Quyết định 683/QĐ-UBND

Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 2315/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý môi trường và vệ sinh đô thị do Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 683/QĐ-UBND 2014 bỏ 2315/2009/QĐ-UBND quản lý môi trường vệ sinh Quận 1 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 683/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 19 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2315/2009/QĐ-UBND NGÀY 06/8/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 48/TTr-TP ngày 19 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 2315/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về ban hành Quy chế phối hợp quản lý môi trường và vệ sinh đô thị trên địa bàn Quận 1 vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 1, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp;
- UBND: CT, PCT;
- Văn phòng UBND Quận 1;
- Trung tâm Công báo TP.
Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trương Hải Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 683/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 683/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/06/2014
Ngày hiệu lực 19/06/2014
Ngày công báo 15/07/2014
Số công báo Số 41
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 683/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 683/QĐ-UBND 2014 bỏ 2315/2009/QĐ-UBND quản lý môi trường vệ sinh Quận 1 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 683/QĐ-UBND 2014 bỏ 2315/2009/QĐ-UBND quản lý môi trường vệ sinh Quận 1 Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 683/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Trương Hải Hiếu
Ngày ban hành 19/06/2014
Ngày hiệu lực 19/06/2014
Ngày công báo 15/07/2014
Số công báo Số 41
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 683/QĐ-UBND 2014 bỏ 2315/2009/QĐ-UBND quản lý môi trường vệ sinh Quận 1 Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 683/QĐ-UBND 2014 bỏ 2315/2009/QĐ-UBND quản lý môi trường vệ sinh Quận 1 Hồ Chí Minh

 • 19/06/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/07/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 19/06/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực