Quyết định 677/QĐ-UBND

Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung Quy hoạch phát triển chế biến lâm sản tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 677/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch phát triển chế biến lâm sản Hà Tĩnh 2012 2020 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 677/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 03 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CHẾ BIẾN LÂM SẢN TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; Luật Đất đai năm 2013; Luật Bo vệ môi trường năm 2014; Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát trin chế biến lâm sản tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát trin chế biến lâm sản tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau khi thống nhất với các sở, ngành, địa phương liên quan) tại Văn bản số 7279/SNN-KL ngày 26/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển chế biến lâm sản tnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030, cụ th như sau:

1. Điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch:

Đưa ra khỏi Quy hoạch phát triển chế biến lâm sản ca tỉnh 36 cơ sở chế biến lâm sản, cụ thể:

- Đưa ra khỏi quy hoạch 07 cơ sở cưa xtại huyện Hương Sơn;

- Đưa ra khỏi quy hoạch 29 cơ sở mộc dân dụng tại huyện Hương Sơn.

(Chi tiết có các Phụ lục 01, 02 kèm theo).

2. Chuyển đổi địa điểm cơ sở chế biến:

Chuyển đổi địa điểm 01 cơ sở chế biến tại huyện Hương Sơn (cơ sở đã được quy hoạch tại thị trấn Tây Sơn về hoạt động tại đim quy hoạch Công nghiệp - Tiu thcông nghiệp tại xã Sơn Tây).

3. Bổ sung vào Quy hoạch phát triển chế biến lâm sản của tỉnh 01 cơ ssản xuất viên nén sinh khối tại khối 12, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên (chi tiết có Phụ lục 03 kèm theo).

4. Tại các Khu, Cụm công nghiệp theo quy hoạch: Đối với các cơ sở chế biến lâm sản tại các Khu, Cụm công nghiệp theo quy hoạch được cơ quan có thm quyn phê duyệt thì được trin khai thực hiện nhưng yêu cầu phải đảm bảo các trình tự, thủ tục theo đúng quy định hiện hành, đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại đim 1.1 khoản 1 điều 1 Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát trin chế biến lâm sản tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030 và phù hợp với thực tế địa phương. Không được đầu tư mới và nâng cấp, mở rộng các cơ sở chế biến dăm gỗ.

5. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 và Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 của UBND tnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các s: Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TTr HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các Phó VP/UBND tnh;
- Trung tâm CB - TH tnh;
- Lưu: VT, CN, NL.
Gửi VB giấy và ĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

PHỤ LỤC 01

CÁC CƠ SỞ CƯA XẺ ĐƯA RA NGOÀI QUY HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tnh Hà Tĩnh)

TT

Địa phương (huyện/xã)

Số cơ sở

Ghi chú
(Lý do đưa ra khỏi quy hoạch)

I

Hương Sơn

7

 

1

Sơn Tây

4

Các cơ sở chế biến chấm dứt hoạt động, đã tháo dỡ máy móc, thiết bị

2

Thị trấn Phố Châu

1

3

Sơn Kim II

2

 

Tổng cộng

7

 

 

PHỤ LỤC 02

CÁC CƠ SỞ MỘC DÂN DỤNG, MỘC VĂN PHÒNG ĐỒ GỖ NỘI THẤT VÀ GIA CÔNG ĐỒ GỖ ĐƯA RA NGOÀI QUY HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 ca UBND tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Địa phương (huyện/xã)

Số cơ sở

Ghi chú
(Lý do đưa ra khỏi quy hoạch).

I

Hương Sơn

29

 

1

Sơn Ninh

7

Xã không có nguồn lực đầu tư, kh năng phát trin chế biến có hạn

2

Sơn Lệ

5

3

Sơn Quang

3

4

Sơn Long

10

Xã không có nhu cầu, vùng quy hoạch để xây dựng đim TTCN-DV trong đó có có vị trí quy hoạch chế biến lâm sản là vùng đất lúa, sâu trũng

5

Sơn Trà

4

Xã không có nhu cầu, không quy hoạch được mặt bằng phục vụ phát trin chế biến lâm sản

 

Tổng cộng

29

 

 

PHỤ LỤC 03

BỔ SUNG CƠ SỞ SẢN XUẤT VIÊN NÉN SINH KHỐI VÀO QUY HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tnh Hà Tĩnh)

TT

Địa phương (huyện/xã)

Số cơ sở

Công suất dự kiến (tấn năm)

Địa điểm dự kiến

Ghi chú

I

Cẩm Xuyên

1

 

 

 

1

Thị trấn Cẩm Xuyên

1

3.000

Khối 12, thị trấn Cẩm Xuyên (Cơ scủa Tng Công ty Khoáng sn và Thương mại Hà Tĩnh)

 

 

Tổng cộng

1

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 677/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu677/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2016
Ngày hiệu lực21/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 677/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 677/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch phát triển chế biến lâm sản Hà Tĩnh 2012 2020 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 677/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch phát triển chế biến lâm sản Hà Tĩnh 2012 2020 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu677/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýLê Đình Sơn
       Ngày ban hành21/03/2016
       Ngày hiệu lực21/03/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 677/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch phát triển chế biến lâm sản Hà Tĩnh 2012 2020 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 677/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch phát triển chế biến lâm sản Hà Tĩnh 2012 2020 2016

           • 21/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực