Quyết định 681/QĐ-UBND

Quyết định 681/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 681/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực của Ủy ban Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 681/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 109/TTr-SNN ngày 29/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bDanh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (Đính kèm danh mục).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư ph
áp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- LĐVP. UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh, TT Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

DANH MỤC

QUYẾT ĐỊNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 681/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

STT

Tên loại

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định của UBND tỉnh

12/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013

Quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hiện nay đã có văn bản Trung ương quy định về lĩnh vực này.

 

02

Quyết định của UBND tỉnh

19/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về Quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hiện nay đã có văn bản Trung ương quy định về lĩnh vực này

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 681/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu681/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2018
Ngày hiệu lực11/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 681/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 681/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực của Ủy ban Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 681/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực của Ủy ban Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu681/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýKim Ngọc Thái
       Ngày ban hành11/04/2018
       Ngày hiệu lực11/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 681/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực của Ủy ban Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 681/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực của Ủy ban Trà Vinh

           • 11/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực