Quyết định 686/QĐ-BBCVT

Quyết định 686/QĐ-BBCVT năm 2007 về việc thay đổi tổ chức và sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Hỗ trợ kiến trúc và Phát triển hạ tầng Chính phủ điện tử do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 686/QĐ-BBCVT thay đổi tổ chức sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm Hỗ trợ kiến trúc Phát triển hạ tầng Chính Phủ


BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 686/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI TỔ CHỨC VÀ SỬA ĐỔI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ KIẾN TRÚC VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 08/2005/QĐ-BBCVT ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin.
Căn cứ công văn số 4656/VPCP-KP ngày 24/06/2006 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc Thành lập Trung tâm Hỗ trợ kiến trúc và Phát triển hạ tầng Chính phủ điện tử;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục ứng dụng Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trung tâm Hỗ trợ kiến trúc và Phát triển hạ tầng Chính phủ điện tử (gọi tắt là Trung tâm Chính phủ điện tử) thuộc Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 992/QĐ-BBCVT ngày 26/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về trực thuộc Cục ứng dụng Công nghệ thông tin.

Trung tâm Chính phủ điện tử có chức năng, nhiệm vụ giúp Cục ứng dụng Công nghệ thông tin về mặt chuyên môn trong công tác hỗ trợ kiến trúc và phát triển hạ tầng Chính phủ điện tử trên phạm vi cả nước; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương thúc đẩy các hoạt động phát triển Chính phủ điện tử.

Trung tâm Chính phủ điện tử có tên giao dịch tiếng Anh là:

E-Government Architecture and Infrastructure Development Center

Tên viết tắt tiếng Anh: EGAID Center

Điều 2. Trung tâm Chính phủ điện tử chịu sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tư vấn chuyên gia về các vấn đề chuyên môn liên quan tới hỗ trợ kiến trúc và phát triển hạ tầng Chính phủ điện tử.

2. Tổ chức diễn đàn và các cơ hội gặp gỡ giữa các nhà quản lý với các chuyên gia và các doanh nghiệp để trao đổi kinh nghiệm công nghệ, sản phẩm cũng như các yêu cầu của các cơ quan nhà nước đối với các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử sẽ triển khai trong tương lai.

3. Tổ chức và tham gia tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về Chính phủ điện tử. Tổ chức xây dựng các xuất bản phẩm, ấn phẩm và chương trình truyền thông đa phương tiện theo quy định của pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức về Chính phủ điện tử.

4. Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và triển khai các vấn đề liên quan tới xây dựng và phát triển kiến trúc, hạ tầng và nguồn lực Chính phủ điện tử cho các bộ, ngành và địa phương.

5. Ký kết và thực hiện các hợp đồng hợp tác; liên kết với các công ty trong và ngoài nước để nghiên cứu, triển khai, thử nghiệm, xây dựng và phát triển kiến trúc công nghệ thông tin quốc gia và các công nghệ lõi cho các ứng dụng về Chính phủ điện tử.

6. Tổ chức nghiên cứu, triển khai thử nghiệm một số mô hình dịch vụ công về Chính phủ điện tử, đặc biệt là các dịch vụ công cho doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (G2B).

7. Huy động sự hỗ trợ của các công ty tiên tiến trên thế giới về công nghệ thông tin; nghiên cứu, chọn lọc đưa các kinh nghiệm quản lý và công nghệ hiện đại, phù hợp đã thành công trên thế giới vào Việt Nam.

8. Được chủ động phát triển các hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chính phủ điện tử; tạo lập và huy động thêm các nguồn tài chính khác để mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm theo các quy định của pháp luật.

9. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông giao.

Điều 3. Tổ chức, biên chế của Trung tâm Chính phủ điện tử:

Trung tâm Chính phủ điện tử có Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông bổ nhiệm theo đề nghị của Cục trưởng Cục ứng dụng Công nghệ thông tin; có Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc do Cục trưởng Cục ứng dụng Công nghệ thông tin bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm Chính phủ điện tử chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục ứng dụng Công nghệ thông tin, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định này.

Trung tâm Chính phủ điện tử có các phòng, đơn vị trực thuộc được hình thành theo quy định của pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc Trung tâm do Giám đốc quy định.

Biên chế của Trung tâm do Giám đốc xây dựng trình Cục trưởng. Biên chế này bao hàm trong tổng số biên chế của Cục ứng dụng Công nghệ thông tin.

Điều 4. Trung tâm Chính phủ điện tử là đơn vị sự nghiệp có thu, thuộc Cục ứng dụng Công nghệ thông tin, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở chính của Trung tâm đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 992/QĐ-BBCVT ngày 26/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục ứng dụng Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin, Giám đốc Trung tâm Chính phủ điện tử, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT (để báo cáo),
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng,
- Ban Chỉ đạo QG về CNTT,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Các Bộ, CQ ngang Bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 686/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu686/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2007
Ngày hiệu lực23/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 686/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 686/QĐ-BBCVT thay đổi tổ chức sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm Hỗ trợ kiến trúc Phát triển hạ tầng Chính Phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 686/QĐ-BBCVT thay đổi tổ chức sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm Hỗ trợ kiến trúc Phát triển hạ tầng Chính Phủ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu686/QĐ-BBCVT
       Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
       Người ký***, Đỗ Trung Tá
       Ngày ban hành23/07/2007
       Ngày hiệu lực23/07/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 686/QĐ-BBCVT thay đổi tổ chức sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm Hỗ trợ kiến trúc Phát triển hạ tầng Chính Phủ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 686/QĐ-BBCVT thay đổi tổ chức sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm Hỗ trợ kiến trúc Phát triển hạ tầng Chính Phủ

           • 23/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực