Quyết định 689/QĐ-UBND

Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh Quyết định 2138/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 689/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Quyết định 2138/QĐ-UBND thuế tài nguyên Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 25 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 2138/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế tài nguyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên khoáng sản Bauxit trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (số thứ tự 6.5 tại Phụ lục bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông), với nội dung như sau:

STT

Loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế

6.5

Quặng Bauxit nguyên khai

Đồng/tấn

170.000

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính; Cục Trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN, NN, KTKH (TT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 689/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu689/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2017
Ngày hiệu lực25/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 689/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 689/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Quyết định 2138/QĐ-UBND thuế tài nguyên Đắk Nông


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 689/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Quyết định 2138/QĐ-UBND thuế tài nguyên Đắk Nông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu689/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýNguyễn Bốn
       Ngày ban hành25/04/2017
       Ngày hiệu lực25/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2018
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 689/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Quyết định 2138/QĐ-UBND thuế tài nguyên Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 689/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Quyết định 2138/QĐ-UBND thuế tài nguyên Đắk Nông

           • 25/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực