Quyết định 68/2004/QĐ-UB

Quyết định 68/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 68/2004/QĐ-UB Quy chế tổ chức Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2004/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT CHỨNG KIẾN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Thông tư số 118/2002/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết;

- Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trinh số 587/TT-TC ngày 01 tháng 3 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Giám sát chứng kiến xsthiết thành phĐà Nng; Các ông, bà Tổ giám sát của Hội đồng; Thủ trưng các cơ quan liên quan và Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết & Dịch vụ In Đà Nng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c)
-
TVTU, TT HĐND tp (để b/c),
- UBND Tổ quốc VN thành phố ĐN
- CT và các PCT,
-
UBND các quận, huyện,
- S
Nội vụ, S Tư pháp, Cục thuế
- Công an thành phố, Thanh tra thành phố,
- Lưu VT, KTTH

TM. UBND THÀNH PH ĐÀ NNG
CH
TCH
Huỳnh Năm

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT CHỨNG KIẾN XỔ SKIẾN THIẾT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2004/QĐ-UB ngày 13 tháng 4 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hội đồng Giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết thành phĐà Nng (dưới đây gọi chung là Hội đồng) tchức và hoạt động theo quy định tại Thông tư số 118/2002/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính.

Cơ quan thưng trực của Hội đồng được đặt tại Công ty xổ số kiến thiết & Dịch vụ In Đà Nng (18 Yên Bái, thành phĐà Nng).

Điều 2. Hội đồng thực hiện nhiệm vụ giám sát, chứng kiến việc tổ chức quay số mthưng, thu hồi thanh hủy vé xổ số kiến thiết các loại bán không hết (vé ế) theo quy định và xử lý một số vấn để liên quan đến hoạt động xổ số kiến thiết nhằm đảm bảo quyền lợi ngưi mua vé.

Hội đồng hoạt động theo chương trình, kế hoạch và theo nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính chính xác, khách quan, dân chủ và kịp thi. Các nội dung công việc hoạt động đều được bàn bạc thống nhất trong tập thể Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng là người quyết định cuối cùng.

Điều 3. Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND thành phố (nếu Chủ tịch Hội đồng ký) và con dấu của Sở Tài chính (nếu Phó Chủ tịch Hội đồng ký) trong hoạt động của mình.

Chương II

TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 4. Hội đồng có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng.

Mỗi thành viên của Hội đồng được quyền cử (bằng văn bản) 06 cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình để tham gia Tổ giám sát.

Về nguyên tắc, thống nhất chia thành 03 Tổ giám sát: Tổ giám sát quay số mỏ thưởng, Tổ giám sát xổ sLô tô, Tổ giám sát thanh hủy vé. Mỗi tô gồm 12 cán bộ, công chức và chia thành 02 nhóm, mỗi nhóm làm việc luân phiên 15 ngày/tháng để trực tiếp giám sát cho một lĩnh vực theo nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giao.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng:

- Phụ trách chung và phân công các thành viên trong Hội đồng tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát, chứng kiến đúng theo quy định của Bộ Tài chính; đồng thi chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Đà Nng về hoạt động chung của Hội đồng.

- Chủ trì các cuộc họp định kỳ của Hội đồng; các cuộc họp bàn về nội dung và kế hoạch hoạt động; về đề nghị điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Điều 6. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng tổ chức điều hành công việc hàng ngày của Hội đồng và các Tổ giám sát. Chịu trách nhiệm trưc Chủ tịch Hội đồng về hoạt động giám sát, chứng kiến xổ skiến thiết tại thành phĐà Nng.

- Triệu tập các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất với các thành viên trong Hội đồng để giải quyết hoặc bàn các biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng giám sát.

- Giải quyết các công việc do Chủ tịch Hội đồng ủy quyền và thay mặt Chủ tịch Hội đồng giải quyết những công việc hoạt động giám sát khi Chủ tịch đi vắng.

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng và các Tổ giám sát.

- Chuẩn bị các báo cáo trong toàn bộ quá trình hoạt động của Hội đồng.

Điều 7. Các thành viên Hội đồng

- Trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác giám sát, chứng kiến xsố kiến thiết được phân công bằng văn bản, thể hiện tại các biên bản giám sát cụ thể hàng ngày.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp, bàn bạc và quyết định những công việc chung về hoạt động giám sát của Hội đồng.

- Trực tiếp hoặc Ủy quyền cán bộ, công chức của đơn vị mình thực hiện công tác giám sát xsố kiến thiết hàng ngày và chịu sự phân công của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát, chứng kiến xổ số kiến thiết thành phố.

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

I/ NHIỆM VỤ

Điều 8. Giám sát việc quay số mthưng:

- Giám sát Công ty xổ số kiến thiết & Dịch vụ In Đà Nng thực hiện việc tchức quay số mthưng các loại hình xổ skiến thiết có quay số mthưng theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, đúng thi gian, địa điểm đã công bvà đảm bảo các quy định có liên quan khác trong quy chế phát hành xổ số kiến thiết của Bộ Tài chính đối vi từng loại hình cụ thể.

- Kiểm tra lồng cầu, quả cầu trưc khi quay số mthưng chính thức theo các quy định đảm bảo tính khách quan, trung thực trong quá trình quay smthưng.

- Kiểm tra, giám sát số lần quay của từng loại giải theo đúng cơ cấu giải thưng trong thông báo phát hành của từng loại hình xổ số

- Kiểm tra và ký biên bản xác nhận kết quả quay số mở thưng ngay sau khi kết thúc quay số mthưng, làm căn cứ pháp lý công brộng rãi cho nhân dân.

- Xem xét và xử lý những vấn đề có liên quan đến việc tổ chức quay số mthưng, thông tin kết quả mthưng.

Điều 9. Giám sát việc tổ chức thu hồi vé xổ số kiến thiết truyền thống, vé xổ số Lô tô, xổ số vé Bóc, vé cào biết kết quả ngay bán không hết và thu hồi phần lưu, rút vé trúng thưng xổ số lô tô:

a) Đối với xổ số kiến thiết truyền thống:

- Giám sát việc thu hồi vé bán không hết theo đúng quy định tại Quyết định s143/2003/QĐ-BTC ngày 09/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chế tổ chức phát hành xổ số kiến thiết truyền thống.

- Giám sát việc vô hiệu hóa tvé đúng quy định.

- Giám sát việc kiểm đếm, đối chiếu lập bảng kê, bao gói đầy đủ số lượng vé đã thu hồi theo quầy.

- Giám sát việc niêm phong toàn bộ vé đã thu hồi trưc khi đưa vào lưu trữ.

- Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng vé bán không hết đã thu hồi, xác định své tiêu thụ và doanh thu bán vé trong ngày của Công ty XSKT & Dịch vụ in Đà Nng. Trên cơ sđó, Hội đồng ký biên bản xác nhận kết quả phát hành xổ skiến thiết truyền thống trong ngày.

b) Đối với xổ số Lô tô:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện phát hành xổ số Lô tô theo đúng quy định tại Quyết định số 142/2003/QĐ-BTC ngày 09/9/2003 của Bộ trưng Bộ Tài chính.

- Giám sát việc thu hồi phần lưu và bảng kê số dự thưng của xổ số Lô tô hoàn thành đúng quy định. Việc kiểm đếm, đối chiếu gia phần lưu của vé đã thu hồi với bảng kê số dự thưng của từng đại lý đảm bảo chính xác, khách quan và trung thực

- Giám sát việc niêm phong phần lưu của vé xổ số Lô lô sau khi thu hồi đúng thi gian quy định và đảm bảo trước giquay số mthưng.

- Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng phần lưu của vé xổ số Lô tô trúng thưng; xác định số vé đã bán và doanh thu bán vé trong ngày; số vé Lô lô trúng thưng từng loại giải và giá trị trả thưng của đợt phát hành. Trên cơ sđó, Hội đồng ký biên bản tổng hp các số liệu có liên quan.

c) Đối với xổ số Bóc biết kết quả ngay:

- Giám sát việc trộn đảo vé xổ số Bóc biết kết quả ngay theo đúng quy định tại Quyết định số 141/2003/QĐ-BTC ngày 09/9/2003 của Bộ trưng Bộ Tài chính về tổ chức phát hành xổ số Bóc biết kết quả ngay. Trên cơ sđó, Hội đồng ký biên bản kết quả đảo vé.

- Giám sát việc kiểm đếm vé chưa đưa ra lưu thông của cùng xê-ri tại Công ty xổ số kiến thiết và Dịch vụ In Đà Nng khi hết thi hạn phát hành; giám sát việc vô hiệu hóa vé thu hồi; giám sát việc tổng hợp số lượng vé thu hồi làm cơ sxác định số vé tiêu thụ của từng xê-ri.

d) Đối với xổ số Cào biết kết quả ngay:

- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm vé bán không hết mà đại lý được phép trả lại theo quy định và vé chưa đưa ra lưu thông của cùng đợt phát hành khi vé chính thức hết thời hạn lưu hành ghi tại mặt sau tvé.

- Giám sát việc vô hiệu hóa tờ vé đã thu hồi do chưa tiêu thụ hết và vé trúng thưng theo đúng quy định.

- Xác nhận số liệu vé bán không hết thu hồi và vé chưa đưa ra lưu thông đối với từng xê-ri phát hành.

Điều 10. Giám sát công tác lưu trvà xét duyệt cho phép tổ chức thanh hủy vé lưu trđã hết thi hạn lưu trquy định:

- Giám sát việc lưu trữ các loại hình xổ số kiến thiết sau khi phúc tra, vé xổ số kiến thiết truyền thống bán không hết trong ngày (vé ế) theo đúng quy định.

- Căn cứ báo cáo của Công ty XSKT & Dịch vụ In Đà Nng xin thanh hủy vé xsố kiến thiết các loại đã thu hồi hoặc đã trả thưng hết thi hạn lưu trữ quy định, Hội đồng phê duyệt và cho phép thực hiện việc thanh hủy.

II/ QUYỀN HẠN

Điều 11. Đối với việc quay số mthưng:

1) Trong quá trình giám sát quay số mthưng, Hội đồng có quyền từ chi tham gia chứng kiến hoặc không công nhận kết quả mthưng hoặc yêu cầu tổ chức quay lại kết quả mthưng nếu:

a) Công ty XSKT & Dịch vụ In Đà Nng tổ chức quay smthưng không đúng thi gian quy định, không đúng địa điểm hoặc địa điểm quay số chưa được chuẩn bị chu đáo.

b) Trong khi quay số, quả cầu rơi ra ngoài lồng cầu hoặc cung cấp bản kết quả quay số mthưởng không rõ ràng, không chính xác so với kết quả thực tế của buổi quay đó.

c) Liên tiếp nhiều lần chỉ quay ra một kết quả một hạng giải.

2) Có quyền kiến nghị xử lý kỷ luật đối với cán bộ của Công ty XSKT & Dịch vụ In Đà Nng hoặc thành viên của Hội đồng khi có biểu hiện gian lận trong việc tổ chức quay số mthưng, vi phạm các quy định về quay số mthưng.

Điều 12. Đối với việc tổ chức thu hồi vé xổ skiến thiết truyền thống, vé xổ số Lô lô, vé xổ số Bóc, vé Cào biết kết quả ngay:

- Hội đồng có quyền yêu cầu Công ty XSKT & Dịch vụ In Đà Nng không nhận vé thu hồi của đại lý trong các trưng hợp sau đây:

- Vé xổ số kiến thiết truyền thống bán không hết trong ngày, phần lưu xổ số Lôtô của Đại lý mang đến trả sau giquy định hoặc vé mang đến thu hồi không đúng ngày mthưng, không có bảng kê của đại lý.

- Phần lưu vé xổ số lôtô trắng (không có số dự thưng).

Điều 13. Ngoài nhiệm vụ và quyền hạn đã nêu mục I, mục II, Chương II của Quy chế này, Hội đồng còn có các quyền:

- Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết & Dịch vụ In Đà Nng:

+ Giải trình công tác lưu tr, thay đổi cách thanh hỦy vé.

+ Báo cáo tình hình hoạt đng xổ số kiến thiết và đề xuất phương án thích hợp với từng vấn đề đưa ra để tham gia góp ý và xử lý những vướng mắc của Công ty báo cáo.

- Luân chuyển các thành viên giữa các Tổ giám sát với nhau.

- Bố trí thành viên Hội đồng phụ trách việc giám sát thanh hỦy của Công ty (nếu cần thiết).

- y quyền cho mỗi thành viên trong Tổ giám sát hoặc tập thTgiám sát được thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trong từng lĩnh vực công tác.

III/ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 14. Thời gian làm việc của các thành viên Hội đồng và Tổ giám sát bắt đầu từ 18 giờ 30 phút hàng ngày và đến khi kết thúc công việc.

Điều 15. Hội đồng tổ chức sinh hoạt 6 tháng một lần, Tổ giám sát tổ chức sinh hoạt 3 tháng một lần để phản ánh những vấn đề có liên quan trong quá trình giám sát.

Điều 16. Về công tác giám sát chung và giám sát hàng ngày, các thành viên Hội đồng cần quán triệt cho cán bộ, công chức của đơn vị mình được Ủy quyền trực tiếp giám sát đi đúng giờ quy định, xác định rõ nghĩa vụ và nội dung công việc phải làm để tăng cưng trách nhiệm của mình trong công tác giám sát.

Điều 17. Các thành viên trong Hội đồng và Tổ giám sát được hưng tiền bồi dưng về công tác giám sát hàng đêm theo quy định của UBND thành phố do Công ty xổ số kiến thiết và Dịch vụ In Đà Nng chi trả.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hàng năm, Hội đồng và Tổ giám sát tổ chức họp bình chọn những cá nhân, tập thể có thành tích hoạt động giám sát tốt để xét động viên khen thưng. Đồng thi, thông báo cho thủ trưng đơn vị hoặc người Ủy quyền biết về những cán bộ, công chức được cử tham gia thành viên Hội đồng hoặc Tổ giám sát nhưng không hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 19. Trong quá trình thực hiện, nếu có vưng mắc phát sinh, các thành viên Hội đồng và Tổ giám sát phản ánh kịp thời về UBND thành phố (thông qua sTài chính thành phố) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu68/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2004
Ngày hiệu lực28/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2008
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 68/2004/QĐ-UB Quy chế tổ chức Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 68/2004/QĐ-UB Quy chế tổ chức Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu68/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Năm
        Ngày ban hành13/04/2004
        Ngày hiệu lực28/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2008
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 68/2004/QĐ-UB Quy chế tổ chức Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 68/2004/QĐ-UB Quy chế tổ chức Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Đà Nẵng

         • 13/04/2004

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/04/2004

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực