Quyết định 68/QĐ-BNN-TC

Quyết định 68/QĐ-BNN-TC năm 2012 phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của liên minh sản xuất rau quả GOC thuộc tiểu hợp phần B2 - Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 68/QĐ-BNN-TC năm 2012 Kế hoạch kinh doanh của liên minh sản xuất rau


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 68/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA LIÊN MINH SẢN XUẤT RAU QUẢ GOC THUỘC TIỂU HỢP PHẦN B2 - DỰ ÁN CẠNH TRANH NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Hiệp định tín dụng dự án Cạnh tranh Nông nghiệp mã số Cr.4518-VN được ký giữa đại diện Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 09/12/2008;

Căn cứ Quyết định số 1846/QĐ-BNN-HTQT ngày 19/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt dự án đầu tư Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 571/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt Sổ tay thực hiện dự án Cạnh tranh Nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-BNN-TC ngày 25/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt kế hoạch năm 2011 cho Ban quản lý dự án Cạnh tranh Nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-BNN-TC ngày 08/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt Danh sách ngăn các đề xuất mở rộng liên minh thuộc tiểu hợp phần B2 - Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp;

Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới về kế hoạch kinh doanh của liên minh sản xuất rau quả GOC ngày 18/11/2011;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý các dự án Nông nghiệp tại công văn số 2763/DANN-ACP ngày 23/12/2011 về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh chi tiết của liên minh sản xuất rau quả GOC thuộc tiểu hợp phần B2 - Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của liên minh sản xuất rau quả GOC với những nội dung sau:

1. Tên liên minh: Liên minh sản xuất rau quả GOC;

2. Mục tiêu của liên minh:

- Mở rộng diện tích vùng trồng dưa chuột, cà chua của HTX Quang Hiển và Thanh Lương lên 45 ha bao gồm 16,75 ha sẵn có, tiếp nhận thêm 28,25 ha của xã láng giềng Thanh Lương, nhằm đạt tổng diện tích gieo trồng/vụ màu là 45 ha cung cấp cho liên minh.

- Xây dựng và áp dụng qui trình sản xuất rau an toàn theo định hướng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, thông qua đó nâng cao chất lượng và kiểm soát tính an toàn của nguyên liệu, tiếp tục tăng giá bán nông sản của nông dân lên từ 10-50% so với giá thị trường.

- Xây dựng hệ thống truy nguyên nguồn gốc sản phẩm, quản lý sản phẩm và sản xuất đáp ứng các yêu cầu quản lý chất lượng của các thị trường khó tính.

- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chế biến chất lượng cao vào Nhật, Mỹ, Canada và EU.

- Tăng doanh số bán hàng của G.O.C lên 150% sau 1 năm thực hiện đề án (trong phạm vi liên minh).

- Tăng cường thể chế nhằm nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh của HTX; hình thành các Tổ dịch vụ BVTV (các tổ này hoạt động theo điều hành của Ban quản lý Liên minh nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và kiểm soát chất lượng sản phẩm).

3. Các đối tác tham gia liên minh:

+ Tổ chức nông dân: Tổ hợp tác sản xuất rau quả Quang Hiển và Tổ hợp tác sản xuất rau quả Thanh Lương

Địa chỉ: xã Quang Hiển và xã Thanh Lương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

+ Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu G.O.C

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Tân Xuyên - Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang

4. Loại hình kinh doanh: Sản xuất, chế biến và tiêu thụ rau quả xuất khẩu

5. Số người hưởng lợi: 617 hộ nông dân và 01 doanh nghiệp

6. Vùng dự án: Hợp tác xã Thanh Lương và Hợp tác xã Quang Hiển, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

7. Thời gian thực hiện dự án: 24 tháng

8. Tổng kinh phí và nguồn vốn thực hiện kế hoạch kinh doanh:

- Tổng kinh phí: 14.998.540.000 đồng

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Nguồn vốn thực hiện:

+ Tổ chức nông dân: 13.738.540.000 đồng, trong đó:

- Các hộ đóng góp (60%): 9.499.150.000 đồng

- Dự án hỗ trợ (vốn IDA 40%): 4.239.390.000 đồng

+ Doanh nghiệp: 1.260.000.000 đồng

- Vốn doanh nghiệp: 850.000.000 đồng

- Dự án hỗ trợ (vốn IDA): 410.000.000 đồng

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao cho Ban quản lý dự án Cạnh tranh Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Giám đốc Ban quản lý dự án Cạnh tranh Nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 68/QĐ-BNN-TC ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)

Phụ lục 1. Tổng hợp kinh phí đầu tư của Liên minh

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Tổng kinh phí của ý tưởng kinh doanh

Đóng góp của liên minh

Số tiền yêu cầu dự án ACP hỗ trợ

Tổng số

Đóng góp của HTX Quang Hiển

Công ty G.O.C đầu tư

14.998.540

10.349.150

9.499.150

850.000.000

4.649.390

Phụ lục 2. Hạng mục và chi phí đầu tư cho Doanh nghiệp

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Hạng mục đầu tư

Thành tiền

DN đầu tư

ACP hỗ trợ

1

Mua sắm trang thiết bị, vật tư

750.000

750.000

 

2

Cải thiện bao bì, mẫu mã

100.000

100.000

 

3

Đào tạo nhân viên về công nghệ và quản lý nhà máy

130.000

 

130.000

4

Xúc tiến thương mại (Hội chợ)

280.000

 

280.000

 

Tổng

1.260.000

850.000

410.000

Phụ lục 3. Hạng mục và kinh phí đầu tư cho Tổ chức nông dân

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Hạng mục đầu tư

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Nguồn vốn tham gia dự án

Tổng số

Dự án hỗ trợ (40%)

LMSX (60%)

I

Cơ giới hóa sản xuất

 

 

 

620.000

248.000

372.000

1

Máy bơm nước

Máy

2

70.000

140.000

56.000

84.000

2

Máy phun thuốc BVTV (loại có động cơ)

Máy

20

5.000

100.000

40.000

60.000

3

Máy Cày

Máy

15

12.000

180.000

72.000

108.000

4

Khay nhựa đựng sản phẩm

Cái

500

150

75.000

30.000

45.000

5

Banet nhựa kê khay đựng sản phẩm

Cái

500

250

125.000

50.000

75.000

II

Chi phí sản xuất

 

 

 

12.717.540

3.910.990

8.806.550

6

Dưa chuột (35 ha x 2 vụ/năm x 2 năm)

Ha

140

69.805

9.772.790

2.994.430

6.778.360

7

Cà chua (10 ha x 2 vụ/năm x 2 năm)

Ha

40

73.618

2.944.750

916.560

2.028.190

III

Chi phí quản lý, tăng cường năng lực

 

 

 

201.000

80.400

120.600

8

Đào tạo cán bộ quản lý

Người

10

6.000

60.000

24.000

36.000

9

Tập huấn nông dân

Lớp

60

500

30.000

12.000

18.000

10

In ấn tài liệu hướng dẫn sản xuất

cuốn

1500

10

15.000

6.000

9.000

11

Lương cán bộ kỹ thuật (4 người x 24 tháng)

người/ tháng

96

1.000

96.000

38.400

57.600

IV

Phí dự phòng

 

 

 

200.000

 

200.000

Tổng (I+II+III+IV)

 

 

 

13.738.540

4.239.390

9.499.150

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu68/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2012
Ngày hiệu lực13/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 68/QĐ-BNN-TC năm 2012 Kế hoạch kinh doanh của liên minh sản xuất rau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 68/QĐ-BNN-TC năm 2012 Kế hoạch kinh doanh của liên minh sản xuất rau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu68/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành13/01/2012
        Ngày hiệu lực13/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 68/QĐ-BNN-TC năm 2012 Kế hoạch kinh doanh của liên minh sản xuất rau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 68/QĐ-BNN-TC năm 2012 Kế hoạch kinh doanh của liên minh sản xuất rau

            • 13/01/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/01/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực