Quyết định 68/2006/QĐ-UBND

Quyết định 68/2006/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 50/2005/QĐ-UBND về giá đất trên địa bàn huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2006

Nội dung toàn văn Quyết định 68/2006/QĐ-UBND bổ sung giá đất huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc 2006


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 68/2006/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 12 tháng 09 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2005/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2005 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2006 (HUYỆN LẬP THẠCH).

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đất đai số 13/2003/QH 11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc pháp pháp xác định các loại giá đất và khung giá các loại đất; Thông tư số 188/2004/NĐ-CP">114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2005/NQ-HĐND ngày 29/12/2005 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về giá đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 783/TTr-TC ngày 29/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá đất quy định tại Bảng giá đất huyện Lập Thạch năm 2006, ban hành kèm theo Quyết định số 50/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh về ban hành quy định giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2006, như sau:

Giá đất thổ cư tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, đoạn tiếp từ xã Hợp Lý đến hết địa phận xã Quang Sơn là: 200.000đ/m2 (Hai trăm ngàn đồng một mét vuông).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc NN tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất (Sở TNMT) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 68/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/09/2006
Ngày hiệu lực 22/09/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 68/2006/QĐ-UBND bổ sung giá đất huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 68/2006/QĐ-UBND bổ sung giá đất huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc 2006
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 68/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Trần Ngọc Ái
Ngày ban hành 12/09/2006
Ngày hiệu lực 22/09/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 68/2006/QĐ-UBND bổ sung giá đất huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc 2006

Lịch sử hiệu lực Quyết định 68/2006/QĐ-UBND bổ sung giá đất huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc 2006

  • 12/09/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/09/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực