Quyết định 677/QĐ-TCTK

Quyết định 677/QĐ-TCTK năm 2012 về Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 677/QĐ-TCTK 2012 Chương trình tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 677/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Quyết định s54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực Thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 ca Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2008 QĐ-BNV ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã svà tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thống kê;

Căn cứ Công văn số 2241/BNV-ĐT ngày 15/6/2012 của Bộ Nội vụ về việc biên soạn tài liệu, phân cấp bồi dưỡng công chức theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-BKHĐT ngày 14/8/2012 của Bộ Kế hoạchĐầu tư ngày 14/8/2012 về việc giao nhiệm vụ bn soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chcác chương trình bồi dưỡng; theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê cho Tổng cục Thống kê;

Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng nghiệp Vụ công tác thống kê theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt, ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê, bao gồm:

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê trình độ đại học, cao đẳng;

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê trình độ trung cấp;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thống kê và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng
Bộ KH&ĐT (đ báo cáo);
- Lãnh đạo
Tổng cục;
- Vụ Tchức cán bộ, Bộ KH&ĐT;
-
Lưu: VT, TCCB.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

 

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 677/QĐ-TCTK ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

I. Đối tượng bồi dưỡng

Công chức tốt nghiệp đại học, cao đẳng không đúng chuyên ngành thống kê đang làm công tác thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, bao gồm:

1. Công chức làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung;

2. Công chức chuyên trách làm công tác thng kê tại các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

3. Công chc chuyên trách làm công tác thống kê tại các s, ban, ngành thuộc y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. Mục tiêu bồi dưỡng

1. Mục tiêu chung

Trang bị kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê cho công chức tốt nghiệp đại học, cao đẳng không đúng chuyên ngành thống kê.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Trang bị kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê, gồm các nội dung: những vn đề chung về thống kê học, điều tra thống kê, điều tra chọn mẫu; tổng hợp, phân tích thống kê; nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế, xã hội; phân tích dãy stheo thời gian, chỉ số thống kê.

b) Áp dụng lý thuyết thống kê vào điều kiện thực tiễn của nước ta;

c) Hình thành kỹ năng nghiệp vụ thống kê cn thiết, gắn với chức trách nhiệm vụ của công chức thng kê trong hệ thống thng kê nhà nước.

III. Yêu cu đối với chương trình

1. Btrí hợp lý và khoa học giữa các chuyên đề, nội dung bám sát nhiệm vụ của người làm công tác thống kê, đảm bảo tính khoa học kết cấu theo hướng mở đdễ cập nhật, bổ sung cho phù hợp;

2. Cân đối hợp lý giữa lý thuyết với thực hành (rèn luyện kỹ năng).

3. Thiết thực để sau khi học xong, học viên có thể vận dụng được các kiến thức, kỹ năng trong việc thực thi nhiệm vụ của mình.

IV. Phương pháp cấu trúc chương trình

Chương trình được cấu trúc theo 7 chuyên đề: đi từ những vấn đề chung về thống kê học, điều tra thống kê (hình thc thu thập thông tin chủ yếu hiện nay) đến tổng hợp và phân tích thng kê, điều tra thống kê, nghiên cứu thng kê các mức độ của hiện tượng kinh tế, xã hội; phân tích dãy số theo thời gian, chsố thống kê. Nội dung chương trình phù hợp với công chức chưa qua đào tạo chuyên ngành thống kê.

Học viên học đủ các phần kiến thức theo quy định của chương trình này sẽ được cấp chứng chỉ.

V. Chương trình bồi dưỡng

1. Khối lượng kiến thứcthời gian bồi dưỡng

a. Chương trình gồm: 07 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Những vn đề chung về thống kê;

- Chuyên đề 2: Điều tra thống kê;

- Chuyên đề 3: Tổng hợp thống kê;

- Chuyên đề 4: Nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế, xã hội;

- Chuyên đề 5: Điều tra chọn mẫu;

- Chuyên đề 6: Phân tích dãy số theo thời gian;

- Chuyên đề 7: Chỉ số thống kê.

b. Thời gian

- Thời gian bồi dưỡng: 02 tuần, mi tuần 5 ngày làm việc, mỗi ngày hc 8 tiết.

- Tổng thời gian là 02 tuần x 5 ngày làm việc/tuần x 8 tiết/ngày = 80 tiết;

- Phân bố thời gian:

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 64 tiết (80%);

+ Khai giảng, phổ biến quy chế học tập: 02 tiết (2,5%);

+ Kiểm tra: 02 tiết (2,5%);

+ Ôn tập: 02 tiết (2,5%);

+ Tham quan, khảo sát, nghe báo cáo ngoại khóa, viết thu hoạch: 06 tiết (7,5%)

+ Bế giảng, trao chứng chỉ: 04 tiết (5%)

2. Cấu trúc chương trình

STT

Tên chuyên đề

Stiết

Tổng số

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

 

Tổng số

64

32

32

1

Những vấn đề chung về thống kê

8

4

4

2

Điều tra thống kê

8

4

4

3

Tổng hợp thống kê

8

4

4

4

Nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế, xã hội

12

4

4

5

Điều tra chọn mẫu

8

4

4

6

Phân tích dãy số theo thời gian

12

6

6

7

Chỉ số thống kê

12

6

6

VI. Yêu cầu biên soạn, giảng dạy và học tập

1. Biên soạn

1. Tài liệu được biên soạn một cách đơn giản và được mô hình hóa, dhiểu, dễ nhớ.

2. Nội dung các tài liệu phái phù hợp với người làm công tác thống kê có trình độ ở bậc đào tạo đại học, cao đng.

3. Các chuyên đề được biên soạn theo kết cu mở để tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo bồi dưỡng và giảng viên thường xuyên bổ sung, cập nhật những kiến thức mới và kinh nghiệm hay trong thực tiễn công tác thống kê.

2. Ging dạy

a) Ging viên

- Giảng viên tham gia bổ sung chương trình nghiệp vụ thống kê trình độ đại học, cao đng phải đạt tiêu chuẩn giảng viên quy định tại Thông tư s 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06/06/2011 của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời có kiến thức, kinh nghiệm trong công tác thống kê; kết hợp với việc mời giảng viên thỉnh giảng là những nhà qun lý, nhà khoa học có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thống kê.

- Giảng viên, giảng viên thỉnh giảng cần đầu tư nghiên cứu tài liệu, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, tập hợp các bài tập, tình huống điển hình trong thực tiễn để trang bị cho các học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản, kiến thức, sát với người làm công tác thống kê có trình độ ở bậc đại học, cao đẳng.

b) Phương pháp giảng dạy

Sử dụng phương pháp tích cực lấy học viên làm trung tâm kết hợp với việc sử dụng công nghệ mới, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của học viên; tăng cường trao đi thông tin, kiến thc và kinh nghiệm giữa giảng viên và học viên.

3. Học tập của học viên

a) Nắm bắt được kiến thức cơ bn về lý thuyết thống kê ở bậc đại học, cao đng.

b) Sau khi tham gia khóa bồi dưỡng theo chương trình, tài liệu học tập, học viên được nhng kiến thức chung nhất về lý thuyết thống kê để phục vụ cho công tác chuyên môn và tham dự các khóa bồi dưỡng nâng cao theo tiêu chuẩn ngạch.

VII. Yêu cầu tổ chức báo cáo chuyên đề

1. Các chuyên đề phải được biên soạn phù hợp vi người m công tác thống kê chưa qua đào tạo chuyên ngành thống kê ở bậc đại học, cao đẳng.

2. Báo cáo viên phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong công vụ và có khả năng truyền đạt kiến thức, kỹ năng.

VIII. Đánh giá học tập

1. Đánh giá việc học tập của học viên thông qua đánh giá ý thức học tập của học viên. Học viên vi phạm quy chế học tập của cơ sở đào tạo bồi dưỡng thì bị đình chhọc tập, trả về đơn vị.

2. Đánh giá học tập thông qua bài kiểm tra viết, chấm thang điểm 10. Kết thúc khóa học sẽ có ôn tập và làm bài kiểm tra viết. Nếu học viên không đạt tối thiểu 5 điểm bài kiểm tra viết, sẽ phải ôn tập và kiểm tra lại. Nếu kiểm tra lại lần thứ 2 vẫn không đạt tối thiểu 5 điểm, thì không được cấp chứng chỉ, mà phải học lại các khóa sau.

IX. Nội dung các chuyên đề

CHUYÊN Đ1. NHỮNG VN ĐCHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC

1. Đối tượng của thống kê học

1. Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của thống kê học

2. Vai trò của thống kê trong đời sống xã hội

3. Đối tượng của thống kê học

II. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê

1. Tổng thể thống kê

2. Tổng thể chung và tng thể mẫu

3. Đơn vị tổng thể

4. Tiêu thức thống kê

5. Chtiêu thống kê

6. Hệ thống chỉ tiêu thống kê

7. Hoạt động thống kê

8; Thông tin thống kê

9. Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê

10. Các hành vi bị nghiêm cm trong hoạt động thống kê

III. Thang đo trong thống kê

1. Thang đo định danh

2. Thang đo thứ bậc

3. Thang đo khoảng

4. Thang đo tlệ

IV. Quá trình nghiên cứu thống kê

1. Điều tra thống kê

2. Tổng hợp thống kê

3. Phân tích và dự báo thống kê

V. Tổ chức thng kê Việt Nam

CHUYÊN Đ 2. ĐIU TRA THNG KÊ

I. Mt số vấn đchung về điều tra thống kê

1. Khái niệm, ý nghĩa của điều tra thống kê

2. Yêu cầu của điều tra thống kê

3. Các hình thức thu thập thông tin thống kê

4. Các loại điều tra thống kê

5. Các phương pháp thu thập thông tin trong thống kê

6. Sai số trong điều tra thống kê và các biện pháp khắc phục

II. Xây dựng phương án điều tra thống kê

1. Xác định mục đích, yêu cầu điều tra

2. Xác định đối tượng, phạm vi và đơn vị điều tra

3. Xác định thời điểm, thời kỳ và thời gian điều tra

4. Xác định nội dung điều tra

5. Phiếu điều tra

6. Các bảng danh mục áp dụng cho cuộc điều tra

7. Loại điều tra

8. Phương pháp thu thập thông tin

9. Kế hoạch tiến hành điều tra

10. Tổ chức chỉ đạo thực hiện

11. Kinh phí

III. Thiết kế phiếu điều tra

1. Bng hỏi và yêu cầu của công việc xây dựng bng hỏi trong điều tra thống kê

2. Các loại câu hỏi và kỹ thuật đặt câu hỏi

CHUYÊN Đ3. TỔNG HỢP THỐNG KÊ

I. Những vấn đề chung về tổng hợp thống kê

1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của tổng hợp thống kê

2. Các vấn đề chủ yếu của tổng hợp thống kê

II. Phân tổ thống kê

1. Sắp xếp dữ liệu thống kê

2. Phân tổ thống kê

III. Bảng và đồ thị thống kê

1. Phương pháp bảng thống kê

2. Đthị thống kê

CHUYÊN ĐỀ 4. NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ - XÃ HỘI

I. Các mc đcủa hiện tượng

1. Stuyệt đối

2. Số tương đối

3. S bình quân

II. Các đại lượng đo độ biến thiên của tiêu thức

1. Khoảng biến thiên

2. Độ lệch tuyệt đối bình quân

3. Phương sai

4. Độ lệch chuẩn

5. Hệ số biến thiên

III. Các chỉ tiêu biểu thhình dáng của phân phi

1. Các chỉ tiêu biểu hiện sự không đối xứng của phân phối

2. Các chỉ tiêu biểu hiện chiều cao và độ dốc của phân phi

3. Mức độ đồng đều của phân phối

CHUYÊN Đ 5. ĐIỀU TRA CHỌN MẪU

I. Những vấn đề chung về điều tra chọn mẫu

1. Khái niệm, ưu nhược điểm và điều kiện vận dụng của điều tra chọn mẫu

2. Một số khái niệm chủ yếu trong điều tra chọn mẫu

3. Xác định cỡ mẫu và phân bổ mẫu

II. Các phương pháp tổ chức chọn mẫu

1. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản

2. Chọn mẫu hệ thống

3. Chọn mẫu chùm

4. Chọn mẫu phân tổ

5. Chọn mẫu nhiều cấp

III. Quy trình một cuộc điều tra chn mẫu

1. Đối thoại giữa người sản xuất và người dùng tin

2. Thống kê mẫu

3. Thiết kế tính toán

4. Thiết kế hệ thống kiểm soát vả đánh giá chất lượng

5. Công tác chuẩn bị điều tra

6. Thu thập số liệu

7. Xử lý dữ liệu

8. Xem lại và đánh giá kết quả điều tra

9. Sử dụng thống kê

CHUYÊN Đ6: PHÂN TÍCH DÃY SỐ THEO THỜI GIAN

I. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu và phân loại dãy số thời gian

1. Khái niệm, đặc điểm của dãy số thời gian

2. Phân loại dãy số thời gian

3. Yêu cầu khi xây dựng dãy số thời gian

II. Các chtiêu phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian

1. Mức độ bình quân theo thời gian

2. Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đi

3. Tốc độ phát triển (Chỉ sphát triển)

4. Tốc độ tăng (hoặc giảm)

5. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (hoặc giảm) liên hoàn

III. Một số phương pháp biu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng

1. Phương pháp mrộng khoảng cách thời gian

2. Phương pháp dãy số bình quân trượt

3. Phương pháp hàm xu thế

4. Phương pháp phân tích biến động thời vụ

IV. Phân tích các thành phần của dãy số thi gian

1. Phân tích các thành phần theo kết hợp cộng

2. Phân tích các thành phần theo kết hợp nhân

CHUYÊN ĐỀ 7: CHỈ SỐ THNG KÊ

I. Một số vấn đề chung về chỉ số thống kê

1. Khái niệm

2. Phân loại chsố

3. Đặc điểm của phương pháp chsố

4. Tác dụng của chỉ số trong thống kê

5. Điều kiện áp dụng các chỉ số

II. Các loại chỉ số thống kê

1. Chsố phát triển

2. Chsố không gian

3. Chỉ số kế hoạch

III. Hệ thống chỉ số

1. Khái niệm và cấu thành của hệ thống chỉ số

2. Tác dụng của hệ thống chsố

3. Các loại Hệ thống chsố

 

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THNG KÊ TRÌNH ĐỘ TRUNG CP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 677/QĐ-TCTK ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cụcThống kê)

I. Đối tượng bồi dưỡng

Công chức tốt nghiệp trung cấp không đúng chuyên ngành thống kê đang làm công tác thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, bao gồm:

1. Công chức làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung;

2. Công chức chuyên trách làm công tác thống kệ tại các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

3. Công chức chuyên trách làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành thuộc y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

II. Mục tiêu bồi dưỡng

1. Mục tiêu chung

Trang bị kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê cơ bản cho công chức tốt nghiệp trung cấp không đúng chuyên ngành thống kê.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Trang bị kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê, gồm các nội dung: những vn đề chung về thống kê hc, điều tra thống kê, điều tra chọn mẫu; tổng hợp, phân tích thống kê; nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế, xã hội; phân tích dãy số theo thời gian, chsố thống kê.

b) Áp dụng lý thuyết thống kê vào điều kiện thực tiễn của nước ta;

c) Hình thành kỹ năng nghiệp vụ thống kê cần thiết, gắn với chức trách nhiệm vụ của công chức thống kê trình độ trung cấp trong hệ thống thống kê nhà nước.

III. Yêu cầu đối với chương trình

1. Bố trí hợp lý và khoa học giữa các chuyên đề, nội dung bám sát nhiệm vụ của người làm công tác thống kê có trình độ trung cấp, đm bảo tính khoa học, kết cấu theo hướng mở để dễ cập nhật, bổ sung cho phù hợp;

2. Cân đi hợp lý giữa lý thuyết với thực hành (rèn luyện kỹ năng).

3. Thiết thực để sau khi học xong, học viên có thể vận dụng được các kiến thức, kỹ năng trong việc thực thi nhiệm vụ của mình.

IV. Phương pháp cấu trúc chương trình

Chương trình được cấu trúc theo 7 chuyên đề: đi từ những vấn đề chung về thống kê học, điều tra thống kê (hình thức thu thập thông tin chủ yếu hiện nay) đến tổng hợp và phân tích thống kê, điều tra thống kê, nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế, xã hội; phân tích dãy số theo thời gian, chỉ số thống kê. Nội dung chương trình phù hợp với công chức chưa qua đào tạo chuyên ngành thống kê.

Học viên học đủ các phần kiến thức theo quy định của chương trình này sẽ được cp chng chỉ.

V. Chương trình bồi dưỡng

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

a. Chương trình gồm: 07 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Những vấn đề chung vthống kê;

- Chuyên đề 2: Điều tra thống kê;

- Chuyên đề 3: Tổng hợp thống kê;

- Chuyên đề 4: Nghiên cứu thống kê các mức độ ca hiện tượng kinh tế, xã hội;

- Chuyên đề 5: Điều tra chọn mẫu;

- Chuyên đề 6: Phân tích dãy số theo thời gian;

- Chuyên đề 7: Chsố thống kê.

b. Thời gian

- Thời gian bồi dưỡng: 02 tuần, mỗi tuần 5 ngày làm việc, mỗi ngày học 8 tiết.

- Tổng thời gian là 02 tun x 5 ngày làm việc/tuần x 8 tiết/ngày = 80 tiết;

- Phân bổ thời gian:

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 64 tiết (80%);

+ Khai giảng, phổ biến quy chế học tập: 02 tiết (2,5%);

+ Kiểm tra: 02 tiết (2,5%);

+ Ôn tập: 02 tiết (2,5%);

+ Tham quan, khảo sát, nghe báo cáo ngoại khóa, viết thu hoạch: 06 tiết (7,5%)

+ Bế giảng, trao chứng chỉ: 04 tiết (5%)

2. Cu trúc chương trình

STT

Tên chuyên đề

Số tiết

Tổng số

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

 

Tổng số

64

32

32

1

Những vn đề chung về thống kê

8

4

4

2

Điều tra thống kê

8

4

4

3

Tổng hợp thống kê

8

4

4

4

Nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế, xã hội

12

4

4

5

Điều tra chọn mẫu

8

4

4

6

Phân tích dãy số theo thời gian

12

6

6

7

Ghi sthống kê

12

6

6

VI. Yêu cầu biên soạn, giảng dạy và học tập

1. Biên soạn

1. Tài liệu được biên soạn một cách đơn giản và được mô hình hóa, dễ hiểu, dễ nhớ.

2. Nội dung các tài liệu phải phù hợp vi người làm công tác thống kê có trình độ ở bậc đào tạo trung cp.

3. Các chuyên đề được biên soạn theo kết cấu mở để tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo bồi duỡng và giảng viên thường xuyên bổ sung, cập nhật những kiến thức mới và kinh nghiệm hay trong thực tiễn công tác thống kê.

2. Giảng dạy

a) Giảng viên

- Giảng viên tham gia bồi dưỡng chương trình nghiệp vụ thống kê trình độ trung cấp phải đạt tiêu chuẩn giảng viên quy định tại Thông tư số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06/06/2011 ca Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời có kiến thức, kinh nghiệm trong công tác thống kê; kết hợp vi việc mời giảng viên thỉnh giảng là những nhà quản lý, nhà khoa học có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thống kê.

- Giảng viên, giảng viên thỉnh giảng cần đầu tư nghiên cứu tài liệu, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, tập hp các bài tập, tình huống điển hình trong thực tiễn để trang bị cho các học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực sát với người làm công tác thống kê có trình độ ở bậc trung cấp.

b) Phương pháp giảng dạy

Sử dụng phương pháp tích cực lấy học viên làm trung tâm kết hợp với việc sử dụng công nghệ mới, phát huy tính tự giác, chủ động, và tư duy sáng tạo của học viên; tăng cường trao đổi thông tin kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên và học viên.

3. Học tập ca học viên

a) Nắm bắt được kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê ở bậc trung cấp.

b) Sau khi tham gia khóa bồi dưỡng theo chương trình, tài liệu học tập, học viên có được những kiến thức chung nhất về lý thuyết thống kê để phục vụ cho công tác chuyên môn và tham dự các khóa bồi dưỡng nâng cao theo tiêu chuẩn ngạch.

VII. Yêu cầu tổ chức báo cáo chuyên đề

1. Các chuyên đề phải được biên soạn phù hợp với người làm công tác thống kê chưa qua đào tạo chuyên ngành thống kê ở bậc trung cấp.

2. Báo cáo viên phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong công vụ và có khả năng truyền đạt kiến thức, kỹ năng.

VIII. Đánh giá học tập

1. Đánh giá việc học tập của học viên thông qua đánh giá ý thức học tập của học viên. Học viên vi phạm quy chế học tập của cơ sở đào tạo bồi dưỡng thì bị đình chhọc tp, trả về đơn vị.

2. Đánh giá học tập thông qua bài kiểm tra viết, chấm thang điểm 10. Kết thúc khoa học sẽ có ôn tập và làm bài kiểm tra viết. Nếu học viên không đạt tối thiểu 5 điểm bài kiểm tra viết, sẽ phải ôn tập và kiểm tra lại. Nếu kiểm tra lại lần thứ 2 vẫn không đạt tối thiểu 5 điểm, thì không được cấp chứng ch, mà phải học lại các khóa sau.

IX. Nội dung các chuyên đề

CHUYÊN Đ1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VTHỐNG KÊ HỌC

1. Đối tượng của thống kê học

1. Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của thống kê học

2. Vai trò của thống kê trong đời sống xã hội

3. Đối tượng của thống kê học

II. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê

1. Tổng thể thống kê

2. Tổng thể chung và tổng thể mẫu

3. Đơn vị tổng thể

4. Tiêu thức thống kê

5. Chỉ tiêu thống kê

6. Hệ thống chỉ tiêu thống kê

7. Hoạt động thống kê

8. Thông tin thống kê

III. Thang đo trong thống kê

1. Thang đo định danh

2. Thang đo thứ bậc

3. Thang đo khoảng

4. Thang đo tỷ lệ

IV. Quá trình nghiên cứu thống kê

1. Điều tra thống kê

2. Tổng hợp thống kê

3. Phân tích và dự báo thống kê

V. Tổ chức thống kê Việt Nam

CHUYÊN ĐỀ 2. MỘT SVẤN ĐỀ CHUNG V ĐIU TRA THNG KÊ

1. Khái niệm, ý nghĩa của điều tra thống kê

2. Yêu cầu của điều tra thống kê

3. Các hình thức thu thập thông tin thống kê

4. Các loại điều tra thống kê

5. Các phương pháp thu thập thông tin

6. Sai số trong điều tra thống kê

CHUYÊN ĐỀ 3. TNG HỢP THNG KÊ

I. Những vấn đề chung về tổng hợp thống kê

1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của tổng hợp thống kê

2. Các vấn đề chủ yếu của tổng hợp thống kê

II. Phân tổ thống kê

1. Sắp xếp dữ liệu thống kê

2. Phân tổ thống kê

III. Bảng và đồ thị thống kê

1. Phương pháp bng thống kê

2. Phương pháp đồ ththống kê

CHUYÊN Đ 4. NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Số tuyệt dối

2. Số tương đối

3. Số bình quân

CHUYÊN Đ 5. ĐIU TRA CHỌN MẪU

I. Một số vần đề chung về điều tra chọn mẫu

1. Khái niệm, ưu nhược điểmđiều kiện vận dng

2. Một số khái niệm chủ yếu sử dụng trong điều tra chọn mẫu

3. Xác định cỡ mẫu và phân bmẫu

II. Các phương pháp tổ chức chọn mẫu

1. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản

2. Chọn mẫu hệ thống

3. Chọn mẫu chùm

4. Chọn mẫu phân tổ

5. Chọn mẫu nhiều cấp

CHUYÊN Đ 6: PHÂN TÍCH DÃY STHEO THỜI GIAN

I. Những vấn đề chung về dãy số thời gian

1. Khái niệm, đặc điểm của dãy số thời gian

2. Phân loại dãy số thời gian

3. Yêu cầu khi xây dựng dãy số thời gian

II. Phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian

1. Mức độ bình quân theo thời gian

2. Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối

3. Tốc độ phát triển (Chỉ số phát triển)

4. Tốc độ tăng (hoặc giảm)

5. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (hoặc giảm) liên hoàn

CHUYÊN ĐỀ 7: CHỈ STHỐNG KÊ

I. Một số vấn đề chung về chỉ số thống kê

1. Khái niệm

2. Phân loại chỉ số

3. Đặc điểm của phương pháp chỉ số

4. Tác dụng ca chỉ số trong thống kê

5. Điều kiện áp dụng các chỉ số

II. Các loại chỉ số

1. Chỉ số phát triển

2. Chsố không gian

3. Chỉ số kế hoạch

III. Hệ thống chỉ số thống kê

1. Khái niệm và cấu thành của hệ thống chỉ s

2. Tác dụng của hệ thng chỉ số

3. Các loại Hệ thống chỉ s

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 677/QĐ-TCTK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu677/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2012
Ngày hiệu lực29/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 677/QĐ-TCTK

Lược đồ Quyết định 677/QĐ-TCTK 2012 Chương trình tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 677/QĐ-TCTK 2012 Chương trình tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu677/QĐ-TCTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýĐỗ Thức
        Ngày ban hành29/11/2012
        Ngày hiệu lực29/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 677/QĐ-TCTK 2012 Chương trình tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 677/QĐ-TCTK 2012 Chương trình tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê

           • 29/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực