Quyết định 689/QĐ-UBND

Quyết định 689/QĐ-UBND phê duyệt phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 689/QĐ-UBND 2019 phê duyệt phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 22 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc quy định hệ thống điện phân phối;

Căn cứ Thông tư 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 416/TTr-SCT ngày 20 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019, theo các mức tiết giảm: 55, MW; 92,5 MW; 129,5 MW.

(Có phương án tiết giảm và danh sách thứ tự khách hàng ưu tiên kèm theo).

Điều 2. Công ty Điện lực Yên Bái có trách nhiệm tiết giảm công suất tiêu thụ điện theo phương án đã được phê duyệt và quy định tại Thông tư 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương khi xảy ra thiếu nguồn điện.

Giao cho Sở Công Thương Yên Bái theo dõi kiểm tra việc thực hiện và báo cáo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo YB, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

PHƯƠNG ÁN TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT

(Kèm theo Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

I. Phương án cấp điện khi thiếu nguồn hệ thống:

Hiện tại nhu cầu phụ tải toàn tỉnh Yên Bái đạt công suất lớn nhất khoảng 185MW; căn cứ vào mức độ thiếu hụt và khả năng đáp ứng nguồn theo các mức tiết giảm công suất 30%, 50% và 70% thì phương án cấp điện như sau:

1. Mức thiếu hụt và tiết giảm 30% công suất (tương ứng tiết giảm 55.5 MW).

1.1. Với mức thiếu hụt 30 %, căn cứ danh sách nhóm khách hàng ưu tiên cấp điện đã được phê duyệt sẽ phải tiến hành tiết giảm công suất trên nhiều khu vực. Trường hợp này tiết giảm các phụ tải không thuộc nhóm khách hàng ưu tiên và nhóm III cho đến khi đủ lượng công suất cần tiết giảm, theo hình thức luân phiên. Cụ thể: tiết giảm phụ tải toàn bộ các khu vực:

- Xã Phú Thịnh, Văn Lãng (huyện Yên Bình) và Văn Tiến (TP Yên Bái) thuộc ĐZ 371 E12-1 sau cầu dao phụ tải 36-2 Văn Lãng; các xã khu vực đông hồ Thác Bà: Yên Bình, Bạch Hà, Vĩnh Kiên, Vũ Linh, Phúc An, Yên Thành, Xuân Lai, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Ngọc Chấn, Tích Cốc, Xuân Long... (huyện Yên Bình) thuộc ĐZ 373 A40 (Thủy điện Thác Bà) sau máy cắt 373 Z1 Bạch Hà; các xã Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Ân, Bảo Ái, Tân Nguyên...thuộc ĐZ 375 E12-1.

- Các xã Việt Hồng, Việt Cường, Vân Hội... (huyện Trấn Yên) thuộc ĐZ 374 E12-1 sau máy cắt 374 Z5 Vần; các xã Lương Thịnh, Hưng Thịnh, Hưng Khánh... (huyện Trấn Yên) thuộc ĐZ 374 E12-1 từ máy cắt 374 Z4 Lương Thịnh đến MC 374 Z1 Mỵ; các xã Minh Tiến, Y Can, Quy Mông... (huyện Trấn Yên) thuộc ĐZ 374 E12-1 sau máy cắt 374 Z2 Minh Tiến; các xã Xuân Ái, Kiên Thành (huyện Trấn Yên) thuộc ĐZ 372 E12-1 sau máy cắt 372 Z2 Xuân Ái; các xã Hòa Cuông, Việt Thành, Đào Thịnh, Báo Đáp, Tân Đồng... (huyện Trấn Yên) thuộc ĐZ 372 E12-1 sau máy cắt 372 Z1 Trấn Yên.

- Các xã Hoàng Thắng, Yên Hợp, Viễn Sơn ...(huyện Văn Yên) thuộc ĐZ 372 E12-1 sau máy cắt 372 Z2 Xuân Ái; các xã Yên Hưng, Yên Thái ...(huyện Văn Yên) thuộc ĐZ 372 E12-1 sau máy cắt 372 Z1 Trấn Yên; các xã An Thịnh, Đại Sơn, Đại Phác, Nà Hẩu, Mỏ Vàng... (huyện Văn Yên) và An Lương (huyện Văn Chấn) thuộc ĐZ 375 E12-4 sau máy cắt 375 Z2 Đại Sơn; các xã Mậu Đông, Tân Họp, Đông Cuông, Quang Minh, An Bình, Đông An... (huyện Văn Yên) thuộc ĐZ 375 E12-4 sau máy cắt 375 Z1 Mậu A; các xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Xuân Tầm thuộc ĐZ 372 E12-2; các xã Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp...(huyện Văn Yên) thuộc ĐZ 372 E12-2 Văn Yên sau máy cắt 372/202 Xuân Tầm.

- Các xã Khánh Hòa, An Lạc (huyện Lục Yên) thuộc ĐZ 371 E12-4; các xã Phan Thanh, Tân Lập ... (huyện Lục Yên) thuộc ĐZ 373 E12-4 sau máy cắt 373 Z2 Phan Thanh; các xã Minh Chuẩn, Khai Trung... (huyện Lục Yên) thuộc ĐZ 373 E12-4 sau cầu dao phụ tải 01-1 Minh Chuẩn và cầu dao phụ tải 01-1 Khai Trung; các xã Liễu Đô, Minh Tiến, An Phú, Vĩnh Lạc, Mường Lai... (huyện Lục Yên) thuộc ĐZ 373 E12-4 sau máy cắt 373 Z1 Liễu Đô; các xã Yên Thắng, Mai Sơn, Lâm Thượng, Khánh Thiện, Tân Phượng... (huyện Lục Yên) thuộc ĐZ 373 E12-4 sau máy cắt 373 Z3 Yên Thắng.

- Các xã Đại Lịch, Tân Thịnh, Chấn Thịnh, Bình Thuận, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La ...(huyện Văn Chấn) thuộc ĐZ 373 E12-2 sau máy cắt 373 Z1 Đại Lịch và máy cắt 373/197-1 Phù Yên; các xã Nậm Lành, Sơn A, Sơn Lương, Sùng Đô, Nậm Mười, Gia Hội, Nậm Búng, Tú Lệ ... (huyện Văn Chấn) và xã Khau Phạ, Nậm Có (huyện Mù Cang Chải) thuộc ĐZ 374 E12-2 sau máy cắt 374 Z1 Nậm Lành; các xã Thanh Lương, Suối Quyền ... (huyện Văn Chấn) thuộc ĐZ 374 E12-2 sau cầu dao phụ tải 01-1 Suối Quyền; khu vực Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ và các xã Thạch Lương, Phình Hồ, Làng Nhì, Tà Xí Láng... (huyện Văn Chấn) thuộc ĐZ 373 E12-2 sau cầu dao phụ tải 01-1 Trạm Tấu; các xã Cát Thịnh, Tân Thịnh... (huyện Văn Chấn) thuộc ĐZ 373 E12-2 sau máy cắt 373 Z2 Đèo Ách; các xã thuộc huyện Trạm Tấu thuộc ĐZ 375 E12-2 sau máy cắt 375 Z1 Phúc Sơn.

1.2. Trường hợp phải ngừng cấp điện khẩn cấp theo lệnh của Điều độ Hệ thống điện miền Bắc (A1), Điều độ viên Công ty Điện lực Yên Bái sẽ huy động tối đa công suất phát của các nhà máy thủy điện thuộc quyền điều khiển tại khu vực Văn Chấn, Nghĩa Lộ để bù một phần thiếu hụt công suất và nhanh chóng thực hiện cắt các máy cắt đường dây, các cầu dao phụ tải đến khi đủ lượng công suất cần tiết giảm

- Máy cắt 373 Z1 Bạch Hà

- Máy cắt 374 Z5 Vần

- Máy cắt 374 Z2 Minh Tiến

- Máy cắt 372 Z2 Xuân Ái

- Máy cắt 375 Z2 Đại Sơn

- Máy cắt 372/202 Xuân Tầm

- Máy cắt 373 Z1 Đại Lịch

- Máy cắt 373/197-1 Phù Yên

- Máy ct 374 Z1 Nậm Lành

- Máy cắt 373 Z3 Yên Thắng

- Máy cắt 373 Z1 Liễu Đô

- Máy cắt 373 Z2 Phan Thanh

- Cầu dao phụ tải 36-2 Văn Lãng

- Cầu dao phụ tải 01-1 Minh Chuẩn

- Cầu dao phụ tải 01-1 Khai Trung

- Máy cắt 374 Z4 Lương Thịnh

- Máy cắt 371 E12-4

- Máy cắt 375 E12-1

- Máy cắt 375 Z1 Mậu A

- Máy cắt 373 Z2 Đèo Ách

- Máy cắt 372 Z1 Trấn Yên

- Giảm tối đa công suất các phụ tải công nghiệp trên ĐZ 371 E12-1 và 378 E12-1

- Giảm tối đa công suất Nhà máy xi măng Yên Bình (ĐZ 471, 472 E12-1), Nhà máy xi măng Yên Bái (ĐZ 371 E12-1) và chỉ chạy giấm lò.

2. Mức thiếu hụt và tiết giảm 50% công suất (tương ứng tiết giảm 92.5 MW)

- Trường hợp này ngoài các phụ tải đã ngừng cấp điện ở mục 1 (trong cả trường hợp khẩn cấp và không khẩn cấp), sẽ tiến hành ngừng cấp điện tiếp các phụ tải thuộc Nhóm II cho đến khi đủ lượng công suất cần tiết giảm.

3. Mức thiếu hụt và tiết giảm 70% công suất (tương ứng tiết giảm 129.5 MW)

Trường hợp này ngoài các phụ tải đã ngừng cấp điện ở mục 1 và 2, sẽ tiến hành ngừng cấp điện tiếp phụ tải thuộc Nhóm I cho đến khi đủ lượng công suất cần tiết giảm và đảm bảo công suất cấp điện cho các khách hàng quan trọng như Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, các Bệnh viện, nhà máy sản xuất cung cấp nước sinh hoạt... nằm trong khu vực thành phố Yên Bái.

II. Phương án cấp điện khi thiếu nguồn do sự cố trạm 110 kV E12-1 Yên Bái:

A. Khi chưa có trạm Yên Bái 2

1. Trường hợp sự cố mất điện toàn trạm:

Trạm 110 kV Yên Bái có tổng dung lượng đặt là 103 MVA nhận điện từ đường dây 110kV là 174 A40 (Thủy điện Thác Bà) và 174 E12-3 (220kV Yên Bái).

Trong trường hợp sự cố 02 đường dây 110 kV hoặc sự cố toàn trạm 110 kV Yên Bái, lúc này công suất thiếu hụt khoảng 95 MW tương đương với mức tiết giảm 50% và phải tiết giảm thêm 05 MW trong khi đó khả năng huy động nguồn từ trạm 110kV Nghĩa Lộ và Lục Yên bị hạn chế, vì vậy để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải ưu tiên quan trọng theo danh sách đã được phê duyệt, Công ty Điện Lực Yên Bái sẽ thực hiện phương án cấp điện và sa thải các khu vực như sau:

- Cấp điện từ trạm 110kV E12-4 Lục Yên thông qua ĐZ 375 E12-4 Lục Yên và ĐZ 375 E12-1 Yên Bái cấp vào thanh cái C31, C32 trạm E12-1 Yên Bái đóng điện cho ĐZ 372 E12-1 Yên Bái cấp cho nhà máy Z183.

- Cấp điện từ trạm 110kV E12-2 Nghĩa Lộ thông qua ĐZ 373 E12-2 Nghĩa Lộ và ĐZ 374 E12-1 Yên Bái cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái (Bệnh viện 500 giường)

- Cấp điện từ ĐZ 372 A40 (Thủy điện Thác Bà) cho ĐZ 371 E12-1 Yên Bái cho nhà máy nước Cảng Hương Lý, Nhà máy nước Km 12

Trong trường hợp này, nguồn công suất cấp cho phụ tải bị hạn chế, đường dây truyền tải dài, tổn thất điện áp lớn; để đảm bảo chất lượng điện áp và công suất sẽ phải tiến hành tiết giảm toàn bộ phụ tải (các TBA phân phối) các khu vực từ Yên Bái dọc theo đường Yên Bái - Khe Sang đến hết huyện Văn Yên; từ xã Đại Đồng đến Mông Sơn, Tân Nguyên; từ xã Phú Thịnh đến Văn Tiến; từ km 14 theo đường Hoàng Thi đến Thác Bà; từ Thị Trấn Thác Bà đến Xuân Long; từ xã Giới Phiên đến Việt Cường, Minh Quân; từ xã Minh Tiến đến Quy Mông; dọc theo Quốc lộ 37 đến thị tứ Mỵ; từ Mỵ đến xã Nghĩa Tâm, Bình Thuận; từ Nghĩa Lộ đến Trạm Tấu; từ xã Nậm Lành đến Khau Phạ.

Các khách hàng thuộc đường dây 22kV như 473 E12-1, 474 E12-1, 476 E12-1 cấp điện cho khu vực Thành phố Yên Bái sẽ mất điện do không có nguồn cấp hỗ trợ.

Nhà máy xi măng Yên Bình, nhà máy xi măng Yên Bái và các phụ tải thuộc khu công nghiệp phía Nam do công suất hạn chế và không có đường dây liên kết nên sẽ mất điện (không có phương án cấp điện)

2. Trường hợp sự cố 01 máy biến áp (40 MVA hoặc 63 MVA):

Trường hợp sự cố 01 MBA thuộc trạm biến áp trạm 110 kV E12-1 Yên Bái sẽ thiếu hụt khoảng 38 MW (hoặc 60 MW). Do lượng công suất bị hạn chế nằm tập trung tại khu vực trung tâm nên phải sa thải một số khu vực và điều tiết nguồn ở 02 trạm 110 kV Nghĩa Lộ và Lục Yên:

- Các phụ tải sản xuất khu công nghiệp phía Nam, xi măng Yên Bình, xi măng Yên Bái phải tuân thủ việc hạn chế tối đa công suất sử dụng (hoặc theo biểu đồ phân bổ công suất sử dụng) từ phía Công ty điện lực Yên Bái. Trường hợp không thực hiện tuân thủ sẽ phải ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn cho MBA còn lại.

- Chuyển các phụ tải thuộc các đường dây 22kV của MBA bị sự cố về máy biến áp đang vận hành.

- Cấp nguồn từ trạm 110kV Lục Yên qua đường dây 375E12-4 Lục Yên cho ĐZ 372 E12-1 Yên Bái (hoặc ĐZ 375 E12-1 Yên Bái)

- Cấp nguồn A40 (Thủy điện Thác Bà) qua ĐZ 372 A40 (Thủy điện Thác Bà) cho một phần ĐZ 371 E12-1 Yên Bái.

- Cấp nguồn từ trạm 110kV E12-2 Nghĩa Lộ qua ĐZ 373 E12-2 Nghĩa Lộ cho ĐZ 374 E12-1 Yên Bái; ĐZ 372 E12-2 Văn Yên cấp hỗ trợ cho ĐZ 375 E12-4 Lục Yên

Trong trường hợp này, nguồn công suất cấp cho phụ tải bị hạn chế, đường dây truyền tải dài, tổn thất điện áp lớn; để đảm bảo chất lượng điện áp và công suất sẽ phải tiến hành tiết giảm toàn bộ phụ tải (các TBA phân phối) các khu vực từ Yên Bái theo dọc theo đường Yên Bái - Khe Sang đến Thị trấn Mậu A và hết huyện Văn Yên; dọc Quốc lộ 70 thuộc các Xã Tân Đồng, Tân Hương, Cẩm Ân, Mông Sơn, Bảo Ái, Tân Nguyên; từ xã Phú Thịnh đến Văn Tiến; từ km 14 theo đường Hoàng Thi đến Thác Bà; từ xã Giới Phiên đến Việt Cường, Minh Quân; từ xã Minh Tiến đến Quy Mông; dọc theo Quốc lộ 37 đến thị tứ Mỵ

B. Khi có trạm 110 kV Yên Bái 2:

Khi sự cố trạm 110kV E12-1 Yên Bái, căn cứ vào kết dây hiện tại, Công ty Điện lực Yên Bái sẽ lập phương án cấp hỗ trợ từ trạm 110kV Yên Bái 2 cho các đường dây 371, 374, 378 E12-1 và các đường dây 22 kV thuộc trạm E12-1 theo công suất đáp ứng và thứ tự ưu tiên đã được phê duyệt.

III. Phương án cấp điện khi thiếu nguồn do sự cố trạm 110 kV E12-2 Nghĩa Lộ:

Trạm 110 kV Nghĩa Lộ có tổng dung lượng đặt là 41 MVA nhận điện từ đường dây 110kV 173 E12-3 (220kV Yên Bái)

Trong trường hợp sự cố đường dây 110 kV hoặc sự cố toàn trạm 110 kV E12-2 Nghĩa Lộ, lúc này công suất thiếu hụt khoảng 35 MW, trong khi đó khả năng huy động công suất từ trạm 110 kV E12-1 Yên Bái và các thủy điện nhỏ khu vực Văn Chấn, Nghĩa Lộ bị hạn chế; vì vậy để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải ưu tiên quan trọng theo danh sách đã được phê duyệt, Công ty Điện Lực Yên Bái sẽ thực hiện phương án cấp điện và sa thải phụ tải các khu vực như sau:

- Chuyển cấp điện cho một phần ĐZ 372 E12-1 Yên Bái sang nhận điện từ ĐZ 375 E12-4 Lục Yên.

- Sa thải phụ tải thuộc các nhánh đường dây: Vần, Phúc Lộc, Minh Tiến, Hồng Ca, Hưng Thịnh, Đại Lịch, Phù Yên, Suối Giàng, Suối Quyền, Nậm Lành. Giảm tối đa công suất các phụ tải công nghiệp trên ĐZ 374 E12-1 Yên Bái.

- Hòa nguồn 35kV từ trạm 110kV E12-1 Yên Bái với các Thủy điện Hưng Khánh, Vực Tuần, Nậm Đông 3, Nậm Đông 4, Hát Lừu, Ngòi Hút 1 khu vực Nghĩa Lộ, Văn Chấn thông qua ĐZ 374 E12-1 Yên Bái và ĐZ 373 E12-2 Nghĩa Lộ để cấp điện cho thị xã Nghĩa Lộ. Phương án này khó khăn trong việc thực hiện vì nguồn cấp từ các thủy điện bị hạn chế do phụ thuộc vào lưu lượng nước về các thủy điện, cấp điện với khoảng cách khá xa nên độ tin cậy cấp điện thấp, việc điều khiển điện áp gặp khó khăn, chất lượng điện áp không đảm bảo...

IV. Phương án cấp điện khi thiếu nguồn do sự cố trạm 110 kV E12-4 Lục Yên:

Trạm 110 kV Lục Yên có tổng dung lượng đặt là 41 MVA nhận điện từ đường dây 110kV 174 A40 (Thủy điện Thác Bà) và 171 A20.43 Vĩnh Hà

Trong trường hợp sự cố 02 đường dây 110 kV hoặc sự cố toàn trạm 110 kV Lục Yên, lúc này công suất thiếu hụt khoảng 35 MW, trong khi đó khả năng huy động nguồn từ trạm 110kV E12-1 Yên Bái rất hạn chế (do khoảng cách khá xa, khoảng 70km); vì vậy để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải ưu tiên quan trọng theo danh sách đã được phê duyệt, Công ty Điện Lực Yên Bái sẽ thực hiện phương án cấp điện và sa thải các khu vực như sau:

- Cấp điện từ ĐZ 372 E12-1 Yên Bái (hoặc ĐZ 375 E12-1) cho một phần phụ tải của ĐZ 375 E12-4 cho khu vực từ thị trấn Mậu A đến Đông Cuông; cấp điện từ ĐZ 372 E12-2 Văn Yên đến Đông Cuông. Sa thải phụ tải thuộc các nhánh Đại Sơn, Lâm Giang...thuộc ĐZ 372 E12-2 Văn Yên, nhánh Tân Nguyên thuộc ĐZ 375 E12-4

- Cấp điện từ ĐZ 373 A40 (Thủy điện Thác Bà) qua cầu dao liên lạc 01-1 Minh Tiến - Xuân Long cho riêng trạm trung gian 35/10kV Lục Yên để cấp cho trung tâm Thị trấn Yên Thế. Sa thải toàn bộ phụ tải còn lại của huyện Lục Yên thuộc ĐZ 373 E12-4 đến trạm cắt Tô Mậu, ĐZ 371 E12-4, ĐZ 375 E12-4.

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

(Kèm theo Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên khách hàng

Địa danh hành chính

Công suất sử dụng (kW)

Đường dây cung cấp

Trạm biến áp cung cấp

Nhóm I:

1

Tnh ủy Yên Bái

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

216

473 E12-1

TBA Ủy ban Tnh

2

HĐND - UBND tỉnh Yên Bái

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

197

473 E12-1

TBA Ủy ban Tnh

3

Đài phát thanh truyền hình Tỉnh

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

160

474 E12-1

TBA Đài Truyền Hình

4

Bệnh viện sản nhi

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

215

473 E12-1

TBA Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

5

Viễn thông Tnh

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

286

473 E12-1

TBA Bưu Điện 2

6

Công an Tỉnh

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

214

474 E12-1

TBA Công An

7

Công an Tỉnh

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

334

474 E12-1

TBA Bảo Lương 2

8

Công an Thành phố

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

88

473 E12-1

TBA Ngã tư Nam Cường

9

Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

159

473 E12-1

TBA Tỉnh Đội

10

Bộ chỉ huy quân sự Thành phố

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

23

476 E12-1

TBA Thắng Lợi

11

Sân bay Yên Bái

Phường Nam Cường - TP Yên Bái; xã Cường Thịnh, xã Nga Quán - huyện Trấn Yên

172

473 E12-1

TBA C14, Ra đa, Hầm F1, Đầu Bắc

12

Báo Yên Bái

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

52

474 E12-1

TBA Km 5

13

Trung tâm hội nghị Tỉnh

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

250

473 E12-1

TBA TTVH Km5

14

Thành ủy Yên Bái

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

58

474 E12-1

TBA Bách Lm

15

HĐND - UBND TP. Yên Bái

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

123

474 E12-1

TBA Bách Lm

16

Sở Y tế

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

64

476 E12-1

TBA Võ Thị Sáu

17

Viễn thông Thành phố

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

71

476 E12-1

TBA Ga 2

18

Bưu điện Tỉnh Yên Bái

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

78

476 E12-1

TBA Hòa Bình Minh

19

Ga Yên Bái

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

33

476 E12-1

TBA Ga Yên Bái

20

Bệnh viện Đa khoa - TP Yên Bái

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

159

476 E12-1

TBA Bệnh Viện Thành Phố

21

Công ty cổ phần Hữu Nghị quốc tế

Tổ 44, Phường Nguyễn Phúc - TP Yên Bái

200

476 E12-1

TBA Bệnh viện 103

22

Nhà khách Đồng Tâm

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

121

473 E12-1

TBA Nhà khách Đồng Tâm

23

Nhà khách Hào Gia

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

208

474 E12-1

TBA Khách sạn Hồng Nhung

24

Ban chỉ đo Tây Bắc

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

93

474 E12-1

TBA Trần Phú

25

Bệnh viện Y học cổ truyền

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

167

473 E12-1

TBA Y Học cổ truyền

26

Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

32

473 E12-1

TBA Bệnh viện

27

Bnh vin tâm thần

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

46

473 E12-1

TBA Bệnh viện Tỉnh

28

Bệnh viện nội tiết Tỉnh

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

45

473 E12-1

TBA Công Đoàn

29

Trung tâm điều dưỡng Tỉnh

Phường Nguyễn Phúc - TP Yên Bái

61

476 E12-1

TBA Điều dưỡng Tỉnh

30

Cục An ninh Tây Bắc

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

137

474 E12-1

TBA Cục An ninh Tây Bắc

31

Đài Truyền thanh Thành Phố

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

40

476 E12-1

TBA Lê Hồng Phong

32

Sư 355

Phường Yên Thịnh - TP Yên Bái

136

474 E12-1

TBA Trần Phú 2

33

Trm Ra đa 62

Phường Yên Thịnh - TP Yên Bái

18

473 E12-1

TBA Trần Phú 2

34

Sư đoàn 355

Xã Minh Bảo - TP Yên Bái

78

372 E12-1

TBA Sư 355

35

Bệnh viện đa khoa Tỉnh Yên Bái (Bệnh vin 500 giường)

Xã Phúc Lộc - TP Yên Bái

1700

374 E12-1

TBA Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái

36

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Yên Bái

Xã Phúc Lộc - TP Yên Bái

110

374 E12-1

TBA Bệnh viện Lao Phổi

37

Trung tâm Y tế dự phòng - TP Yên Bái

Phường Nguyễn Phúc - TP Yên Bái

24

476 E12-1

TBA Cơ khí

38

Trung tâm phòng chống HIV - TP Yên Bái

Phường Nguyễn Phúc - TP Yên Bái

40

476 E12-1

TBA Cơ khí

39

Phòng khám đa khoa Phú Thọ - Chi nhánh CTCPTM&DV Hồng Phát

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

150

473 E12-1

TBA may Xuất khẩu

40

Tổng Công ty viễn thông Viettel (BTS)

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

50

473 E12-1

TBA Yên Ninh 2

41

Tổng Công ty viễn thông Viettel (BTS)

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

50

473 E12-1

TBA Ngã tư Nam Cường

42

Công ty Bất đng sản Viettel

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

244

476 E12-1

TBA Viettel

43

Nhà máy Z183

Xã Minh Quán - huyện Trấn Yên

2087

372 E12-1

TBA chuyên dùng

44

Nhà máy nước Cảng Hương lý

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

190

371 E12-1

TBA chuyên dùng

45

Nhà máy nước Km 12

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

97

971 T12-5

TBA Km12B

Nhóm II:

1

Trung tâm Điều dưỡng người có công

Xã Giới Phiên - TP Yên Bái

80

374 E12-1

TBA Trung tâm Điều dưỡng người có công

2

Công ty TNHH-MTV cấp nước Yên Bái

Phường Nguyễn Phúc - TP Yên Bái

184

476 E12-1

TBA Giấy đế

3

Tỉnh đoàn Yên Bái

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

60

473 E12-1

TBA Tỉnh Đoàn

4

CT TNHHDLTM Hồng Nhung

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

100

474 E12-1

TBA Khách sạn Hồng Nhung

5

Nhà khách Hào Gia

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

100

474 E12-1

TBA Trung tâm Văn hóa Km5

6

Ngân hàng Nhà nước

Phường Minh tân - TP Yên Bái

50

474 E12-1

TBA Ngân hàng NN Tỉnh Yên Bái

7

Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh Yên Bái

Phường Minh tân - TP Yên Bái

50

474 E12-1

TBA Ngân hàng NN tỉnh Yên Bái

8

Chi cục Văn thư lưu trữ

Phường Minh tân - TP Yên Bái

50

473 E12-1

TBA Kho lưu trữ tỉnh Yên Bái

9

Kiểm toán Nhà nước khu vực VII

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

100

473 E12-1

TBA Kiểm toán

10

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Yên Bái

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

100

473 E12-1

TBA Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Yên Bái

11

Bảo hiểm xã hội Tỉnh

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

100

474 E12-1

TBA bảo hiểm xã Hội tỉnh

12

Kho bạc Nhà nước

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

100

473 E12-1

TBA Kho bạc Tỉnh

13

Cục thuế tỉnh Yên Bái

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

400

474 E12-1

TBA Cục thuế Tỉnh

14

Trường cao đẳng nghề Yên Bái

Xã Văn Phú - TP Yên Bái

100

378 E12-1

TBA Trường Cao đẳng nghề

15

Ngân hàng TMCPĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

50

474 E12-1

TBA Ngân hàng Đầu tư

16

Chi nhánh tại Tỉnh Yên Bái - Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

2000

476 E12-1

TBA Vincom 1, Vincom 2

17

Huyện ủy Lục Yên

Tổ 7 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

30

971 T12-7

TBA Huyện Đoàn

18

UBND huyện Lục Yên

Tổ 7 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

35

971 T12-7

TBA Huyện Đoàn

19

Bưu điện huyện Lục Yên

T6 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

15

971 T12-7

TBA Ủy ban Thị trấn

20

Văn phòng Đài PT-TH huyện Lục Yên

Tổ 7 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

5

971 T12-7

TBA Sân Vận Động

21

Trung tâm Văn hóa huyện Lục Yên

Tổ 10 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

15

971 T12-7

TBA Bờ Hồ

22

Trung tâm Y tế huyện Lục Yên

Tổ 15 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

10

373 E12-4

TBA Bệnh Viện

23

Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Yên

Tổ 15 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

25

373 E12-4

TBA Bệnh Viện

24

Bệnh viện Hữu Nghị 103 Lục Yên

Tổ 4 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

10

971 T12-7

TBA Km1

25

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên

Tổ 4 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

15

971 T12-7

TBA Chi Nhánh

26

Công An huyện Lục Yên

Tổ 6 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

20

971 T12-7

TBA Ủy ban Thị trấn

27

Trạm nước sạch

Tổ 7 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

25

971 T12-7

TBA Cơ Khí

28

Chi cục thuế Lục Yên

Tổ 9 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

28

373 E12-4

TBA TBA chuyên dùng

29

Huyện ủy Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

9

971 T12-3

TBA UB Huyện

30

HĐND-UBND huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

8

971 T12-3

TBA UB Huyện

31

Bưu điện huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

5

971 T12-3

TBA Ngân Hàng

32

Đài PT-TH huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

4

971 T12-3

TBA Thôn 1 Thị trấn Cổ Phúc

33

Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

15

372 E12-1

TBA Tự dùng

34

Bệnh viện đa khoa huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

29

372 E12-1

TBA Tự dùng

35

Bộ chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

16

372 E12-1

TBA Ngân Hàng

36

Công an huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

18

372 E12-1

TBA C Phúc 8

37

Nhà máy nước Trấn Yên (Đội GTDV)

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

33

372 E12-1

TBA TBA chuyên dùng

38

Huyện ủy Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

35

971 T12-4

TBA Tự Dùng

39

HĐND-UBND huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

35

971 T12-4

TBA Tự Dùng

40

Đài PT-TH huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

15

971 T12-4

TBA Tự Dùng

41

Trung tâm y tế huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

15

971 T12-4

TBA Tự Dùng

42

Bệnh viện đa khoa huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

70

375 E12-4

TBA Bệnh Viện

43

Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

20

375 E12-4

TBA Hng Hà

44

Công an huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

20

971 T12-4

TBA Cơ K

45

Bưu điện huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

25

971 T12-4

TBA Tự Dùng

46

Hầm chui cao tốc

Xã Châu Quế Thượng - huyện Văn Yên

30

372 E12-2

TBA chuyên dùng

47

Ga Mậu A

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

10

375 E12-4

TBA chuyên dùng

48

Ga Mậu Đông

Xã Mậu Đông - huyện Văn Yên

10

375 E12-4

TBA chuyên dùng

49

Ga Trái Hút

Xã An Bình - huyện Văn Yên

10

375 E12-4

TBA chuyên dùng

50

Ga Lâm Giang

Xã Lâm Giang - huyện Văn Yên

10

372 E12-2

TBA chuyên dùng

51

Ga Lang Khay

Xã Lâm Giang - huyện Văn Yên

10

372 E12-2

TBA chuyên dùng

52

Ga Lang Thíp

Xã Lang Thíp - huyện Văn Yên

10

372 E12-2

TBA chuyên dùng

53

Đền Đông Cuông

Xã Đông Cuông - huyện Văn Yên

100

375 E12-4

TBA chuyên dùng

54

Nhà máy nước Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

80

375 E12-4

TBA chuyên dùng

55

Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

80

971 T12-4

TBA chuyên dùng

56

Chi cục thuế huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

60

971 T12-4

TBA chuyên dùng

57

Kho bạc huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

60

971 T12-4

TBA chuyên dùng

58

Trạm phát xạ truyền hình Văn Yên

Xã Lâm Giang - huyện Văn Yên

50

372 E12-2

TBA chuyên dùng

59

Huyện ủy Yên Bình

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

6

378 E12-1

TBA UB Huyện

60

HĐND-UBND huyện Yên Bình

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

5

378 E12-1

TBA UB Huyện

61

Đài PT-TH huyện Yên Bình

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

3

378 E12-1

TBA UB Huyện

62

Công an huyện Yên Bình

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

10

474 E12-1

TBA UB Huyện

63

Trung tâm Y tế huyện Yên Bình

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

3

971 T12-5

Bệnh viện Đa khoa

64

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Bình

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

12

971 T12-5

Bệnh viện Đa khoa

65

Bưu điện huyện Yên Bình

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

10

971 T12-5

TBA Km12A

66

Bộ chỉ huy quân sự huyện Yên Bình

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

8

971 T12-5

TBA Km12B

67

Đội Cơ động Công an Tỉnh

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

10

971 T12-5

TBA Km12A

68

Trung đoàn 174

Xã Thịnh Hưng - huyện Yên Bình

60

371 E12-1

TBA chuyên dùng

69

Lữ đoàn 297

Xã Vĩnh Kiên - huyện Yên Bình

7

971 T12-6

TBA chuyên dùng

70

Huyện ủy Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

12

373 E12-2

TBA Sơn Thịnh

71

HĐND-UBND huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

12

373 E12-2

TBA Sơn Thịnh

72

Bưu điện huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chn

15

373 E12-2

TBA Hồng Sơn

73

Đài PT-TH huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

5

373 E12-2

TBA Sơn Thịnh

74

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

7

373 E12-2

TBA Thác Hoa

75

Bộ chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

15

373 E12-2

TBA Thác Hoa

76

Công an huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chân

20

373 E12-2

TBA Thác Hoa

77

Phòng Y tế huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

20

373 E12-2

TBA Hồng Sơn

78

Tòa án Nhân dân huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

10

373 E12-2

TBA Hồng Sơn

79

Thi hành án Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

10

373 E12-2

TBA Hồng Sơn

80

Viện kiểm sát Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

10

373 E12-2

TBA Hồng Sơn

81

Đội thanh tra giao thông số II

Trung tâm huyện Văn Chấn

10

373 E12-2

TBA Hồng Sơn

82

Phòng khám đa khoa khu vực Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

10

373 E12-2

TBA Hồng Sơn

83

Bệnh viện khu vực chè Trần Phú

Thị trấn NT Trần Phú - huyện Văn Chấn

40

373 E12-2

TBA Thị trấn NT Trần Phú

84

Bệnh viện đa khoa Văn Chấn

Thị trấn NT Trần Phú - huyện Văn Chấn

50

373 E12-2

TBA Bệnh Viện

85

Thị ủy Thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

20

374 E12-2

TBA Dốc Đỏ

86

HĐND-UBND Thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

25

374 E12-2

TBA Dốc Đỏ

87

Đài PT-TH Thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

31,5

973 E12-2

TBA chuyên dùng

88

Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

25

374 E12-2

TBA Bệnh viện

89

Bệnh viện đa khoa thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

250

374 E12-2

TBA chuyên dùng

90

Bộ chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

32

973 E12-2

TBA Nhà thi đấu

91

Công an thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

150

374 E12-2

TBA Dốc Đỏ

92

Bưu điện thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

15

973 E12-2

TBA Thị y

93

Viễn thông Miền Tây

Thị xã Nghĩa Lộ

20

973 E12-2

TBA Thị y

94

Huyện ủy Trạm Tu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

10

375 E12-2

TBA Hát Lừu

95

HĐND-UBND huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

10

375 E12-2

TBA Hát Lừu

96

Bưu điện huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

8

375 E12-2

TBA Hát Lừu

97

Đài PT-TH huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

5

375 E12-2

TBA Hát Lừu

98

Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

10

375 E12-2

TBA Hát Lừu

99

Bệnh viện đa khoa huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

20

375 E12-2

TBA Hát Lừu

100

Bộ chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

15

375 E12-2

TBA Hát Lừu

101

Công an huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

20

375 E12-2

TBA Hát Lừu

102

Huyện ủy Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

6

376 E29-2

TBA Ủy ban

103

HĐND-UBND huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

6

376 E29-2

TBA Ủy ban

104

Bưu điện huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chi

2

376 E29-2

TBA Trung Tâm

105

Đài PT-TH huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chi

2

376 E29-2

TBA Truyền Hình

106

Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

5

376 E29-2

TBA Bệnh Viện

107

Bộ chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chi

15

376 E29-2

TBA Ủy ban

108

Công an huyn Mù Cang Chải

Trung tâm huyn Mù Cang Chải

20

376 E29-2

TBA Trung Tâm

Nhóm III:

1

Nhà máy Chè Châu Giang

Xã Âu Lâu - TP Yên Bái

153

374 E12-1

TBA Chè Châu Giang

2

Tổng Công ty Hòa Bình Minh

Xã Tuy Lc - TP Yên Bái

136

476 E12-1

TBA Hòa Bình Minh

3

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái

Xã Tuy Lộc - TP Yên Bái

153

476 E12-1

TBA gạch Tuy Lộc

4

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái

Xã Tuy Lộc - TP Yên Bái

376

476 E12-1

TBA Xuân Lan 1

5

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái

Xã Tuy Lộc - TP Yên Bái

376

476 E12-1

TBA Xuân Lan 2

6

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái

Phường Hợp Minh - TP Yên Bái

200

374 E12-1

TBA Gạch Hợp minh

7

Công ty TNHH Chế biến chè Hữu Hảo

Phường Hợp Minh - TP Yên Bái

200

374 E12-1

TBA Chè Hữu Hảo

8

Công ty CP gỗ Hoàn Cầu

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

650

476 E12-1

TBA Gỗ Đài Loan

9

Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam -Chi nhánh TP Yên Bái

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

50

476 E12-1

TBA Ngân hàng NNTP

10

Hp tác xã 20/1

Phường Nam Cường - TP Yên Bái

370

476 E12-1

TBA Gạch Nam Cường

11

Công ty TNHH TM & DV Hải Phượng

Xã Âu Lâu - TP Yên Bái

153

374 E12-1

TBA Bến xe thôn nước Mát

12

Công ty TNHH Hàn Việt ORANGE FACTORY Chi nhánh Yên Bái

Phường Hợp Minh - TP Yên Bái

500

374 E12-1

TBA Gỗ Thanh Long

13

Công ty TNHH Minh Nghĩa Yên Bái

Xã Âu Lâu - TP Yên Bái

153

374 E12-1

TBA Tinh Dầu Quế

14

Chi Cục thuế - TP Yên Bái

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

120

474 E12-1

TBA Chi cục thuế TP

15

Công ty cổ phần tập đoàn Quốc tế Đông Á

Xã Giới Phiên - TP Yên Bái

377

374 E12-1

TBA Xây dựng cầu Tuần Quán

16

Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Yên Bái

Xã Âu Lâu - TP Yên Bái

153

374 E12-1

TBA Chăn Nuôi

17

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

100

476 E12-1

TBA Điện máy Trần Anh

18

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính

Xã Giới Phiên - TP Yên Bái

377

374 E12-1

TBA Xây dựng cầu Tuần Quán

19

Ngân hàng TMCPĐT& PT Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

50

476 E12-1

TBA Ngân hàng Đầu tư

20

Phạm Thu Hương

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

200

473 E12-1

TBA Nhà hàng Tùng Dương

21

Công ty CP Dược phẩm Yên Bái

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

600

473 E12-1

TBA Dược phẩm

22

Công ty cổ phần Hoa Sen Yên Bái

Tổ 48, Phường Đồng Tâm, - TP Yên Bái

300

473 E12-1

TBA Tôn Hoa Sen

23

Công ty CP Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

500

371 E12-1

TBA Nhà máy rác thải

24

DN Tư nhân sản xuất đũa Thanh Hương

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

100

378 E12-1

TBA Đũa Thanh Hương

25

Công ty CP Khoáng sản Thành Công

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

100

378 E12-1

TBA Tinh lọc Thành Công

26

Công ty CPCBLS Hoàng Lâm -Yên Bái

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

100

378 E12-1

TBA Đũa xuất khẩu

27

Công ty cổ phần XNK nông lâm sản Tây Bắc

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

100

378 E12-1

TBA Than hoa xuất khẩu

28

Công ty CP Sứ KT Hoàng Liên Sơn

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

600

474 E12-1

TBA Sứ 1

29

Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn

Xã Âu Lâu - TP Yên Bái

300

374 E12-1

TBA Nhà máy giấy Âu Lâu

30

Công ty TNHH UNICO GLOBAL YB

Xã Âu Lâu - TP Yên Bái

1500

374 E12-1

TBA May xuất khẩu

31

Giấy đế Khánh Hòa

Xã An Lạc - huyện Lục Yên

174

371 E12-4

TBA chuyên dùng

32

Công ty CPTM&SX Hùng Đại Dương (Nhà máy KT-CB đá Marble Lục Yên).

Xã Tân Lĩnh - huyện Lục Yên

292

373 E12-4

TBA chuyên dùng

33

Công ty TNHH Đá Cẩm thạch R.K Việt Nam

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

3200

373 E12-4

TBA chuyên dùng

34

Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

100

373 E12-4

TBA chuyên dùng

35

Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông tỉnh Yên Bái

Xã Tô Mậu - huyện Lục Yên

222

373 E12-4

TBA chuyên dùng

36

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Khoa tại Yên Bái

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

302

373 E12-4

TBA chuyên dùng

37

HTX Khai thác đá vôi và VLXD Bó Luông

Xã Tô Mậu - huyện Lục Yên

104

371 E12-4

TBA chuyên dùng

38

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Chân Thiện Mỹ

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

66

373 E12-4

TBA chuyên dùng

39

Công ty TNHH đá cẩm Thạch Việt Nam

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

86

373 E12-4

TBA chuyên dùng

40

Công ty TNHH Khai khoáng Thanh Sơn

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

173

373 E12-4

TBA chuyên dùng

41

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thành Phát

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

90

373 E12-4

TBA chuyên dùng

42

Doanh nghiệp tư nhân Huy Hoàng

Xã Yên Thắng - huyện Lục Yên

192

373 E12-4

TBA chuyên dùng

43

Công ty TNHH XDSX và TMDV Hùng Đại Sơn

Xã Vĩnh Lạc - huyện Lục Yên

116

373 E12-4

TBA chuyên dùng

44

Công ty TNHH Vận tải và thương mại Bắc Thịnh

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

126

373 E12-4

TBA chuyên dùng

45

Công ty TNHH Quảng Phát

Xã Vĩnh Lạc - huyện Lục Yên

102

373 E12-4

TBA chuyên dùng

46

Chi nhánh Công ty CP tập đoàn Thái Dương tại Lục Yên (Khautuka)

Xã An Phú - huyện Lục Yên

141

373 E12-4

TBA chuyên dùng

47

Công ty TNHH Khai thác và chế biến đá Anh Anh

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

196

373 E12-4

TBA chuyên dùng

48

Cơ sở sản xuất Kiều Công Long

Xã Yên Thắng - huyện Lục Yên

130

373 E12-4

TBA chuyên dùng

49

Công ty TNHH Chế tác đá Quốc Tế Lục Yên

Xã Vĩnh Lạc - huyện Lục Yên

180

373 E12-4

TBA chuyên dùng

50

Công ty CP Khoáng sản Phan Thanh

Xã Phan Thanh - huyện Lục Yên

192

373 E12-4

TBA chuyên dùng

51

Công ty TNHH Khoáng sản đông Mê Công Fansipan

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

254

373 E12-4

TBA chuyên dùng

52

Đài phát xạ truyền hình Lục Yên

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

29

373 E12-4

TBA chuyên dùng

53

Công ty Cổ phần Việt Hòa (Tòng Hằng)

Xã Phúc Lợi - huyện Lục Yên

53

375 E12-4

TBA chuyên dùng

54

Công ty TNHH XD&TMTH Xuân Vinh

Xã Động Quan - huyện Lục Yên

92

375 E12-4

TBA chuyên dùng

55

Hộ kinh doanh chế biến lâm sản Nguyễn Khắc Hùng

Xã Động Quan - huyện Lục Yên

68

375 E12-4

TBA chuyên dùng

56

Công ty CP STONE BASE Việt Nam

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

426

373 E12-4

TBA chuyên dùng

57

Công ty Cổ phần Đầu tư SPG - Chi nhánh tỉnh Yên Bái (Đào Lâm)

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

152

373 E12-4

TBA chuyên dùng

58

Công ty TNHH Đá cẩm thạch An Phú

Xã An Phú - huyện Lục Yên

311

373 E12-4

TBA chuyên dùng

59

Chi nhánh Công ty sản xuất đá Granit TNHH Granida Yên Bái

Xã Vĩnh Lạc - huyện Lục Yên

782

373 E12-4

TBA chuyên dùng

60

Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Thái Dương tại Lục Yên

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

650

373 E12-4

TBA chuyên dùng

61

Công ty CP Khai thác Đá trắng Lục Yên

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

900

373 E12-4

TBA chuyên dùng

62

Công ty CP đá cẩm thạch Dốc Thẳng

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

335

373 E12-4

TBA chuyên dùng

63

Chi nhánh Lục Yên CTCP Luyện kim và Khai khoáng Việt Đức

Xã Yên Thắng - huyện Lục Yên

508

373 E12-4

TBA chuyên dùng

64

Công ty TNHH Vạn Khoa Lục Yên

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

3600

373 E12-4

TBA chuyên dùng

65

Công ty CP đầu tư SPG - Chi nhánh Yên Bái

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

717

373 E12-4

TBA chuyên dùng

66

Doanh nghiệp tư nhân Thành Giang

Xã Khánh Hòa - huyện Lục Yên

129

371 E12-4

TBA chuyên dùng

67

Công ty Đại Hoàng Long

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

450

373 E12-4

TBA chuyên dùng

68

Công ty TNHH Đá cẩm thạch An Phú

Xã An Phú - huyện Lục Yên

320

373 E12-4

TBA chuyên dùng

69

CTCPCB LNS thực phẩm (giấy Minh Quân)

Xã Minh Quân - huyện Trấn Yên

188

374 E12-1

TBA chuyên dùng

70

Nhà máy Giấy đế XK Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

214

971 T12-3

TBA chuyên dùng

71

Nhà máy chè Việt Cường

Xã Việt Cường - huyện Trấn Yên

10

374 E12-1

TBA chuyên dùng

72

Nhà máy chè Yên Định

Xã Hưng Thịnh - huyện Trấn Yên

104

374 E12-1

TBA chuyên dùng

73

Doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa

Xã Báo Đáp - huyện Trấn Yên

120

372 E12-1

TBA chuyên dùng

74

Trại lợn Phùng Xuân Hà

Xã Nga Quán - huyện Trấn Yên

42

372 E12-1

TBA chuyên dùng

75

Chè Ninh Xuân Thượng

Xã Hưng Khánh - huyện Trấn Yên

15

374 E12-1

TBA chuyên dùng

76

Công ty CPSX VLXD Bảo Hưng

Xã Bảo Hưng - huyện Trấn Yên

115

374 E12-1

TBA chuyên dùng

77

Công ty TNHH Bắc Thăng Long

Xã Minh Quân - huyện Trấn Yên

13

374 E12-1

TBA chuyên dùng

78

Công ty CP Khoáng sản Hưng Phát

Xã Lương Thịnh - huyện Trấn Yên

14

374 E12-1

TBA chuyên dùng

79

Công ty TNHH hương liệu Việt Trung

Xã Y Can - huyện Trấn Yên

36

374 E12-1

TBA chuyên dùng

80

Công ty TNHH Thanh Bình

Xã Việt Cường - huyện Trấn Yên

5

374 E12-1

TBA chuyên dùng

81

Trại giam Hồng Ca (K1)

Xã Hưng Khánh - huyện Trấn Yên

150

374 E12-1

TBA chuyên dùng

82

Trại giam Hồng Ca (K2)

Xã Hưng Khánh - huyện Trấn Yên

66

374 E12-1

TBA chuyên dùng

83

Trại lợn Y Can (Nguyễn Hữu Thi)

Xã Y Can - huyện Trấn Yên

21

374 E12-1

TBA chuyên dùng

84

Công ty CP Xi măng Yên Bình

Xã Kiên Thành - huyện Trấn Yên

20

372 E12-1

TBA chuyên dùng

85

Công ty TNHH Thanh Bình (mỏ đá Đồng Phú)

Xã Việt Cường - huyện Trấn Yên

193

374 E12-1

TBA chuyên dùng

86

Công ty CP Khai khoáng Minh Đức

Xã Hưng Thịnh - huyện Trấn Yên

800

374 E12-1

TBA chuyên dùng

87

Công ty CP Khai khoáng Minh Đức (trạm bơm)

Xã Hưng Thịnh - huyện Trấn Yên

170

374 E12-1

TBA chuyên dùng

88

Công ty TNHH Tân Tiến Sơn

Xã Lương Thịnh - huyện Trấn Yên

750

374 E12-1

TBA chuyên dùng

89

Công ty TNHH Tân Tiến Sơn (trạm bơm)

Xã Lương Thịnh - huyện Trấn Yên

300

374 E12-1

TBA chuyên dùng

90

Công ty TNHH Tân Tiến Sơn (dây chuyền SX quặng Cầu Viên

Xã Lương Thịnh - huyện Trấn Yên

750+2500

374 E12-1

TBA chuyên dùng

91

Công ty CPĐT xây dựng Lương Tài

Xã Bảo Hưng - huyện Trấn Yên

37

374 E12-1

TBA chuyên dùng

92

Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội (Ga Cổ Phúc)

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

1

971 T12-3

TBA chuyên dùng

93

Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội (Ga Ngòi Hóp)

Xã Báo Đáp - huyện Trấn Yên

2

372 E12-1

TBA chuyên dùng

94

Công ty cổ phần Hà Quang

Xã Lương Thịnh - huyện Trấn Yên

640

374 E12-1

TBA chuyên dùng

95

Công ty TNHH Doanh Mùi

Xã Hưng Thịnh - huyện Trấn Yên

104

374 E12-1

TBA chuyên dùng

96

Công ty CP thương mại Toàn Thắng

Xã Việt Cường - huyện Trấn Yên

54

374 E12-1

TBA chuyên dùng

97

Công ty CP phát triển (Gỗ Quy Mông)

Xã Quy Mông - huyện Trấn Yên

36

372 E12-1

TBA chuyên dùng

98

Công ty TNHH Tân Ngọc Phát

Xã Y Can - huyện Trn Yên

9

374 E12-1

TBA chuyên dùng

99

Công ty CP Giấy Thành Phát

Xã Minh Quân - huyện Trấn Yên

41

374 E12-1

TBA chuyên dùng

100

Công ty TNHH MTV chăn nuôi Hòa Yên

Xã Lương Thịnh - huyện Trấn Yên

310

374 E12-1

TBA chuyên dùng

101

Công ty CP Khoáng nghiệp và TM Thuận Thông Đạt

Xã Hưng Khánh - huyện Trấn Yên

630

374 E12-1

TBA chuyên dùng

102

Công ty TNHH Quốc tế ViNa KNF

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

560

372 E12-1

TBA chuyên dùng

103

Sân gol Ngôi sao Yên Bái

Xã Minh Quân - huyện Trấn Yên

8

374 E12-1

TBA chuyên dùng

104

Công ty TNHHTM Ngọc Viễn Đông

Xã Báo Đáp - huyện Trấn Yên

3739

372 E12-1

TBA chuyên dùng

105

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái

Xã Minh Quân, huyện Trấn Yên

2279

374 E12-1

TBA chuyên dùng

106

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị

Xã Bảo Hưng - huyện Trấn Yên

135

374 E12-1

TBA chuyên dùng

107

Công ty TNHH Thắng Lợi - Trấn Yên (gạch Hợp Nhất)

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

143,5

973 T12-3

TBA chuyên dùng

108

Công ty TNHH XNK Đạt Thành

Xã Đông Cuông - huyện Văn Yên

150

375 E12-4

TBA chuyên dùng

109

Công ty CP khai thác XD Huyện Văn Yên

Xã An Thịnh - huyện Văn Yên

150

375 E12-4

TBA chuyên dùng

110

Công ty TNHH Lương Việt

Xã Phong Dụ Hạ - huyện Văn Yên

100

372 E12-2

TBA chuyên dùng

111

Nhà máy sắn Văn Yên

Xã Đông Cuông - huyện Văn Yên

1500

375 E12-4

TBA chuyên dùng

112

Công ty TNHH Đại Phát xã Châu Quế Hạ

Xã Châu Quế Hạ - huyện Văn Yên

160

372 E12-2

TBA chuyên dùng

113

Nhà máy gạch Đông Hưng

Xã Đông Cuông - huyện Văn Yên

150

375 E12-4

TBA chuyên dùng

114

Doanh nghiệp tư nhân Đông Yến

Xã Đông An - huyện Văn Yên

120

372 E12-2

TBA chuyên dùng

115

Trung tâm viễn thông Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

40

971 T12-4

TBA Tự dùng

116

Trạm thu phí đường cao tốc

Xã An Thịnh - huyện Văn Yên

25

375 E12-4

TBA chuyên dùng

117

Công ty CP Xi măng Yên Bái

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

7939

371 E12-1

TBA chuyên dùng

118

Nhà máy nghiền Cacbonnat

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

3360

371 E12-1

TBA chuyên dùng

119

Công ty CP Nhựa KS An Phát

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP Yên Bái

4305

378 E12-1

TBA chuyên dùng

120

Công ty CPKS Viglacera (Yên Hà)

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP Yên Bái

693

378 E12-1

TBA chuyên dùng

121

Công ty LD Canxi Cacbonat YBB

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP Yên Bái

401

378 E12-1

TBA chuyên dùng

122

Công ty CPKS Yên Bái VPG

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP Yên Bái

448

378 E12-1

TBA chuyên dùng

123

Công ty CP Xi măng Yên Bình

Tổ 10 - Thị trấn Yên Bình

13552

471 E12-1

TBA chuyên dùng

124

Công ty CP Xi măng Yên Bình (đá Mông Sơn)

Xã Mông Sơn - huyện Yên Bình

672

375 E12-1

TBA chuyên dùng

125

CTCP Đá Trắng Vinaconex

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP Yên Bái

1008

378 E12-1

TBA chuyên dùng

126

Trung tâm Chữa bệnh - GD - LĐXH tỉnh Yên Bái

Thị trấn Yên Bình- huyện Yên Bình

15

972 T12-5

TBA chuyên dùng

127

TT Chữa bệnh - GD - LĐXH tỉnh Yên Bái

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

16

371 E12-1

TBA chuyên dùng

128

Trạm Môi trường Hồ

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

3

371 E12-1

TBA chuyên dùng

129

Công ty TNHH Khánh Minh

Xã Xuân Lai - huyện Yên Bình

14

373 A40

TBA chuyên dùng

130

M Chì Kẽm (Tuyên Huy)

Xã Xuân Lai - huyện Yên Bình

3

373 A40

TBA chuyên dùng

131

Công ty TNHH Thuận Phát

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP Yên Bái

609

378 E12-1

TBA chuyên dùng

132

Nhà máy Giấy Yên Bình

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP Yên Bái

460

378 E12-1

TBA chuyên dùng

133

Công ty PT số 1 TNHH 1 TV Hi Dương

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP Yên Bái

940

378 E12-1

TBA chuyên dùng

134

Công ty TNHH TM Đầu tư Yên Bình

Xã Vũ Linh - huyện Yên Bình

1269

373 A40

TBA chuyên dùng

135

Ga Văn Phú

Xã Văn Phú - TP Yên Bái

7

378 E12-1

TBA chuyên dùng

136

Nhà máy chè Bảo Ái

Xã Bo Ái - huyện Yên Bình

3

375 E12-1

TBA Chè km28

137

Nhà máy chè Văn Hưng

Km15 - Thị trấn Yên Bình

1

371 E12-1

Chè Văn Hưng

138

Công ty TNHHXSTM Tân Thành An

Xã Thịnh Hưng - huyện Yên Bình

3

371 E12-1

TBA chuyên dùng

139

Công ty Trường Hi Nam

Xã Thịnh Hưng - huyện Yên Bình

43

371 E12-1

TBA chuyên dùng

140

Công ty CPTM Lương Sơn

Xã Tân Hương - huyện Yên Bình

77

375 E12-1

TBA chuyên dùng

141

Công ty TNHH Chè Trường Sinh

Xã Bảo Ái - huyện Yên Bình

32

375 E12-1

TBA chuyên dùng

142

Công ty TNHH Hối Thành

Xã Tân Hương - huyện Yên Bình

192

375 E12-1

TBA chuyên dùng

143

Công ty TNHH Sơn Tú

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

87

371 E12-1

TBA chuyên dùng

144

Công ty CP Yên Thành

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

86

374 E12-1

TBA chuyên dùng

145

Công ty CPKS Latca

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

708

972 T12-5

TBA chuyên dùng

146

Công ty Nam Hưng

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

596

972 T12-5

TBA chuyên dùng

147

Tự dùng trạm 220kV

Xã Phú Thịnh - huyện Yên Bình

1

971 T12-5

TBA chuyên dùng

148

DN Tư nhân Trường Thành

Xã Đại Đồng - huyện Yên Bình

32

375 E12-1

TBA chuyên dùng

149

Công ty TNHH Sơn dẻo SYN TheTic

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP Yên Bái

13

378 E12-1

TBA chuyên dùng

150

Công ty CP Mông Sơn (TBA 1)

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP Yên Bái

5

378 E12-1

TBA chuyên dùng

151

Công ty CP Mông Sơn (TBA 2)

Xã Mông Sơn - huyện Yên Bình

1204

375 E12-1

TBA chuyên dùng

152

HTX Thanh Tùng

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

67

971 T12-6

TBA chuyên dùng

153

Công ty CPXD TM Nam Thắng

Thị trấn Thác Bà - huyện Yên Bình

13

971 T12-6

TBA chuyên dùng

154

Doanh nghiệp gỗ TN Thành Giang

Xã Phú Thịnh - huyện Yên Bình

50

371 E12-1

TBA chuyên dùng

155

Công ty CP Vinavico

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP Yên Bái

1218

378 E12-1

TBA chuyên dùng

156

Công ty PT số 1 TNHH 1 TV Hải Dương

Xã Mông Sơn - Huyện Yên Bình

46

375 E12-1

TBA chuyên dùng

157

Công ty CPĐT gỗ An Phú

Thị trấn Thác Bà - huyện Yên Bình

56

373 A40

TBA chuyên dùng

158

Công ty TNHH Đồng Tiến

Xã Mỹ Gia - huyện Yên Bình

169

373 A40

TBA chuyên dùng

159

Công ty TNHH Đồng Tiến

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

105

371 E12-1

TBA chuyên dùng

160

Công ty CP dinh dưỡng Việt Tín

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

190

378 E12-1

TBA chuyên dùng

161

Trại Tạm giam Yên Bái

Km8 - TP Yên Bái

30,2

374 E12-1

TBA chuyên dùng

162

Công ty CP An Phúc

Thị trấn Thác Bà - huyện Yên Bình

40

378 E12-1

TBA chuyên dùng

163

Công ty TNHH Ga Cường Thắng

Xã Phú Thịnh - huyện Yên Bình

29

378 E12-1

TBA chuyên dùng

164

Hộ KD cá thể Nông Văn Diện

Xã Mỹ Gia - huyện Yên Bình

38

373 A40

TBA chuyên dùng

165

Công ty TNHH Vstar

Tổ 13 Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

2730

371 E12-1

TBA chuyên dùng

166

Chi cục thuế Yên Bình

Tổ 13 Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

19

474 E12-1

TBA chuyên dùng

167

Công ty CPPT CN Hóa

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

55

378 E12-1

TBA chuyên dùng

168

Công ty TNHH TV kiến trúc AYB

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

86

378 E12-1

TBA chuyên dùng

169

Công ty TNHH Hiệp Phú

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

13

371 E12-1

TBA chuyên dùng

170

Công ty CP Việt Kim Yên Bái

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

80

378 E12-1

TBA chuyên dùng

171

Công ty LD Canxi Cacbonat YBB (mỏ)

Xã Mông Sơn - huyện Yên Bình

148

375 E12-1

TBA chuyên dùng

172

Công ty CPTM Hào Hưng Đoan Hùng

Xã Tân Hương - huyện Yên Bình

145

375 E12-1

TBA chuyên dùng

173

Hộ kinh doanh Đỗ Cao Cường

Xã Yên Bình - huyện Yên Bình

62

373 A40

TBA chuyên dùng

174

Sắn Nguyễn Đức Phương

Xã Yên Bình - huyện Yên Bình

1014

373 A40

TBA chuyên dùng

175

Công ty NARI HAMICO

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

693

378 E12-1

TBA chuyên dùng

176

Công ty TNHH DAESEUNG GLOBAL

Xã Thịnh Hưng - huyện Yên Bình

132

371 E12-1

TBA chuyên dùng

177

TBA Chiếu sáng (đường tránh ngập Văn Tiến)

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

31

378 E12-1

TBA chuyên dùng

178

Công ty CPTVDTXD Ba Đình

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

24

378 E12-1

TBA chuyên dùng

179

Công ty TNHH 1 TV Đá trắng Bảo Lai

Xã Thịnh Hưng - huyện Yên Bình

714

378 E12-1

TBA chuyên dùng

180

Công ty CP&KS Công nghiệp Yên Bái

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

3675

378 E12-1

TBA chuyên dùng

181

Công ty TNHH Trường Minh

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

140

378 E12-1

TBA chuyên dùng

182

Công ty CP gang thép Yên Bái

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

14

378 E12-1

TBA chuyên dùng

183

Công ty CP Quốc tế KS Việt Nam

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

1512

378 E12-1

TBA chuyên dùng

184

Công ty CP Khoáng sản REDSTONE

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

4

378 E12-1

TBA chuyên dùng

185

Công ty CP chè Liên Sơn

TTNT Liên Sơn huyện Văn Chấn

200

374 E12-2

TBA chuyên dùng

186

Công ty CPTĐ Năng lượng Sông Hồng

Xã Phong Dụ Thượng - huyện Văn Yên

200

372 E12-2

TBA chuyên dùng

187

Công ty CPTĐ Văn Chấn - 560

Xã An Lương - huyện Văn Chấn

560

374 E12-2

TBA chuyên dùng

188

Công ty CPTĐ Văn Chấn - Thi công II

Xã An Lương - huyện Văn Chấn

100

374 E12-2

TBA chuyên dùng

189

Công ty CPTĐ Văn Chấn - Thi công I

Xã An Lương - huyện Văn Chấn

560

374 E12-2

TBA chuyên dùng

190

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành

Xã Tú Lệ - huyện Văn Chấn

400

374 E12-2

TBA chuyên dùng

191

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA2)

Xã Tú Lệ  - huyện Văn Chấn

400

374 E12-2

TBA chuyên dùng

192

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA3)

Xã Tú Lệ  - huyện Văn Chấn

400

374 E12-2

TBA chuyên dùng

193

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA4)

Xã Tú Lệ - huyện Văn Chấn

400

374 E12-2

TBA chuyên dùng

194

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA5)

Xã Tú Lệ - huyện Văn Chấn

400

374 E12-2

TBA chuyên dùng

195

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA6)

Xã Tú Lệ - huyện Văn Chấn

560

374 E12-2

TBA chuyên dùng

196

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA7)

Xã Tú Lệ - huyện Văn Chấn

400

374 E12-2

TBA chuyên dùng

197

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA8)

Xã Tú Lệ - huyện Văn Chấn

320

374 E12-2

TBA chuyên dùng

198

TBA Thủy điện Hát Lừu

Xã Hát Lừu - huyện Trạm Tấu

250

374 E12-2

TBA chuyên dùng

199

Công ty TNHH Thanh Bình

Nghĩa Sơn - huyện Văn Chấn

200

374 E12-2

TBA chuyên dùng

200

Công ty CP Hà Quang

Xã Nậm Búng - huyện Văn Chấn

180

374 E12-2

TBA chuyên dùng

201

Công ty TNHH Gạch Quang Thịnh

Xã Phù Nham - huyện Văn Chấn

2x320

374 E12-2

TBA chuyên dùng

202

Công ty CPNLSTP Yên Bái

Xã Sơn Lương - huyện Văn Chấn

200

374 E12-2

TBA chuyên dùng

203

Công ty CPTĐ Trạm Tấu - Hầm phụ 1

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

320

375 E12-2

TBA chuyên dùng

204

Công ty CPTĐ Trạm Tấu - Hầm phụ 2

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

320

375 E12-2

TBA chuyên dùng

205

Công ty CPTĐ Trạm Tấu - Trạm đầu mối

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

400

375 E12-2

TBA chuyên dùng

206

Công ty CPTĐ Trạm Tấu - Trạm Nhà máy

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

320

375 E12-2

TBA chuyên dùng

207

Công ty CPTĐ Trạm Tấu - Trạm Điều áp

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

400

375 E12-2

TBA chuyên dùng

208

Công ty CPTĐ Trạm Tấu - Trạm nghiền đá

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

400

375 E12-2

TBA chuyên dùng

209

Công ty CPTĐ Trạm Tấu - Nhà máy

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

400

375 E12-2

TBA chuyên dùng

210

Công ty CPTĐ Trạm Tấu - đập Đầu mối

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

400

375 E12-2

TBA chuyên dùng

211

Công ty CPTĐ Noong Phai - TBA Noong Phai 1

Xã Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

560

375 E12-2

TBA chuyên dùng

212

Công ty CPTĐ Noong Phai - TBA Noong Phai 2

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

250

375 E12-2

TBA chuyên dùng

213

Công ty CPTĐ Noong Phai - TBA Noong Phai 3

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

250

375 E12-2

TBA chuyên dùng

214

Công ty CPTĐ Noong Phai - TBA Noong Phai 4

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

250

375 E12-2

TBA chuyên dùng

215

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA Thủy điện Pá Hu 1)

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

320

375 E12-2

TBA chuyên dùng

216

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA Thủy điện Pá Hu 2)

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

560

375 E12-2

TBA chuyên dùng

217

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA Thủy điện Pá Hu 3)

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

400

375 E12-2

TBA chuyên dùng

218

Công ty CP Thịnh Đạt

Xã La Pán Tẩn - huyện Mù Cang Chải

1070

376 E29-2

TBA chuyên dùng

219

Công ty TNHH khai thác KS Nam Hồng Hà

Xã Pú Luông - huyện Mù Cang Chải

1000

376 E29-2

TBA chuyên dùng

220

Công ty TNHH Xuân Thiện

Xã Khao Mang - huyện Mù Cang Chải

2200

376 E29-2

TBA chuyên dùng

221

Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn

Xã Hồ Bốn - huyện Mù Cang Chải

640

376 E29-2

TBA chuyên dùng

222

Công ty CP Cơ khí Thiết bị điện Hà Nội

Xã Chế Tạo - huyện Mù Cang Chi

31,5

377 E17-3

TBA chuyên dùng

223

Công ty CP Đầu tư Thủy điện Hua Trai

Xã Chế Tạo - huyện Mù Cang Chải

650

377 E17-3

TBA chuyên dùng

224

Công ty CPCBLNS thực phẩm (NM Minh An)

Xã Minh An - huyện Văn Chấn

220

373 E12-2

TBA chuyên dùng

225

Nhà máy giấy đế Minh An

Xã Minh An - huyện Văn Chn

250

373 E12-2

TBA chuyên dùng

226

Công ty CP chè Trần Phú

TTNT Trần Phú - huyện Văn Chấn

400

373 E12-2

TBA Chè Trần Phú

227

Công ty CP chè Nghĩa Lộ

TTNT Chè Nghĩa Lộ - huyện Văn Chấn

210

373 E12-2

TBA Chè Nghĩa Lộ

228

Công ty TNHH Đại Đồng Tiến

Xã Đồng Khê - huyện Văn Chấn

630

373 E12-2

TBA chuyên dùng

229

Công ty CP Thịnh Đạt

Xã Sơn Thịnh - huyện Văn Chấn

320

373 E12-2

TBA chuyên dùng

230

Công ty TNHH chế biến NLS Đại Hoa

Xã Sơn Thịnh - huyện Văn Chấn

180

373 E12-2

TBA chuyên dùng

231

Doanh nghiệp tư nhân CBKD chè Bình Thuận

Xã Bình Thuận - huyện Văn Chấn

160

373 E12-2

TBA chuyên dùng

232

Nhà máy chè Văn Tiên

Xã Thượng Bằng La - huyện Văn Chấn

160

373 E12-2

TBA Chè Văn Tiên

233

Chè Kiến Thuận

Xã Bình Thuận - huyện Văn Chấn

180

373 E12-2

TBA chuyên dùng

234

HTX dịch vụ Tân An

Xã Thượng Bằng La - huyện Văn Chấn

100

373 E12-2

TBA chuyên dùng

235

Công ty TNHH Chè Việt Trung

Xã Đại Lịch - huyện Văn Chấn

100

373 E12-2

TBA chuyên dùng

236

Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Thanh Bình

Xã Chấn Thịnh - huyện Văn Chấn

100

373 E12-2

TBA chuyên dùng

237

Công ty TNHH trà Tân Phú

TTNT Trần Phú - huyện Văn Chấn

500

373 E12-2

TBA chuyên dùng

238

Công ty TNHH XD&TM Đức Toàn

Xã Cát Thịnh - huyện Văn Chấn

320

373 E12-2

TBA chuyên dùng

239

Công ty TNHH1TV chế biến quặng sắt làng Mỵ

Xã Chấn Thịnh - huyện Văn Chấn

5380

373 E12-2

TBA chuyên dùng

240

Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương

Xã Đồng Khê - huyện Văn Chấn

320

373 E12-2

TBA chuyên dùng

241

Công ty TNHH Quảng Phát

Xã Thượng Bằng La - huyện Văn Chấn

400

373 E12-2

TBA chuyên dùng

242

HTX chè Nam Thịnh (Nghĩa Tâm)

Xã Nghĩa Tâm - huyện Văn Chấn

80

373 E12-2

TBA chuyên dùng

243

HTX đá vôi Thượng Bằng La

Xã Thượng Bằng La - huyện Văn Chấn

358

373 E12-2

TBA chuyên dùng

244

Trạm xăng dầu T22 - Cục hậu cần QK2

TTNT Nghĩa Lộ - huyện Văn Chấn

70

373 E12-2

TBA chuyên dùng

245

Ban Quản lý dự án QSEAP

Xã Suối Giàng - huyện Văn Chấn

72

373 E12-2

TBA Chè Suối Giàng

246

Công ty TNHH Hoàng Vũ Lai Châu

TTNT Nghĩa Lộ - huyện Văn Chấn

94

373 E12-2

TBA Trại Lợn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 689/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu689/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 689/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 689/QĐ-UBND 2019 phê duyệt phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 689/QĐ-UBND 2019 phê duyệt phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu689/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýTạ Văn Long
        Ngày ban hành22/04/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 689/QĐ-UBND 2019 phê duyệt phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện tỉnh Yên Bái

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 689/QĐ-UBND 2019 phê duyệt phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện tỉnh Yên Bái

              • 22/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực