Quyết định 681/QĐ-UBND

Quyết định 681/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công, viên chức và nhân dân năm 2014 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 681/QĐ-UBND phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng cán bộ công viên chức nhân dân 2014 Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 681/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN NĂM 2014

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016;

Căn cứ Công văn số 862/BTP-PBGDPL ngày 25/3/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 269/TTr-STP ngày 07/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2014.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 681/QĐ-UBND, ngày 07/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Duy trì, phát huy các kết quả đã đạt được; tiếp tục tổ chức thực hiện sâu rộng, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án, nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của Đề án, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động đề ra phải sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm.

Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các sở, ngành, địa phương bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng, những nội dung cơ bản Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng:

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp, cán bộ tư pháp - hộ tịch.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long; Báo Vĩnh Long.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

2. Biên soạn và phát hành tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Biên soạn và phát hành Sổ tay tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giới thiệu Luật Phòng chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn; những nội dung chủ yếu của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; nhân bản các loại tờ gấp tuyên truyền về phòng chống tham nhũng theo sự chỉ đạo của Ban Điều hành Trung ương.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Quý II/2014 (khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp)

3. Tiếp tục xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân:

Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ việc xây dựng mô hình chỉ đạo điểm năm 2013, tiếp tục, lựa chọn 02 đơn vị điểm là thành phố Vĩnh Long và thị xã Bình Minh; mỗi đơn vị xây dựng 02 mô hình điểm: tại 01 cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và tại 01 đơn vị cấp xã.

Nội dung hoạt động:

a) Hướng dẫn các địa phương xây dựng mô hình điểm.

b) Xây dựng mô hình điểm tại cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp:

+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề về pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức cơ quan;

+ Xây dựng pa-nô, áp-phích về phòng, chống tham nhũng tại trụ sở cơ quan, tổ chức;

+ Duy trì thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng (bằng điện thoại và email), bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân.

c) Xây dựng mô hình điểm tại xã, phường, thị trấn:

+ Xây dựng pa-nô, áp-phích hoặc các chương trình phát thanh trên đài truyền thanh cơ sở về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn cấp xã (dưới hình thức hỏi - đáp pháp luật, câu chuyện truyền thanh);

+ Tổ chức các buổi thông tin lưu động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (thông qua các hình thức như: Biểu diễn văn nghệ, diễn hoặc chiếu các tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tổ chức các cuộc thi dưới hình thức sân khấu hoá, trợ giúp pháp lý lưu động, sinh hoạt các câu lạc bộ pháp luật).

Các đơn vị được chọn làm điểm chủ động thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Kế hoạch này.

4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức:

Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh); Phòng Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện) có trách nhiệm tổ chức tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 2012; tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp mình.

Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên thuộc phạm vi quản lý (có thể lồng ghép trong tập huấn kiến thức pháp luật định kỳ hàng năm đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, trong sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức).

Nội dung tập huấn: Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thông tin tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...

5. Xây dựng, thực hiện các chuyên mục, chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí dành thời lượng thích hợp, xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long; Báo Vĩnh Long.

Sở Tư pháp biên soạn các nội dung phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tuyên truyền trong tờ Tin Tư pháp hàng tháng và trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành thông tin, truyền thông tuyên truyền các qui định về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống phát thanh, truyền thanh của cấp huyện và cơ sở.

6. Phát động cuộc thi báo chí về “Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (gồm: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phát động các cơ quan phát thanh, truyền hình báo chí, tham gia cuộc thi về “Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng”:

+ Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam là tác giả của các tác phẩm báo chí phù hợp với thể lệ cuộc thi.

+ Tác phẩm dự thi là các tác phẩm mới được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tính từ ngày 01/7/2014 (năm phát động cuộc thi) đến ngày 30/5/2015 (năm tổng kết cuộc thi).

+ Các cơ quan báo chí lựa chọn tác phẩm báo chí, lập danh sách, xác nhận gửi bài dự thi (mỗi cơ quan báo chí không quá 10 tác phẩm báo chí dự thi) gởi về Bộ Tư pháp đến hết ngày 30/6/2015 (tính theo dấu bưu điện).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân cho phù hợp tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2014 thông qua Sở Tư pháp trước ngày 15/10/2014 để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tuyên truyền về phòng chống tham nhũng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

4. Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trong năm 2014 theo Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016.

Quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắc, các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 681/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu681/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 681/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 681/QĐ-UBND phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng cán bộ công viên chức nhân dân 2014 Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 681/QĐ-UBND phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng cán bộ công viên chức nhân dân 2014 Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu681/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 681/QĐ-UBND phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng cán bộ công viên chức nhân dân 2014 Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 681/QĐ-UBND phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng cán bộ công viên chức nhân dân 2014 Vĩnh Long

           • 07/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực