Quyết định 6792/QĐ-UBND

Quyết định 6792/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 2614/QĐ-UBND phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 6792/QĐ-UBND 2013 sửa đổi 2614/QĐ-UBND cung cấp dịch vụ công trực tuyến Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6792/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THAY THẾ PHỤ LỤC 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 2614/QĐ-UBND NGÀY 16/4/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG PHÊ DUYỆT LỘ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Theo Công văn số 3601/BTTTT-ƯDCNTT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 816/STTTT-CNTT ngày 24 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh và thay thế Phụ lục 1, Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng bằng Phụ lục 1 đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung khác của Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng không trái với Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND TP (để b/c);
- Các Sở, Ban, ngành; Hội Tin học, HH DN PM ĐN;
- UBND các quận, huyện, xã, phường;
- Cổng TTĐT TP; P.NCPC, P.KTN;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

PHỤ LỤC 1:

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐÃ XÂY DỰNG ĐẾN CUỐI THÁNG 8 NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6792/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng)

TT

Dịch vụ công

Mức độ

Đơn vị cung cấp

1

Cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp

3

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất

2

Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh

3

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất

3

Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp

3

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất

4

Cấp chứng chỉ quy hoạch

3

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất

5

Gia hạn giấy phép lao động

3

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất

6

Đăng ký công trình hoàn thành

3

Ban Quản lý khu công nghệ cao

7

Cấp chứng chỉ quy hoạch

3

Ban Quản lý khu công nghệ cao

8

Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

3

Sở Công Thương

9

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

3

Sở Công Thương

10

Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại

4

Sở Công Thương

11

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

4

Sở Công Thương

12

Cấp phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

3

Sở Công Thương

13

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

3

Sở Công Thương

14

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

3

Sở Công Thương

15

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

3

Sở Công Thương

16

Gia hạn và điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

3

Sở Công Thương

17

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

3

Sở Công Thương

18

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu

3

Sở Công Thương

19

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

3

Sở Công Thương

20

Cấp mới giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

3

Sở Công Thương

21

Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

3

Sở Công Thương

22

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

3

Sở Công Thương

23

Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

3

Sở Công Thương

24

Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

3

Sở Công Thương

25

Cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

3

Sở Công Thương

26

Tiếp nhận và chuyển trường THPT

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

27

Thành lập trường THPT ngoài công lập

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

28

Cấp lại, xác minh và điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

29

Cấp phép thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm và cơ sở ngoại ngữ - tin học bồi dưỡng nghiệp vụ

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

30

Đăng ký cấp phù hiệu xe taxi

3

Sở Giao thông Vận tải

31

Đăng ký cấp phù hiệu tuyến cố định

3

Sở Giao thông Vận tải

32

Đăng ký cấp phù hiệu xe hợp đồng

3

Sở Giao thông Vận tải

33

Đăng ký cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch

3

Sở Giao thông Vận tải

34

Đăng ký bổ sung xe vào tuyến vận tải hành khách cố định

3

Sở Giao thông Vận tải

35

Đăng ký thay xe vào tuyến vận tải hành khách cố định

3

Sở Giao thông Vận tải

36

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải (lần bổ sung ngành nghề)

3

Sở Giao thông Vận tải

37

Cấp giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ

3

Sở Giao thông Vận tải

38

Cấp giấy phép xe tập lái

4

Sở Giao thông Vận tải

39

Đăng ký ngừng phương tiện trên tuyến vận tải khách cố định

3

Sở Giao thông Vận tải

40

Đăng ký ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định

3

Sở Giao thông Vận tải

41

Đăng ký khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định

3

Sở Giao thông Vận tải

42

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

43

Đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

44

Đăng ký thành lập công ty TNHH có 2 thành viên trở lên

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

45

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

46

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

47

Đăng ký thành lập chi nhánh

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

48

Đăng ký thành lập văn phòng đại diện

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

49

Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

50

Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh: Đăng ký thay đổi tên; Đăng ký thay đổi địa chỉ; Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

51

Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa Nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ)

3

Sở Khoa học và Công nghệ

52

Khai báo thiết bị X-Quang

3

Sở Khoa học và Công nghệ

53

Cấp phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế

3

Sở Khoa học và Công nghệ

54

Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế

3

Sở Khoa học và Công nghệ

55

Sửa đổi giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang y tế

3

Sở Khoa học và Công nghệ

56

Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang y tế

3

Sở Khoa học và Công nghệ

57

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

58

Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

59

Cấp thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn (Công bố hợp chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (Công bố hợp quy)

3

Sở Khoa học và Công nghệ

60

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

61

Thẩm định công nghệ dự án đầu tư

3

Sở Khoa học và Công nghệ

62

Cấp giấy phép vận chuyển hàn nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất oxít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

3

Sở Khoa học và Công nghệ

63

Thẩm định điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc để UBND xem xét quyết định

3

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

64

Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

3

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

65

Cấp gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

3

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

66

Thông báo việc chi nhánh được hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn

3

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

67

Báo cáo việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động

4

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

68

Đăng ký thỏa ước lao động

3

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

69

Đăng ký làm thêm giờ

3

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

70

Đăng ký cấp sổ lao động

3

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

71

Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

3

Sở Ngoại vụ

72

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm gửi các cơ quan đại diện nước ngoài đề nghị cấp thị thực nhập cảnh, xuất cảnh cho CBCCVC thành phố Đà Nẵng

3

Sở Ngoại vụ

73

Cấp, sửa đổi, bổ sung thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

3

Sở Ngoại vụ

74

Mời người nước ngoài vào làm việc

3

Sở Ngoại vụ

75

Đặt chi nhánh, văn phòng đại diện

3

Sở Nội vụ

76

Tiếp nhận cán bộ, công chức từ các tỉnh, thành phố khác, từ biên chế thuộc Thành ủy quản lý đến công tác tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng

3

Sở Nội vụ

77

Thỏa thuận tiếp nhận viên chức từ các cơ quan không thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý đến công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng và trực thuộc UBND quận, huyện

3

Sở Nội vụ

78

Thuyên chuyển cán bộ, công chức đến công tác tại các cơ quan, đơn vị không thuộc biên chế của UBND thành phố

3

Sở Nội vụ

79

Tiếp nhận các đối tượng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực đến hợp đồng làm việc tại các cơ quan, đơn vị

3

Sở Nội vụ

80

Điều động cán bộ, công chức từ sở, quận, huyện này sang sở, quận, huyện khác thuộc UBND thành phố Đà Nẵng

3

Sở Nội vụ

81

Cho phép thành lập hội

3

Sở Nội vụ

82

Chấp nhận giải thể hội

3

Sở Nội vụ

83

Cho phép sáp nhập hội

3

Sở Nội vụ

84

Phê duyệt điều lệ hội

4

Sở Nội vụ

85

Cấp mã số thẻ công chức, viên chức

4

Sở Nội vụ

86

Cấp chứng chỉ hành nghề thú y

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

87

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

88

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ngoại tỉnh

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

89

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển nội tỉnh

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

90

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

91

Cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số các đơn vị sử dụng ngân sách

4

Sở Tài chính

92

Cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số công trình xây dựng cơ bản

4

Sở Tài chính

93

Thẩm định phương án giá hàng hóa dịch vụ do nhà nước quy định

3

Sở Tài chính

94

Cấp phép xuất bản bản tin

4

Sở Thông tin và Truyền thông

95

Cấp giấy phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

4

Sở Thông tin và Truyền thông

96

Cấp giấy chấp thuận tổ chức họp báo.

4

Sở Thông tin và Truyền thông

97

Cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO).

4

Sở Thông tin và Truyền thông

98

Cấp giấy phép hoạt động bưu chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

3

Sở Thông tin và Truyền thông

99

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3

Sở Thông tin và Truyền thông

100

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch

3

Sở Tư pháp

101

Đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH 1 thành viên.

3

Sở Tư pháp

102

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

3

Sở Tư pháp

103

Cấp mới, cấp lại, cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch (quốc tế, nội địa)

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

104

Cấp giấy phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương; Cấp phép trình diễn thời trang cho các đoàn nghệ thuật thuộc địa phương, các đoàn nghệ thuật, cá nhân nghệ sĩ nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài, cá nhân nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại địa phương; Cấp giấy phép cho đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương, diễn viên là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

105

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

106

Cấp giấy phép hoạt động vũ trường

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

107

Cấp giấy phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp cho tổ chức cá nhân thuộc địa phương khác đến địa phương biểu diễn

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

108

Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

109

Quyết định công nhận thẩm định, tái thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ đạt chuẩn đến 2 sao.

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

110

Công nhận Ban vận động thành lập Hội (Liên đoàn, Hiệp hội) Thể dục Thể thao có phạm vi hoạt động trong thành phố

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

111

Cấp mới, cấp lại biển hiệu cơ sở kinh doanh du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

112

Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

113

Cấp Giấy xác nhận xe ô tô vận chuyển khách du lịch

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

114

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

3

Sở Xây dựng

115

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

3

Sở Xây dựng

116

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

3

Sở Xây dựng

117

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

3

Sở Xây dựng

118

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

3

Sở Xây dựng

119

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

3

Sở Y tế

120

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa

3

Sở Y tế

121

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa

3

Sở Y tế

122

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền

3

Sở Y tế

123

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh

3

Sở Y tế

124

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

3

Sở Y tế

125

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm

3

Sở Y tế

126

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

3

Sở Y tế

127

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

3

Sở Y tế

128

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

3

Sở Y tế

129

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

3

Sở Y tế

130

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

3

Sở Y tế

131

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

3

Sở Y tế

132

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

3

Sở Y tế

133

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

3

Sở Y tế

134

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

3

Sở Y tế

135

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động

3

Sở Y tế

136

Cấp giấy chứng nhận số nhà

3

Huyện Hòa Vang

137

Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

3

Quận Cẩm Lệ

138

Đăng ký thành lập hội

3

Quận Cẩm Lệ

139

Cấp giấy chứng nhận số nhà

3

Quận Cẩm Lệ

140

Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

3

Quận Hải Châu

141

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

3

Quận Hải Châu

142

Gia hạn giấy phép xây dựng

3

Quận Hải Châu

143

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

3

Quận Hải Châu

144

Đăng ký giải quyết mai táng phí và ưu đãi giáo dục tại quận Hải Châu

3

Quận Hải Châu

145

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (do bị rách, nát hoặc mất)

3

Quận Hải Châu

146

Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh

3

Quận Hải Châu

147

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

3

Quận Hải Châu

148

Đăng ký hộ kinh doanh

3

Quận Hải Châu

149

Cấp giấy chứng nhận số nhà

3

Quận Hải Châu

150

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Quận Hải Châu

151

Đăng ký kinh doanh

3

Quận Liên Chiểu

152

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

3

Quận Liên Chiểu

153

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

3

Quận Liên Chiểu

154

Chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh

3

Quận Liên Chiểu

155

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

3

Quận Liên Chiểu

156

Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị

3

Quận Liên Chiểu

157

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

3

Quận Liên Chiểu

158

Cấp xác nhận quy hoạch

3

Quận Liên Chiểu

159

Cấp giấy chứng nhận biển số nhà

3

Quận Liên Chiểu

160

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

3

Quận Liên Chiểu

161

Cấp giấy chứng nhận biển số nhà

3

Quận Ngũ Hành Sơn

162

Cấp giấy chứng nhận biển số nhà (theo danh sách phường)

3

Quận Sơn Trà

163

Cấp giấy chứng nhận biển số nhà (cá nhân)

3

Quận Sơn Trà

164

Cấp phép xây dựng

3

Quận Sơn Trà

165

Cấp xác nhận quy hoạch

3

Quận Sơn Trà

166

Gia hạn Cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà riêng lẻ tại đô thị

3

Quận Sơn Trà

167

Đăng ký hộ kinh doanh

3

Quận Sơn Trà

168

Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh

3

Quận Sơn Trà

169

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Quận Sơn Trà

170

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

3

Quận Sơn Trà

171

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

3

Quận Sơn Trà

172

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp

3

Quận Sơn Trà

173

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

3

Quận Sơn Trà

174

Đăng ký cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá dưới 20 CV

3

Quận Sơn Trà

175

Đăng ký cấp mới Giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá dưới 20 CV

3

Quận Sơn Trà

176

Đăng ký gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá dưới 20 CV

3

Quận Sơn Trà

177

Đăng ký hộ kinh doanh

3

Quận Thanh Khê

178

Cấp lại giấy phép đăng ký hộ kinh doanh

3

Quận Thanh Khê

179

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Quận Thanh Khê

180

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

3

Quận Thanh Khê

181

Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh

3

Quận Thanh Khê

182

Cấp xác nhận quy hoạch

3

Quận Thanh Khê

183

Cấp giấy chứng nhận số nhà

3

Quận Thanh Khê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6792/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6792/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2013
Ngày hiệu lực03/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6792/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6792/QĐ-UBND 2013 sửa đổi 2614/QĐ-UBND cung cấp dịch vụ công trực tuyến Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 6792/QĐ-UBND 2013 sửa đổi 2614/QĐ-UBND cung cấp dịch vụ công trực tuyến Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu6792/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýVăn Hữu Chiến
       Ngày ban hành03/10/2013
       Ngày hiệu lực03/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6792/QĐ-UBND 2013 sửa đổi 2614/QĐ-UBND cung cấp dịch vụ công trực tuyến Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6792/QĐ-UBND 2013 sửa đổi 2614/QĐ-UBND cung cấp dịch vụ công trực tuyến Đà Nẵng

           • 03/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực