Quyết định 69/2000/QĐ-UB-KT

Quyết định 69/2000/QĐ-UB-KT về chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2000/QĐ-UB-KT chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69/2000/QĐ-UB-KT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 45/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư Liên tịch số 45/2000/NĐ-CP">20/2000/TTLT-BTM-TCDL ngày 20 tháng 10 năm 2000 của Bộ Thương mại và Tổng Cục Du lịch ;
Xét đơn của Công ty JEBSEN LTD ngày 27 tháng 11 năm 2000 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại thành phố tại Công văn số 3102/TM-TTTNNN ngày 30 tháng 11 năm 2000 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận việc Văn phòng đại diện Công ty JEBSEN LTD tại thành phố Hồ Chí Minh chấm dứt hoạt động từ ngày 27 tháng 12 năm 2000.

Điều 2. Văn phòng đại diện Công ty JEBSEN LTD phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của luật pháp Việt Nam về chấm dứt hoạt động.

Điều 3. Giao Sở Thương mại thành phố giám sát việc thực hiện chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty JEBSEN LTD và thu hồi Giấy phép số 657/TM-GP ngày 16 tháng 5 năm 1997 của Bộ Thương mại.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thương mại thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố và Trưởng Văn phòng đại diện Công ty JEBSEN LTD chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :
- Như điều 4  
- Bộ Thương mại
- TTUB : CT, PCT/TT
- VPUB : PVP/KT, Tổ TM
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2000/QĐ-UB-KT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 69/2000/QĐ-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2000
Ngày hiệu lực 14/12/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2000/QĐ-UB-KT

Lược đồ Quyết định 69/2000/QĐ-UB-KT chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 69/2000/QĐ-UB-KT chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 69/2000/QĐ-UB-KT
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Thanh Hải
Ngày ban hành 14/12/2000
Ngày hiệu lực 14/12/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 69/2000/QĐ-UB-KT chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2000/QĐ-UB-KT chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

  • 14/12/2000

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/12/2000

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực