Quyết định 681/QĐ-UBND

Quyết định 681/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 681/QĐ-UBND 2020 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Sở Công Thương Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 681/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 ca Chính phsửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị đnh s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 ca Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ca Chính phủ về thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, mội cửa liên thông trong giải quyết th tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 654/SCT-VP ngày 17/4/2020 về việc trình phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết ca Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết th tục hành chính (TTHC) thuộc thm quyn giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi (có quy trình kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh căn cứ quy trình nội bộ giải quyết TTHC được phê duyệt tại Điều 1, tổ chức kiểm soát việc chấp hành trình tự, nội dung, trách nhiệm, thời gian, kết quả giải quyết TTHC của cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời báo cáo UBND tnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất xử lý trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị vi phạm Quy trình nội bộ được phê duyệt kèm theo Quyết định này theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương và cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử nội bộ giải quyết TTHC để thiết lập lên phn mm Hệ thng thông tin một cửa điện t của tnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Thường trực
HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- VNPT Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, KSTT
HC, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC
(thu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 681/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu681/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2020
Ngày hiệu lực12/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 681/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 681/QĐ-UBND 2020 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Sở Công Thương Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 681/QĐ-UBND 2020 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Sở Công Thương Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu681/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýVõ Phiên
        Ngày ban hành12/05/2020
        Ngày hiệu lực12/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 681/QĐ-UBND 2020 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Sở Công Thương Quảng Ngãi

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 681/QĐ-UBND 2020 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Sở Công Thương Quảng Ngãi

              • 12/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực