Quyết định 680/QĐ-UBND

Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam

Quyết định 680/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính mới Sở Nội vụ Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 551/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Nội vụ Hà Nam 2017 và được áp dụng kể từ ngày 25/04/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 680/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính mới Sở Nội vụ Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 680/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 26 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 04 năm 2014 của Ủy ban nhân dân về quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VPUB: LĐVP, NC, CB-TH;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Cử người đi đào tạo Sau đại học

2

Hỗ trợ kinh phí đối với người được cử đi đào tạo Sau đại học

3

Chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ NAM

1. Cử công chức, viên chức đi đào tạo Sau đại học.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các đơn vị nộp quy hoạch, kế hoạch cử công chức, viên chức đi đào tạo Sau đại học của năm sau đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ trước ngày 31/10 hàng năm.

Bước 2: Phòng Tổ chức - Biên chế thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Sở để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 3: Sau khi có Thông báo nhập học của cơ sở đào tạo, các đơn vị nộp hồ sơ cử công chức, viên chức đi học đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Bước 4: Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Bước 5: Các đơn vị nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cách thức thực hiện

- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo;

- Bản sao Thông báo nhập học của cơ sở đào tạo;

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học;

- Lý lịch cán bộ, công chức (mẫu 2c-BNV/2008);

- Bản cam kết của cá nhân có xác nhận của lãnh đạo đơn vị;

- Bản đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 3 năm liền kề có xác nhận của lãnh đạo đơn vị;

- Quyết định tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Nội vụ

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Văn bản chấp thuận

- Quyết định cử đi học

Phí, lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

- Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

- Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 04 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo Sau đại học và Chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 3, Quy định ban hành theo Quyết định 07/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 04 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam.

2. Hỗ trợ kinh phí đối với công chức, viên chức được cử đi đào tạo Sau đại học:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Bước 2: Phòng Tổ chức Biên chế thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách và kinh phí trình UBND tỉnh quyết định.

Bước 3: Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, Sở Nội vụ thông báo cho tổ chức, đơn vị.

Bước 4: Tổ chức nhận kinh phí hỗ trợ tại Sở Nội vụ

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị;

- Danh sách trích ngang cán bộ, công chức, viên chức đã nhận bằng tốt nghiệp sau đại học;

- Bản sao bằng tốt nghiệp Sau đại học của từng cá nhân;

- Bản sao quyết định cử đi học;

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Nội vụ

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí

Phí, lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

- Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

- Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 04 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo Sau đại học và Chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.

3. Chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Các đơn vị nộp hồ sơ của người thuộc diện thu hút tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thành lập
Hội đồng tuyển dụng để xét tuyển thẳng công chức, viên chức
thuộc diện thu hút.

- Bước 3: Các đơn vị nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao;

- Đơn đề nghị của người được thu hút;

- Sơ yếu lý lịch của người được thu hút;

- Giấy khám sức khỏe;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có liên quan;

- Bản cam kết công tác tại địa phương của cá nhân được thu hút.

- Trường hợp đề nghị thu hút và công chức làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước phải có lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Cơ quan thực hiện TTHC

- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ

Kết quả thực hiện TTHC

- Văn bản chấp thuận;

- Quyết định hành chính.

Phí, lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý TTHC

Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 04 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo Sau đại học và Chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Các điều kiện được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy định ban hành theo Quyết định 07/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 04 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 680/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu680/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2015
Ngày hiệu lực26/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 680/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 680/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính mới Sở Nội vụ Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 680/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính mới Sở Nội vụ Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu680/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành26/06/2015
        Ngày hiệu lực26/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 680/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính mới Sở Nội vụ Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 680/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính mới Sở Nội vụ Hà Nam