Quyết định 68/2009/QĐ-UBND

Quyết định 68/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 68/2009/QĐ-UBND quản lý Cụm công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 54/2014/QĐ-UBND chức năng quyền hạn tổ chức của Ban quản lý khu công nghiệp Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 68/2009/QĐ-UBND quản lý Cụm công nghiệp tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM C KHOẢN 1 ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2009/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 02 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận tại công văn số 36/BQLCKCN-VP ngày 23 tháng 02 năm 2009 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 383/TTr-SNV ngày 26 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ quản lý các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận như sau:

“c) Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C đầu tư trong các Cụm công nghiệp được giao quản lý;”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Xây dựng;
- Ban Quản lý các KCN Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HDND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Thường trực HDND huyện, thành phố;
- Website: Chính phủ, Ninh Thuận;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu68/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2009
Ngày hiệu lực10/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 68/2009/QĐ-UBND quản lý Cụm công nghiệp tỉnh Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 68/2009/QĐ-UBND quản lý Cụm công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu68/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýHoàng Thị Út Lan
       Ngày ban hành28/02/2009
       Ngày hiệu lực10/03/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 68/2009/QĐ-UBND quản lý Cụm công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 68/2009/QĐ-UBND quản lý Cụm công nghiệp tỉnh Ninh Thuận