Quyết định 68/2019/QĐ-UBND

Quyết định 68/2019/QĐ-UBND bổ sung Quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã Hoài Hương, Tam Quan Nam, Hoài Thanh huyện Hoài Nhơn của Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 68/2019/QĐ-UBND giá tối đa vận chuyển rác thải sinh hoạt xã Hoài Hương Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2019/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ HOÀI HƯƠNG, TAM QUAN NAM, HOÀI THANH HUYỆN HOÀI NHƠN CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2018/QĐ-UBND NGÀY 01/02/2018 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI NHƠN ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giá năm 2012 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 682/TTr-STC ngày 17/12/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã Hoài Hương, Tam Quan Nam, Hoài Thanh huyện Hoài Nhơn của Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn đến năm 2020, với chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và bổ sung Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K7, K10, K14, TTTHCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

ĐƠN GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ HOÀI HƯƠNG, TAM QUAN NAM, HOÀI THANH HUYỆN HOÀI NHƠN
(Kèm theo Quyết định số    /2019/QĐ-UBND ngày    /12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung thu

ĐVT

Đơn giá tối đa năm 2020 (đã bao gồm thuế GTGT)

I

Hộ gia đình không sản xuất, kinh doanh

 

 

 

Các xã không thuộc đô thị

 

 

a

Hộ có nhà ở mặt đường tỉnh lộ, huyện lộ, đường bê tông xã

đồng/hộ/tháng

25.000

b

Hộ có nhà ở khu vực khác

đồng/hộ/tháng

18.000

II

Đối với các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, Ban quản lý chợ

 

 

1

Hộ kinh doanh buôn bán nhỏ tại nhà

 

 

a

Có kinh doanh ăn uống, rau quả

 

 

-

Hộ bán hàng có ít chất thải (dưới 0,3 m3 /tháng)

đồng/hộ/tháng

32.000

-

3 Hộ bán hàng có chất thải bình thường (từ 0,3 m /tháng đến 0,5 m3 /tháng)

đồng/hộ/tháng

47.000

-

Hộ bán hàng có nhiều chất thải (trên 0,5 m3 /tháng )

đồng/hộ/tháng

61.000

b

Các loại kinh doanh khác (Tạp hóa, điện máy, linh kiện điện tử, may mặc, văn phòng phẩm, …)

 

 

-

Hộ bán hàng có ít chất thải (dưới 0,3 m3 /tháng)

đồng/hộ/tháng

25.000

-

Hộ bán hàng có chất thải bình thường (từ 0,3 m3 /tháng đến 0,5 m3 /tháng)

đồng/hộ/tháng

32.000

-

Hộ bán hàng có nhiều chất thải (trên 0,5 m3 /tháng )

đồng/hộ/tháng

46.000

c

Hộ kinh doanh cho thuê nhà trọ

 

 

a

Quy mô cho thuê (từ 1-05 phòng)

đồng/hộ/tháng

55.000

b

Quy mô cho thuê (từ 6-10 phòng)

đồng/hộ/tháng

65.000

c

Quy mô cho thuê (trên 10 phòng)

đồng/hộ/tháng

135.000

2

Mức thu đơn vị thu gom rác thải thu đối với ban quản lý, đơn vị quản lý chợ

đồng /đơn vị/tháng

650.000

đồng/m3

65.000

III

Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp

đồng/đơn vị/tháng

 

1

Lượng rác thải =< 1m3/tháng

đồng/đơn vị/tháng

100.000

2

Lượng rác thải > 1m3/tháng

đồng/đơn vị/tháng

130.000

IV

Đối với các cửa hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng kinh doanh hàng ăn uống và hộ kinh doanh có quy mô lớn

đồng/đơn vị/tháng

170.000

đồng/m3

205.000

V

Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất trong và ngoài các cụm công nghiệp, phòng khám đa khoa, bến xe

đồng/m3

170.000

VI

Đối với các công trình xây dựng

đồng/m3

140.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 68/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/12/2019
Ngày hiệu lực 01/01/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 68/2019/QĐ-UBND giá tối đa vận chuyển rác thải sinh hoạt xã Hoài Hương Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 68/2019/QĐ-UBND giá tối đa vận chuyển rác thải sinh hoạt xã Hoài Hương Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 68/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Phan Cao Thắng
Ngày ban hành 18/12/2019
Ngày hiệu lực 01/01/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 68/2019/QĐ-UBND giá tối đa vận chuyển rác thải sinh hoạt xã Hoài Hương Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 68/2019/QĐ-UBND giá tối đa vận chuyển rác thải sinh hoạt xã Hoài Hương Bình Định

  • 18/12/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2020

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực