Quyết định 684/QĐ-UBND

Quyết định 684/QĐ-UBND năm 2014 về Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Quyết định 755/QĐ-TTg giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 684/QĐ-UBND 2014 hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 755/QĐ-TTg 2013 2015 Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 684/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NƯỚC SINH HOẠT PHÂN TÁN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 755/QĐ-TTG NGÀY 20/5/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 giữa Uỷ ban Dân tộc, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015;

Xét Tờ trình số 102/TTr-BDT ngày 25/4/2014 của Trưởng ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Trưởng ban Dân tộc chịu trách nhiệm chính phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Dân tộc, thủ trưởng các sở, ngành chức năng tỉnh có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

ĐỀ ÁN

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NƯỚC SINH HOẠT PHÂN TÁN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 755/QĐ-TTG NGÀY 20/5/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 684/QĐ-UBND, ngày 07/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Về cơ sở pháp lý:

Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn;

Thông tư Liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 giữa Uỷ ban Dân tộc, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Công văn số 714/UBDT-CSDT ngày 05/8/2013 của Uỷ ban Dân tộc về việc rà soát xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn 164/BDT, ngày 16/8/2013 của Ban Dân tộc tỉnh về việc rà soát xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn 316/UBDT-CSDT ngày 03/4/2013 của Uỷ ban Dân tộc về việc thẩm tra dự thảo Đề án nước sinh hoạt của tỉnh Vĩnh Long.

2. Khái quát tình hình dân tộc trên địa bàn tỉnh:

Vĩnh Long là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long có diện tích tự nhiên 1.457,2 km2, chiếm tỷ lệ 0,4% so với cả nước, đất nông nghiệp 118.946 ha, chiếm 80,2% diện tích tự nhiên. Trong đó, diện tích đất trồng cây hàng năm 76.230 ha, đất trồng cây lâu năm 42.221 ha.

Về dân số: Là tỉnh có cơ cấu đa dân tộc, ngoài người Kinh, các dân tộc khác chiếm khoảng 2,7% dân số toàn tỉnh (người Khmer chiếm gần 2,1%, người Hoa và các dân tộc khác chiếm khoảng 0,6%). Toàn tỉnh có 19 dân tộc sinh sống, dân tộc thiểu số có 26.915 người, nữ 13.895 (dân tộc Khmer có 21.820 người, nữ 11.391; dân tộc Hoa có 4.879 người, nữ 2.400; các dân tộc khác là 216 người (Tày: 32; Thái: 10; Mường: 41; Nùng: 13; Hơ Mông: 1; Dao (Mán): 01; Ê Đê: 5; Ba Na: 3; Chăm: 91; Cơ Ho: 3; HRê: 1; Thổ: 01; Khơ Mú: 1; Tà Ôi: 3; Chơ Ro: 1; Hà Nhì: 1; Lào: 03). (Nguồn: Số liệu Tổng điều tra dân số ngày 01/4/2009).

Về địa bàn cư trú: Người Khmer sống tập trung ở 48 ấp, 10 xã và 01 thị trấn thuộc 04 huyện, thị xã: Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh. Phần lớn người Khmer sống ở vùng sâu, vùng xa; đời sống người Khmer còn khó khăn, hầu hết sống bằng nghề nông, một bộ phận làm thuê mướn trong nông nghiệp và xây dựng; một số đi làm công nhân ở các khu công nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh.

- Người Hoa sống rải rác 07 huyện và thành phố Vĩnh Long và tập trung đông nhất ở: Thành phố Vĩnh Long 818 hộ có 2.547 người; thị trấn Cái Vồn (huyện Bình Minh) 292 hộ, 1.150 người, chiếm 1,21%; thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn) 99 hộ, 595 người (nữ 319), chiếm 0,44%; thị trấn Vũng Liêm (huyện Vũng Liêm) 108 hộ, 517 người (nữ 228)…gồm 5 bang: Phúc Kiến, Triều Châu (Tiều), Hẹ, Quảng Đông, Hải Nam. Từ lâu, người Hoa luôn gắn bó, hoà nhập với cộng đồng các dân tộc trong tỉnh.

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trong tỉnh 1.507 hộ, chiếm 23,11%; hộ cận nghèo dân tộc 819 hộ, tỷ lệ 12,56 %.

II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN:

1. Mục tiêu:

Cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Hoàn thành 100% việc hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho các hộ đã được lập danh sách thụ hưởng theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối tượng:

Là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015, sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp có khó khăn về nước sinh hoạt; chưa được hỗ trợ các chính sách về nước sinh hoạt.

3. Phạm vi thực hiện:

Phạm vi chính sách này áp dụng cho tất cả hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh. Riêng chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm thực hiện theo nội dung Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Nguyên tắc thực hiện:

Hỗ trợ trực tiếp đến hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn; bảo đảm công khai minh bạch, đúng đối tượng.

Các hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phải sử dụng đúng mục đích để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống góp phần xoá đói, giảm nghèo; không được chuyển nhượng, tặng, cho, cầm cố.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 755/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:

Nước sinh hoạt phân tán:

Đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn có khó khăn về nước sinh hoạt được Nhà nước hỗ trợ bình quân 1,3 triệu đồng/hộ để xây dựng bể chứa nước, đào giếng nước hoặc tự tạo nguồn nước sinh hoạt.

IV. TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC CỦA CÁC HỘ DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:

Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: Tổng số hộ dân tộc thiểu số có khó khăn về nước sinh hoạt phân tán trên địa bàn tỉnh là 1.409 hộ, với kinh phí Trung ương hỗ trợ là 1.831,7 triệu đồng.

Tổng kinh phí thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh là 1.831.700.000 đồng. Cụ thể:

1. Thị xã Bình Minh:

- Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: Có 78 hộ dân tộc thiểu số nghèo khó khăn về nước sinh hoạt phân tán với định mức hỗ trợ bình quân 1,3 triệu đồng/hộ. Kinh phí đề nghị Trung ương hỗ trợ là 101,4 triệu đồng.

Tổng kinh phí Trung ương hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 101,4 triệu đồng.

2. Huyện Tam Bình:

- Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: Có 606 hộ dân tộc thiểu số nghèo khó khăn về nước sinh hoạt phân tán với định mức hỗ trợ bình quân 1,3 triệu đồng/hộ. Kinh phí đề nghị Trung ương hỗ trợ là 787,8 triệu đồng.

3. Huyện Trà Ôn:

- Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: Có 622 hộ dân tộc thiểu số nghèo khó khăn về nước sinh hoạt phân tán. Định mức hỗ trợ bình quân 1,3 triệu đồng/hộ. Kinh phí đề nghị Trung ương hỗ trợ là 808,6 triệu đồng.

4. Huyện Vũng Liêm:

- Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: Có 103 hộ dân tộc thiểu số nghèo khó khăn về nước sinh hoạt phân tán. Định mức hỗ trợ bình quân 1,3 triệu đồng/hộ. Kinh phí đề nghị Trung ương hỗ trợ là 133,9 triệu đồng.

Tổng kinh phí Trung ương hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 133,9 triệu đồng.

V. PHÂN KỲ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2013-2015:

1. Năm 2014:

+ Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: 409 hộ, với kinh phí thực hiện 531,7 triệu đồng.

2. Năm 2015:

+ Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: 1.000 hộ, với kinh phí thực hiện 1.300 triệu đồng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Trưởng ban Dân tộc phối hợp Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND các huyện Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

2. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính sách tại địa phương gửi về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Dân tộc để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết./.

 

Biểu tổng hợp chung

TỔNG NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NƯỚC PHÂN TÁN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 755/QĐ-TTg NGÀY 20/5/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Huyện, thị xã

Tổng số hộ

Tổng nguồn vốn Trung ương

Trong đó

Đất sản xuất

Vốn đào tạo nghề

Chuyển đổi nghề

Tổng nhu cầu vốn đầu tư hỗ trợ nước sinh hoạt

Vốn ngân sách địa phương

Vốn đầu tư, hỗ trợ

Vốn vay từ NHCSXH

Vốn hỗ trợ

Vốn vay từ NHCSXH

Vốn hỗ trợ

Vốn vay từ NHCSXH

1

2

3

5+6=4

7+9+10+12=5

8+11=6

7

8

9

10

11

12

13

Tổng số

1.419

1.844,7

1.844,7

0

0

0

0

0

0

1.844,7

0

1

Thị xã Bình Minh

78

101,4

101,4

0

0

0

0

0

0

101,4

0

2

Huyện Tam Bình

616

800,8

800,8

0

0

0

0

0

0

800,8

0

3

Huyện Trà Ôn

622

808,6

808,6

0

0

0

0

0

0

808,6

0

4

Huyện Vũng Liêm

103

133,9

133,9

0

0

0

0

0

0

133,9

0

 

Biểu số 03

TỔNG NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NƯỚC PHÂN TÁN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 755/QĐ-TTg NGÀY 20/5/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Huyện, thị xã

Tổng số hộ hưởng lợi

Tổng nhu cầu vốn từ NSTW

Nước sinh hoạt phân tán

Vốn ngân sách địa phương

Số hộ

Kinh phí

1

2

3

4

5

6

7

Tổng số

1.419

1.844,7

1.419

1.844,7

0

1

Thị xã Bình Minh

78

101,4

78

101,4

0

2

Huyện Tam Bình

616

800,8

616

800,8

0

3

Huyện Trà Ôn

622

808,6

622

808,6

0

4

Huyện Vũng Liêm

103

133,9

103

133,9

0

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 684/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu684/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 684/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 684/QĐ-UBND 2014 hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 755/QĐ-TTg 2013 2015 Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 684/QĐ-UBND 2014 hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 755/QĐ-TTg 2013 2015 Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu684/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 684/QĐ-UBND 2014 hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 755/QĐ-TTg 2013 2015 Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 684/QĐ-UBND 2014 hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 755/QĐ-TTg 2013 2015 Vĩnh Long

         • 07/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực