Quyết định 688/QĐ-UBND

Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 688/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính bị bãi bỏ Ủy ban nhân dân cấp xã Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 688/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 06/TTr-SCT ngày 27/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã phường, thị trn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT. HĐND tỉnh, Ban PC HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, ĐL, LH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Bắc

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

1. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

STT

Tên thủ tục hành chính

Mã số TTHC

Quyết định ban hành TTHC

Lĩnh vực

1.

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

T-KHA-267373-TT

Quyết định số 2711/ QĐ-UBND ngày 13/9/2017

Lưu thông hàng hóa trong nước

2.

Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

T-KHA-267374-TT

Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 13/9/2017

Lưu thông hàng hóa trong nước

3.

Cấp lại Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

T-KHA-267375-TT

Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 13/9/2017

Lưu thông hàng hóa trong nước

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 688/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu688/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2018
Ngày hiệu lực13/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 688/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 688/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính bị bãi bỏ Ủy ban nhân dân cấp xã Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 688/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính bị bãi bỏ Ủy ban nhân dân cấp xã Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu688/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Duy Bắc
       Ngày ban hành13/03/2018
       Ngày hiệu lực13/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 688/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính bị bãi bỏ Ủy ban nhân dân cấp xã Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 688/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính bị bãi bỏ Ủy ban nhân dân cấp xã Khánh Hòa

           • 13/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực