung một số điều của Lut Luật sư năm 2012;

35

 

Thủ tục Đăng ký hot động của Công ty luật TNHH một thành viên

- Luật Sa đổi, b sung một số điều của Lut Luật sư năm 2012;

- Nghị định s 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính ph quy đnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Lut sư;

- Thông tư 17/2011/TT-BTP Hướng dẫn một số quy đnh của Luật Lut sư, Ngh định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Luật sư, Ngh định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật v tổ chc xã hội - nghề nghip ca Luật sư

36

 

Thủ tục Đăng nh nghề Luật với ch cá nhân

 

37

 

Thủ tục Đăng ký hot động của Công ty luật hợp danh và Công ty luật TNHH hai thành viên trở lên

 

38

 

Thủ tục Cấp lại KHĐ do thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của t chc hành nghề luật

 

39

 

Thủ tục Đăng ký hot động Chi nhánh của tổ chc hành nghề luật

 

40

 

Thủ tục Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chc hành nghề luật

 

41

 

Thủ tục Chuyn đổi Công ty luật trách nhim hu hn một thành viên sang ng ty luật trách nhim hu hn hai thành viên tr lên, chuyn đổi công ty luật trách nhim hu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhim hu hạn một thành viên

 

42

 

Thủ tục Đăng ký hot động cho Chi nhánh của Công ty luật nước ngoài

 

43

 

Thủ tục Cấp lại Giy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giy đăng hot động của công ty luật nước ngoài

 

III. nh vực Trợ giúp pháp lý

1

 

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

Nghị định s 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều ca Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính ph quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mt số điều của Lut tr giúp pháp

2

 

vấn pháp luật

 

3

 

Cử trợ giúp viên pháp lý/ luật sư tham gia đại diện ngoài tố tụng

 

4

 

Cử trợ giúp viên pháp lý/ luật sư tham gia t tụng

 

3. Danh mục th tục hành chính b hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thm quyền giải quyết của Sở pháp Đồng Tháp

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính(2)

I. Lĩnh vc nh chính pháp

1

 

Cấp Giy xác nhn mt quốc tịch Việt Nam

Luật quốc tịch Việt Nam sửa đổi, bổ sung bãi bỏ

2

 

Cấp Giy xác nhn không có quốc tịch Việt Nam

Luật quốc tịch Việt Nam sửa đổi, bổ sung bãi bỏ

3

 

Đăng ký kết hôn yếu t nước ngoài ở khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia

Thm quyn ca UBND cấp

4

 

Đăng ký nhn cha, mẹ, con yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Vit Nam – Campuchia

Thm quyn ca UBND cấp

5

 

Đăng tr em Việt Nam làm con nuôi

Theo Luật nuôi con nuôi thm quyền của B pháp

6

 

Giải quyết trẻ em Việt nam làm con nuôi nước ngoài (Không đích danh)

Theo Luật nuôi con nuôi thm quyền của B pháp

7

 

Giải quyết trẻ em Việt nam làm con nuôi nước ngoài (Đích danh)

Theo Luật nuôi con nuôi thm quyền của B pháp

8

 

Cấp giy phép lập Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Theo Luật nuôi con nuôi thm quyền của B pháp

9

 

Gia hạn hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Theo Luật nuôi con nuôi thm quyền của B pháp

10

 

Thay đổi nội dung, giy phép lập văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Theo Luật nuôi con nuôi thm quyền của B pháp

II. Lĩnh vc B tr pháp

1

 

Chm dt hoạt đng của Trung tâm H trợ kết hôn (Trong trường hp tổ chức chủ quản giải th Trung tân hoặc hết thi hạn hoạt động)

Nghị định s 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

2

 

Chm dt hoạt đng của Trung tâm H trợ kết hôn (Trong trường hp hết thi hạn hot động không đủ điều kiện hoạt động)

3

 

Gia hạn hoạt động ca Trung tâm Hỗ tr kết hôn

4

 

Cấp Thẻ giám định viên tư pháp

Luật 13/2012/QH13 Giám định tư pháp

5

 

Thu hồi Thẻ giám định viên tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 675/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu675/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực28/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/06/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 675/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 675/QĐ-UBND-HC 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Tư pháp Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 675/QĐ-UBND-HC 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Tư pháp Đồng Tháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu675/QĐ-UBND-HC
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýNguyễn Văn Dương
       Ngày ban hành28/07/2014
       Ngày hiệu lực28/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/06/2015
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 675/QĐ-UBND-HC 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Tư pháp Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 675/QĐ-UBND-HC 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Tư pháp Đồng Tháp