Quyết định 6817/QĐ-BCT

Quyết định 6817/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2014 của viên chức quản lý Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6817/QĐ-BCT 2015 phê duyệt quỹ tiền lương thù lao 2014 Tập đoàn Dệt may Việt Nam


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6817/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2014 CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Theo đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Công văn số 54/TĐDMVN-QLNNL ngày 22 tháng 01 năm 2015 và Công văn số 305/TĐDMVN-QLNNL ngày 24 tháng 6 năm 2015 về việc xác định tiền lương thực hiện năm 2014;

Căn cứ thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2019/LĐTBXH-LĐTL ngày 29 tháng 5 năm 2015 về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 đối với viên chức quản lý Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam tương ứng với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2014 của Công ty mẹ:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

TH 2013

TH 2014

So sánh (%)

1

Tổng doanh thu

Triệu đng

540.109

514.985

95,34

2

Tổng chi phí chưa có lương

Triệu đng

240.634

243.896

101,35

3

Năng suất lao động

Tr.đ/ng/năm

302,50

323,88

107,07

4

Li nhun

Triệu đng

233.527

271.089

116,08

5

Nộp ngân sách

Triệu đng

10.842

32.199

296,98

2. Quỹ tiền lương thực hiện đối với viên chức quản lý chuyên trách của Tập đoàn năm 2014 là: 8.425,50 triệu đồng (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện năm 2014, Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam thực hiện quyết toán phân phối tiền lương cho viên chức quản lý theo quy định. Trường hợp có sự thay đổi về kết quả sản xuất, kinh doanh và tài chính thì quỹ lương thực hiện được điều chỉnh theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các vụ: Tài chính, Công nghiệp nhẹ, Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTB&XH;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

QUỸ TIỀN LƯƠNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN DỆT MAY NĂM 2014

(kèm theo Quyết định số 6817/QĐ-BCT ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Họ và Tên

Chức danh

HSL

Quỹ lương năm 2013
(triệu đồng)

HSL

Quỹ lương TH năm 2014 (triệu đồng)

Ghi chú

Tháng

KH năm

TH năm

Lương CB tháng

Quỹ lương cơ bản năm

QL điều chỉnh năm

1

Vũ Đc Giang

Chủ tịch HĐTV

9,1

52,47

629,60

629,60

9,1

36

180,00

270,00

Hưu t 6/2014

2

Trần Quang Nghị

Chủ tịch/Tổng giám đốc

8,8

50,92

611,08

611,08

8,8

35,58

427,00

640,50

Bổ nhiệm CT từ 27/6

3

Lê Tiến Trường

Tng giám đc

8,2

46,84

562,05

562,05

8,5

33,5

402,00

603,00

B nhiệm TGĐ từ 8/7

4

Nguyn Khánh Sơn

Thành viên HĐTV

8,2

46,84

562,05

562,05

8,2

32

384,00

576,00

 

5

Phạm Duy Hnh

Thành viên HĐTV

8,2

46,84

562,05

562,05

8,2

32

384,00

576,00

 

6

Phạm Nguyên Hạnh

Phó tng giám đc

8,2

46,84

562,05

562,05

8,2

32

384,00

576,00

 

7

Lê Trung Hải

Phó tổng giám đốc

8,2

46,84

562,05

562,05

8,2

32

384,00

576,00

 

8

Hoàng Vệ Dũng

Phó tổng giám đốc

7,9

46,30

555,54

555,54

7,9

32

384,00

576,00

 

9

Đặng Vũ Hùng

Phó tổng giám đốc

7,9

 

 

 

7,9

32

384,00

576,00

 

10

Trần Văn Phổ

Phó tổng giám đốc

8,2

 

 

 

8,2

32

384,00

576,00

 

11

Nguyễn Đức Khiêm

Phó tổng giám đốc

7,9

 

 

 

7,9

32

384,00

576,00

 

12

Bùi Nguyên Tiến

Phó tổng giám đốc

7,9

 

 

 

7,9

32

384,00

576,00

 

13

Phạm Phú Cường

Phó tổng giám đốc

7,6

 

 

 

7,6

32

384,00

576,00

 

14

Lê Trung Sơn

Kim soát viên

 

 

 

 

7,9

32

384,00

576,00

 

15

Nguyễn Việt Hằng

Kim soát viên

 

 

 

 

7,9

32

384,00

576,00

 

 

Tng cộng

 

66,8

47,98

 

4.606,50

113,30

453,08

5437,00

8.425,50

 

 

Lương bình quân

 

8,35

 

 

47,98

 

30,21

30,21

46,81

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6817/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6817/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2015
Ngày hiệu lực03/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6817/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 6817/QĐ-BCT 2015 phê duyệt quỹ tiền lương thù lao 2014 Tập đoàn Dệt may Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6817/QĐ-BCT 2015 phê duyệt quỹ tiền lương thù lao 2014 Tập đoàn Dệt may Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6817/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHồ Thị Kim Thoa
        Ngày ban hành03/07/2015
        Ngày hiệu lực03/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6817/QĐ-BCT 2015 phê duyệt quỹ tiền lương thù lao 2014 Tập đoàn Dệt may Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6817/QĐ-BCT 2015 phê duyệt quỹ tiền lương thù lao 2014 Tập đoàn Dệt may Việt Nam

            • 03/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực