Quyết định 681/QĐ-UBND-HC

Quyết định 681/QĐ-UBND-HC năm 2019 về Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 681/QĐ-UBND-HC 2019 thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo phân bón tỉnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 681/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN VÀ TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG - RÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 42/TTr-SNN ngày 27 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính xác nhận nội dung quảng cáo phân bón thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- TT/TU, TT HĐND T
nh;
- Các PCT UBND Tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm KSTTHC và Phục vụ HCC;
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (D).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN VÀ TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG-RÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định s 681/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong liên thông giải quyết thủ tục hành chính xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính về cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón, tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng quy trình liên thông theo Quy chế này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính được quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quy chế này.

2. Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón: Là văn bản xác nhận của đơn vị trực thuộc Sở Nông nghip và Phát triển nông thôn thực hiện sau khi đã thẩm định nội dung các sản phẩm phân bón được trình bày trong quảng cáo.

2. Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn: Là văn bản xác nhận của Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch về việc đã tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, sau khi đã thẩm định nội dung các sản phẩm đã trình bày trong quảng cáo.

3. Hồ sơ nộp trực tuyến bao gồm các loại giấy tờ theo quy định như hồ sơ bng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như nộp hồ sơ bng bản giấy.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tự kê khai hồ sơ thủ tục hành chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thủ tục hành chính.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình đã được cơ quan có thẩm quyền công bố theo quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá 01 lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất dữ liệu giữa hai cơ quan.

5. Việc thu phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nguyên tắc trao đổi thông tin

1. Các cơ quan quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp; chịu trách nhiệm thực hiện việc trao đổi thông tin kịp thời, chính xác theo yêu cầu; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất dữ liệu giữa các cơ quan.

2. Thông tin trao đổi trên hệ thống trực tuyến hoặc văn bản điện tử có giá trị pháp lý như thông tin trao đổi bằng văn bản giấy.

Điều 6. Hình thức, tần suất trao đổi thông tin

Việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan được thực hiện bằng hình thức phù hp (thông qua văn bản, trực tuyến, thư điện tử, trực tiếp,...) với tần suất hp lý, bảo đảm thời gian giải quyết ngắn nhất.

Điều 7. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Gồm 02 văn bản

1. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón do đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

2. Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp.

Điều 8. Đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; thu phí, lệ phí theo quy định.

Chương II

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công

1. Là đầu mối trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ đăng ký, in và ký tên vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu phí và lệ phí theo quy định.

2. Chuyển hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chuyển hồ sơ thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo phân bón cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để luân chuyển, giải quyết theo quy định.

3. Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký trực tuyến, thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công thực hiện tiếp nhận, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả theo quy trình giải quyết trực tuyến như quy trình hồ sơ giấy.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công

1. Kiểm tra hồ sơ đăng ký thực hiện thủ tục hành chính xác nhận nội dung quảng cáo phân bón do Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển đến.

2. Chuyển hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo phân bón về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giao đơn vị trực thuộc Sở có thẩm quyền thẩm định, giải quyết theo quy định.

3. Trả kết quả cấp hoặc không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công, để chuyển về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, giải quyết hồ sơ tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn.

4. Phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón. Nếu chưa đầy đủ thông tin, thì đề nghị Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ theo quy định.

Điều 11. Quy trình và thời gian thực hiện liên thông.

1. Quy trình thực hiện:

a) Bước 1: Nộp hồ sơ

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

Bước 2: Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả Sở Văn hóa thể thao và Du lịch thc hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và có giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung quá 01 lần cho 01 vụ việc. Nghiêm cấm công chức, viên chức, nhân viên bưu điện trong chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tý yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định pháp luật đối với thủ tục hành chính.

- Chuyển hồ sơ thủ tục hành chính xác nhận nội dung quảng cáo phân bón đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để chuyển đến đơn vị trc thuộc Sở thẩm định, giải quyết theo quy định.

- Chuyển hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng và băng - rôn về Sở Văn hóa thể thao và Du lịch để thẩm định giải quyết theo thm quyền

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

- Đơn vị trực thuộc có thẩm quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết thủ tục hành chính về xác nhận nội dung quảng cáo phân bón theo thẩm quyền pháp luật quy định và chuyển kết quả giải quyết đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để phối hợp với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi về Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

2. Thời hạn giải quyết: Tối đa 08 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong 08 ngày làm việc, cụ thể:

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 03 ngày (Đối với thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo phân bón).

+ Sở Văn hóa thể thao và Du lịch : 05 (năm) ngày (Đối với thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ, phí, lệ phí của TTHC xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

3.1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón theo Mu số 25 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về Quản lý phân bón;

- Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy hoặc Quyết định công nhận phân bón lưu hành;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp quảng cáo loại phân bón do tổ chức, cá nhân sản xuất;

- 02 kịch bản quảng cáo và 01 đĩa CD ghi âm, ghi hình hoặc bản thiết kế phù hợp với loại hình và phương thức quảng cáo;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

3.2. Phí, lệ phí: không thu phí

4. Thành phần, số lượng hồ sơ, phí, lệ phí của TTHC tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn:

4.1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo;

- Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật Quảng cáo;

- Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội;

- Ma-két sản phẩm quảng cáo in mu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức;

- Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyn sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn;

- Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;

- Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật Quảng cáo.

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

4.3. Phí, lệ phí: Không thu phí.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 681/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu681/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 681/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 681/QĐ-UBND-HC 2019 thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo phân bón tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 681/QĐ-UBND-HC 2019 thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo phân bón tỉnh Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu681/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 681/QĐ-UBND-HC 2019 thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo phân bón tỉnh Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 681/QĐ-UBND-HC 2019 thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo phân bón tỉnh Đồng Tháp

           • 12/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực