Quyết định 68/QĐ-UBND

Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2017 về công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Tân Đông tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 68/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất Tân Đông Long An 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/QĐ-UBND

Long An, ngày 09 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO UBND XÃ TÂN ĐÔNG TẠI XÃ TÂN ĐÔNG, HUYỆN THẠNH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất của UBND xã Tân Đông ngày 30/9/2016;

Xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 18/10/2016 của UBND huyện Thạnh Hóa;

Xét Tờ trình số 1293/TTr-STNMT ngày 29/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã Tân Đông với nội dung sau:

- Diện tích 13.258 m2 (Mười ba ngàn hai trăm năm mươi tám mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 1992 m2).

- Vị trí, ranh giới khu đất: Tại các thửa đất số 306, 307, 308, 399, 400, 401 và phần đất thủy lợi (diện tích 665 m2) được hp nhất thành thửa đất số 306, tờ bản đồ số 6, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 95-2016 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Thạnh Hóa lập được Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 13/6/2016.

- Ngun gc đt: Đt đã được UBND xã Tân Đông xây dựng trụ sở và sử dụng từ năm 1995.

- Mục đích sử dụng đất: xây dựng trụ sở cơ quan.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức sdụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:

- Thông báo cho UBND xã Tân Đông nộp phí, lệ phí theo quy định;

- Cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho UBND xã Tân Đông;

- Chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa, Chủ tịch UBND xã Tân Đông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng tải quyết định này trên Cng thông tin điện tử của tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnhSX;
- Trung tâm tin học;
- Phòng NC-KT;
- Lưu: VT, STNMT (Tài).
CONGNHAN-UBNDXATANDONG

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu68/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2017
Ngày hiệu lực09/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 68/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất Tân Đông Long An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 68/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất Tân Đông Long An 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu68/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýPhạm Văn Cảnh
        Ngày ban hành09/01/2017
        Ngày hiệu lực09/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 68/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất Tân Đông Long An 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 68/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất Tân Đông Long An 2016

            • 09/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực