Quyết định 684/2000/QĐ-BYT

Quyết định 684/2000/QĐ-BYT về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Phòng chống sốt rét thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 684/2000/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy Trung tâm Phòng chống sốt rét Sở Y tế tỉnh, thành phố thuộc Trung ương đã được thay thế bởi Quyết định 37/2006/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh,thành thuộc TW và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 684/2000/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy Trung tâm Phòng chống sốt rét Sở Y tế tỉnh, thành phố thuộc Trung ương


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 684/2000/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN “ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương và Thông tư liên tịch số 01/1998/NĐ-CP">02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của liên Bộ Y tế - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Phòng chống sốt rét thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết),
- Các Viện, Phân viện SR-KST-CT,
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Trung tâm PCSR các tỉnh,
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, VP Bộ Y tế,
- Lưu Vụ TCCB, YTDP, PC,
- Lưu trữ.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
Đỗ Nguyên Phương

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 684 /2000/QĐ-BYT ngày 07 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Trung tâm Phòng chống sốt rét là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh), có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Phòng chống sốt rét là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

II. NHIỆM VỤ:

1. Căn cứ vào kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh, chỉ đạo của Bộ Y tế và tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh, trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám sát, điều tra phát hiện bệnh sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh trên địa bàn tỉnh.

3. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương.

4. Tham gia đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, kỹ thuật theo kế hoạch của địa phương và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác.

5. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ đạo và tham gia thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ về phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh.

6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và các Chương trình như: Kinh phí, phương tiện, hoá chất, thuốc... thanh quyết toán kịp thời, đúng quy định của Pháp luật.

7. Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.

8. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật về lĩnh vực Phòng chống sốt rét.

9. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1. Tổ chức:

1.1. Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc và 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp việc.

1.2. Các Phòng nghiệp vụ:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính - Kế toán.

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

1.3. Các khoa chuyên môn:

- Khoa Dịch tễ sốt rét.

- Khoa Ký sinh trùng.

- Khoa Côn trùng.

- Khoa Xét nghiệm.

2. Định mức lao động:

Theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Nhiệm vụ của từng Khoa, Phòng:

3.1. Phòng Kế hoạch-Tài chính-Kế toán:

- Xây dựng kế hoạch tổng hợp của Trung tâm (tháng, quý, 6 tháng đầu năm, cả năm), tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch đó.

- Dự trù kế hoạch mua sắm vật tư, hoá chất, thuốc...

- Quản lý và cấp phát kinh phí, vật tư theo kế hoạch đã được duyệt, chịu trách nhiệm thanh quyết toán theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và tham gia tổ chức thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tại Trung tâm và tuyến dưới.

- Tổng hợp các mặt hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin và phân tích số liệu do các đơn vị gửi đến, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, chịu trách nhiệm về các số liệu đã báo cáo.

3.2- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị:

- Quản lý và tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật liên quan đến công tác phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh theo quy định của Nhà nước và của Bộ Y tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ hành chính của cơ quan.

- Mua sắm vật tư, trang thiết bị... theo kế hoạch đã được duyệt và theo đúng các quy định hiện hành để phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm.

- Quản lý vật tư, tài sản, điều động phương tiện theo kế hoạch của Giám đốc Trung tâm.

- Phối hợp tổ chức các lớp hội thảo, tập huấn theo kế hoạch hàng năm.

3.3. Khoa Dịch tễ sốt rét:

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống sốt rét của tỉnh.

- Tổ chức triển khai và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch phòng chống sốt rét hàng năm.

- Tổ chức công tác giám sát dịch tễ sốt rét theo kế hoạch của Trung tâm. Thu thập, phân tích số liệu về sốt rét, lên biểu đồ, bản đồ phản ánh tình hình sốt rét của tỉnh, tiên lượng và dự báo sớm dịch sốt rét, chủ động phối hợp với các khoa và tuyến dưới tổ chức chống dịch khi có dịch sốt rét xẩy ra.

- Chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét ở các tuyến và các cơ sở y tế đóng trên địa bàn.

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng chống sốt rét ở tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh,

- Phối hợp chỉ đạo và xây dựng mạng lưới phòng chống sốt rét.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về dịch tễ sốt rét.

3.4. Khoa Ký sinh trùng:

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống các bệnh ký sinh trùng.

- Tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng chống các bệnh ký sinh trùng trên địa bàn tỉnh.

- Điều tra phân tích diễn biến các bệnh ký sinh trùng, lên biểu đồ, bản đồ phản ánh tình hình mắc các bệnh ký sinh trùng.

- Thực hiện công tác đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ y tế dự phòng của các cơ sở y tế về lĩnh vực ký sinh trùng.

- Tham gia tuyên truyền giáo dục về công tác phòng chống các bệnh ký sinh trùng

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về các bệnh ký sinh trùng.

3.5. Khoa Côn trùng:

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống côn trùng truyền bệnh.

- Tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng chống côn trùng truyền bệnh. Chỉ đạo kỹ thuật và giám sát việc thực hiện kế hoạch phòng chống côn trùng truyền bệnh.

- Điều tra, giám sát, phân tích số liệu về diễn biến côn trùng trên địa bàn tỉnh, lên biếu đồ, bản đồ theo dõi phản ánh tình hình côn trùng truyền bệnh góp phần dự báo sớm dịch sốt rét.

- Thực hiện công tác đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ y tế dự phòng của các cơ sở y tế về lĩnh vực côn trùng.

- Phối hợp cùng với khoa dịch tễ và tuyến dưới tổ chức chống dịch khi có dịch xẩy ra.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về côn trùng truyền bệnh.

3.6. Khoa Xét nghiệm:

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác phát hiện bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia củng cố, mở rộng mạng lưới xét nghiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hệ thống xét nghiệm ký sinh trùng trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các xét nghiệm phục vụ cho công tác phát hiện bệnh sốt rét và các bệnh do ký sinh trùng gây nên, soi lam kiểm tra, nhận xét và trả lời kết quả cho các đơn vị gửi lam tới. Soi lam điều tra, giám sát dịch tễ của Trung tâm thực hiện, chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm, thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

- Phối hợp với khoa Dịch tễ và tuyến dưới tổ chức công tác giám sát dịch tễ, chống dịch khi có dịch xẩy ra.

- Tham gia đào tạo và đào tạo lại đội ngũ xét nghiệm viên ký sinh trùng trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh.

IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG:

1- Từ ngân sách sự nghiệp y tế.

2- Từ ngân sách các Chương trình Y tế quốc gia có mục tiêu.

3- Từ nguồn hợp tác quốc tế.

4- Từ các nguồn kinh phí khác.

V. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC:

1- Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế.

2- Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh chịu sự quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế (Vụ Y tế dự phòng, các Viện, Phân Viện chuyên ngành).

3- Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh có mối quan hệ phối hợp với các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

4- Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh đối với các Trung tâm Y tế cấp huyện và các cơ sở y tế đóng trên địa bàn./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 684/2000/QĐ-BYT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 684/2000/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/03/2000
Ngày hiệu lực 22/03/2000
Ngày công báo 15/04/2000
Số công báo Số 14
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/10/2008
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 684/2000/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 684/2000/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy Trung tâm Phòng chống sốt rét Sở Y tế tỉnh, thành phố thuộc Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 684/2000/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy Trung tâm Phòng chống sốt rét Sở Y tế tỉnh, thành phố thuộc Trung ương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 684/2000/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Đỗ Nguyên Phương
Ngày ban hành 07/03/2000
Ngày hiệu lực 22/03/2000
Ngày công báo 15/04/2000
Số công báo Số 14
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/10/2008
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 684/2000/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy Trung tâm Phòng chống sốt rét Sở Y tế tỉnh, thành phố thuộc Trung ương

Lịch sử hiệu lực Quyết định 684/2000/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy Trung tâm Phòng chống sốt rét Sở Y tế tỉnh, thành phố thuộc Trung ương