Quyết định 679/QĐ-UBND

Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ nội dung miễn, giảm học phí quy định tại Quyết định 2589/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 679/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ nội dung miễn giảm học phí tại 2589/QĐ-UBND An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 373/QĐ-UBND 2015 công bố kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản 1997 2014 An Giang và được áp dụng kể từ ngày 12/03/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 679/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ nội dung miễn giảm học phí tại 2589/QĐ-UBND An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/QĐ-UBND

An Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ NỘI DUNG MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2589/QĐ-UBND NGÀY 19/9/2007 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung miễn, giảm học phí quy định tại Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ chính sách xã hội cho các hộ bị di dời, giải tỏa trên địa bàn thành phố Long Xuyên và huyện Châu Phú.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Tài chính, Lao động TBXH, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tư pháp;
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, P. TH, NC, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 679/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 679/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/05/2014
Ngày hiệu lực 09/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 12/03/2015
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 679/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 679/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ nội dung miễn giảm học phí tại 2589/QĐ-UBND An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 679/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ nội dung miễn giảm học phí tại 2589/QĐ-UBND An Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 679/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành 09/05/2014
Ngày hiệu lực 09/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 12/03/2015
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 679/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ nội dung miễn giảm học phí tại 2589/QĐ-UBND An Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 679/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ nội dung miễn giảm học phí tại 2589/QĐ-UBND An Giang