Quyết định 6802/QĐ-UBND

Quyết định 6802/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 6802/QĐ-UBND đơn giá thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2013 Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6802/QĐ-UBND

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 2272/BXD-VP ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng về công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị;

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9060/LS/TC-TNMT ngày 26 tháng 11 năm 2015 về phê duyệt đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt và ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như chi tiết kèm theo Quyết định này. Đơn giá phê duyệt năm 2013 được thanh toán trong dự toán kinh phí dịch vụ vệ sinh môi trường hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Thành phố chịu trách nhiệm căn cứ vào hướng dẫn của các cơ quan chức năng, tình hình thực tế để áp dụng cho từng địa bàn theo đúng quy định.

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Thành phố hướng dẫn việc triển khai thực hiện và kiểm tra thanh quyết toán các khối lượng hoàn thành theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng ĐTMT, TCTMDV;
- Lưu:VT, (ĐTMT/LHT) An.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6802/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6802/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2015
Ngày hiệu lực10/12/2015
Ngày công báo01/02/2016
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6802/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6802/QĐ-UBND đơn giá thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2013 Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6802/QĐ-UBND đơn giá thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2013 Hồ Chí Minh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6802/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành10/12/2015
        Ngày hiệu lực10/12/2015
        Ngày công báo01/02/2016
        Số công báoSố 8
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6802/QĐ-UBND đơn giá thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2013 Hồ Chí Minh 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6802/QĐ-UBND đơn giá thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2013 Hồ Chí Minh 2015

            • 10/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2016

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực