Quyết định 680/QĐ-UBND

Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 680/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính mới trong Bảo hiểm y tế Sở Y tế Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 680/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 7291/QĐ-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 65/TTr-SYT ngày 01/4/2019 và ý kiến của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 203/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 25/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 09 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP (CSDLQGTTHC);
- TT.T
U, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh (VIC);
- Sở Thông tin và Truyền thông (VIC);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (VIC);
- KGVX (VIC), CCHC (Đ
ời37, VIC);
- Lưu: V
T. Tr 18/4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn  giải quyết

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Cấp thẻ bảo hiểm y tế lần đầu

Không quá 05 ngày; riêng đối với người hưởng trợ cp thất nghiệp không quá 02 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích).

Cơ quan, đơn vị thực hiện:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh (địa chỉ số 296, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau);

- Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố Cà Mau.

Không

- Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội (Luật bảo hiểm y tế năm 2008);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo him y tế s46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014);

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ).

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được sao y theo Quyết định số 7291/QĐ-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Trường hp không thay đổi thông tin: Trả trong ngày, khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích).

Cơ quan, đơn vị thực hiện:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh (địa chỉ số 296, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau);

- Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố Cà Mau.

Không

- Luật bảo hiểm y tế năm 2008;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014;

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được sao y theo Quyết định số 7291/QĐ-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

3

Đổi thẻ bảo hiểm y tế

- Trường hợp thay đổi thông tin: Không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Người tham gia đang điều trị tại các cơ sở Khám chữa bệnh: Trả trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích).

Cơ quan, đơn vị thực hiện:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh (địa chỉ số 296, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau);

- Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố Cà Mau.

Không

- Luật bảo hiểm y tế năm 2008;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014;

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được sao y theo Quyết định số 7291/QĐ- BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng BY tế

4

 Thủ tục khám bệnh bảo hiểm y tế

Sau khi xuất trình thẻ bảo hiểm y tế giải quyết ngay

Trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cơ quan, đơn vị thực hiện: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT- BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Luật bảo hiểm y tế năm 2008;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014;

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc Hội (Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009);

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 39/2018/TT- BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (Thông tư số 39/2018/TT- BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế);

- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện (Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng B Y tế).

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được sao y theo Quyết định số 7291/QĐ-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

5

Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lần đầu giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội

30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế gửi hồ sơ thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích).

Cơ quan, đơn vị thực hiện: Bảo hiểm xã hội tỉnh (địa chỉ số 296, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Không

- Luật bảo hiểm y tế năm 2008;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014;

- Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ;

- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được sao y theo Quyết định số 7291/QĐ-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

6

Ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện trong việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh

Trong thời hạn 08 ngày làm việc (cắt giảm 02/10 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi đến

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế gửi hồ sơ thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích).

Cơ quan, đơn vị thực hiện: Bảo hiểm xã hội tỉnh (địa chỉ số 296, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Không

- Luật bảo hiểm y tế năm 2008;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014;

- Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ;

- Quyết định số 1895/1997/QĐ- BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được sao y theo Quyết định số 7291/QĐ-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng BY tế

7

Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm

30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế gửi hồ sơ thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích).

Cơ quan, đơn vị thực hiện: Bảo hiểm xã hội tỉnh (địa chỉ số 296, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Không

- Luật bảo hiểm y tế năm 2008;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014;

- Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ;

- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được sao y theo Quyết định số 7291/QĐ-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng BY tế

8

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

40 ngày, ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trực tiếp;

- Chuyển dữ liệu qua hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Cơ quan, đơn vị thực hiện: Bảo hiểm xã hội tỉnh (địa chỉ số 296, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Không

- Luật bảo hiểm y tế năm 2008;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014;

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được sao y theo Quyết định số 7291/QĐ-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng BY tế

9

Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế

40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trực tiếp

Cơ quan, đơn vị thực hiện:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh (địa chỉ số 296, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau);

- Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố Cà Mau.

Không

- Luật bảo hiểm y tế năm 2008;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014;

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được sao y theo Quyết định số 7291/QĐ-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng BY tế

Cấp tỉnh: Tổng số có 09 thủ tục hành chính mới ban hành./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 680/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu680/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2019
Ngày hiệu lực19/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 680/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 680/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính mới trong Bảo hiểm y tế Sở Y tế Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 680/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính mới trong Bảo hiểm y tế Sở Y tế Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu680/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành19/04/2019
        Ngày hiệu lực19/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 680/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính mới trong Bảo hiểm y tế Sở Y tế Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 680/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính mới trong Bảo hiểm y tế Sở Y tế Cà Mau

            • 19/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực