Quyết định 675/TTg

Quyết định 675/TTg năm 1996 về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 675/TTg áp dụng thí điểm chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái đã được thay thế bởi Quyết định 19/2012/QĐ-TTg Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 675/TTg áp dụng thí điểm chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 675/TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU MÓNG CÁI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 342CV/UB ngày 7-2-1996, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1646 BKH/QL ngày 18-4-1996 và ý kiến của các Bộ, ngành trung ương có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, bao gồm thị trấn Móng Cái và các xã: Hải Xuân, Hải Hoà, Bình Ngọc, Trà Cổ, Ninh Dương, Vạn Ninh, Hải Yến, Hải Đông, Hải Tiến, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Khu vực Cửa khẩu Móng Cái được ưu tiên phát triển thương mai, xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ, du lịch và công nghiệp theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phù hợp với các thông lệ quốc tế.

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài đầu tư tại khu vực Cửa khẩu Móng Cái phù hợp với pháp luật, chính sách hiện hành của Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký hoặc tham gia.

Điều 2: Hoạt động thương mại và dịch vụ thương mại tại khu vực Cửa khẩu Móng Cái bao gồm hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển hàng hoá quá cảnh, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, hội trợ triển lãm, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu và các chi nhánh, đại diện các công ty trong và ngoài nước, chợ cửa khẩu; các hoạt động nêu trên được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các nhà đầu tư trong và ngoài nước được khuyến khích đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực Cửa khẩu Móng Cái phù hợp với Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, ngoài quyền được hưởng các ưu đãi theo quy chế hiện hành, còn được hưởng:

1- Chủ đầu tư được giảm 50% giá thuê đất và mặt nước so với khung giá hiện hành của Nhà nước đang áp dụng tại khu vực Cửa khẩu Móng Cái.

2- Trong thời hạn 4 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu phải nộp thế lợi tức, chủ đầu tư chỉ phải nộp thuế lợi tức ở mức thấp nhất trong khung thuế theo luật định.

3- Các chủ đầu tư không phân biệt trong hay ngoài nước, nếu đầu tư vào các lĩnh vực ngành, nghề ưu tiên theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Cửa khẩu Móng Cái được miễn giảm thuế lợi tức theo quy định hiện hành.

4- Chủ đầu tư nước ngoài nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài với thuế xuất ở mức thấp nhất trong khung thuế theo luật định.

Điều 4. Khu vực Cửa khẩu Móng Cái được huy động nguồn vốn trong và ngoài nước bằng các hình thức thích hợp để xây dựng các cơ sở hạ tầng cần thiết và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hôi, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Việc đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực Cửa khẩu Móng Cái phải được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng của Việt Nam.

Điều 5: Để thúc đẩy quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực Cửa khẩu Móng Cái, được thành lập công ty xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng là doanh nghiệp Nhà nước. Trong 5 năm (từ 1996 -2000) mỗi năm Nhà nước đầu tư riêng qua ngân sách tỉnh cho khu vực Cửa khẩu Móng Cái không dưới 50% tổng số thu ngân sách trong năm trên địa bàn khu vực Cửa khẩu Móng Cái.

Tổng số vốn đầu tư và danh mục các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư từ vốn ngân sách do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghi, Bộ kế hoạch và đầu tư quyết định sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ tài chính.

Điều 6: Người nước ngoài được xuất nhập cảnh vào khu vực cửa khẩu theo các quy định trong quyết định này, phù hợp với pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh và các hiệp định hoặc thoả thuận về thị thực nhập xuất cảnh mà Việt Nam đã ký với các nước.

Trường hợp khi đến cửa khẩu Việt Nam thuộc địa phận khu vực Cửa khẩu Móng Cái chưa có thị thực mà không thuộc diện được miễn thị thực nhập xuất cảnh sẽ được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (Bộ nội vụ) xét cấp thị thực.

Điều 7:

1- Công dân nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi là Trung Quốc) cư trú ở các huyện biên giới đối diện với khu vực Cửa khẩu Móng Cái được qua lại khu vực Cửa khẩu Móng Cái bằng giấy chứng minh thư hoặc giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp.

Thời hạn được phép tạm trú tại khu vực Cửa khẩu Móng Cái không quá 07 ngày, nếu muốn vào các địa điểm khác thuộc tỉnh Quảng Ninh do các cơ quan, tổ chức của Việt Nam ở Quảng Ninh mời đón, thì phải có văn bản đề nghị công an tỉnh Quảng Ninh cấp giấy phép đi lại; giấy phép đi lại có giá trị một lần không quá 05 ngày.

2- Công dân Trung Quốc cư trú ở ngoài khu vực nêu tại khoản 1 điều nay được qua lại khu vực Cửa khẩu Móng Cái bằng hộ chiếu phổ thông do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp, được miễn thị thực nhập xuất cảnh của Việt Nam. Thời hạn được phép tạm trú tại khu vực cửa khẩu Móng Cái không quá 15 ngày; nếu muốn vào các địa điểm khác thuộc tỉnh Quảng Ninh hoặc các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam thì do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (Bộ nội vụ) xét cấp thị thực tại khu vực Cửa khẩu Móng Cái.

3- Người nước ngoài khác được qua lại khu vực Cửa khẩu Móng Cái bằng hộ chiếu, được miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam; thời hạn tạm trú tại khu vực Cửa khẩu Móng Cái không quá 15 ngày; nếu muốn vào các địa điểm khác thuộc tỉnh Quảng Ninh hoặc các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam thì do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Nội vụ) xét cấp thị thực tại khu vực Cửa khẩu Móng Cái.

Điều 8:

1- Thuyền viên Trung Quốc của các tàu, thuyền Trung Quốc được vào khu vực Cửa khẩu Móng Cái để giao, nhận hàng hoá theo hợp đồng bằng sổ thuyền viên do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp. Nếu có nhu cầu giao nhận hàng hoá tại các bến cảng khác của tỉnh Quảng Ninh thì phải được phép của công an tỉnh Quảng Ninh.

2- Thuyền viên nước ngoài khác vào khu vực Cửa khẩu Móng Cái theo quy đinh hiện hành của Việt Nam về nhập xuất cảnh.

Điều 9: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm những chính sách nêu tại quyết định này. Sau 2 năm thực hiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương tiến hành tổng kết việc áp dụng thí điểm các chính sách trên đây tại khu vực Cửa khẩu Móng Cái và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những điều chỉnh, bổ sung cần thiết.

Điều 10: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 675/TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu675/TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/1996
Ngày hiệu lực18/09/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 675/TTg

Lược đồ Quyết định 675/TTg áp dụng thí điểm chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 675/TTg áp dụng thí điểm chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu675/TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýVõ Văn Kiệt
     Ngày ban hành18/09/1996
     Ngày hiệu lực18/09/1996
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2012
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được căn cứ

     Văn bản hợp nhất

      Văn bản gốc Quyết định 675/TTg áp dụng thí điểm chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 675/TTg áp dụng thí điểm chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái