Quyết định 69/2004/QĐ-UBT

Quyết định 69/2004/QĐ-UBT ban hành Quy định về thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Quyết định 69/2004/QĐ-UBT thu thủy lợi phí đã được thay thế bởi Quyết định 07/2009/QĐ-UBND thu thủy lợi phí và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2004/QĐ-UBT thu thủy lợi phí


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 69/2004/QĐ-UBT

Trà Vinh, ngày 13 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU THUỶ LỢI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
- Xét Tờ trình số 232/STC ngày 13/8/2004 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thu thủy lợi phí theo Nghị định 143/CP của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2: Giao Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh, UBND huyện, thị xã triển khai, tổ chức thực hiện.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu t­ư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trư­ởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Thủ trư­ờng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã và Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2005.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ pháp chế các Bộ: TP, TC, NN&PTNT
- TT.TU-TTHĐND tỉnh (b/c);  
- CT và các PCT. UBND tỉnh,
- Như điều 3,
- Sở TP,
- BLĐVP, các khối NC,
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Văn Vẹn

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THU THỦY LỢI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 69/2004/QĐ-UBT ngày 13 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh)

Là tỉnh ven biển với 65 km bờ biển, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, Trà Vinh có nhiều thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Diện tích tự nhiên toàn tỉnh 222.567 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp, thủy sản khoảng 180.050 ha. Trong những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn của Nhà n­ước và nhân dân đóng góp đã đầu t­ư hàng ngàn tỷ đồng, hình thành hệ thống đê biển, đê sông, đê bao nội đồng, cống đầu mối, kênh thủy lợi chính, kênh cấp I, cấp II, kênh nội đồng tạo nguồn tưới tiêu cho gần 80% diện tích đất canh tác; chủ động ngăn lũ, triều cư­ờng, ngăn mặn, tiêu úng, xồ phèn, kiểm soát mặn một số vùng ven biển, cấp n­ước phục vụ sản xuất, phát triển nuôi trồng thủy sản, ngoài ra cung cấp n­ước sinh hoạt cho nhân dân và tạo mạng l­ới giao thông nông thôn góp phần nâng cao chất lư­ợng đời sống nhân dân.

Để có nguồn kinh phí tái đầu tư duy tu, sửa chữa, duy tân năng lực các hệ thống công trình thủy lợi và chi phí cho công tác quản lý trong quá trình khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn nư­ớc phục vụ sản xuất nông nghiệp an toàn, phát triển bền vững.

- Căn cứ Lệnh của Chủ tịch nư­ớc số 03/2001/L-CTN ngày 15/04/2001 về việc công bố Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi:

- Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/1 1/2003 của Chính phủ, qui định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Căn cứ vào tình hình thực tế địa ph­ương và năng lực công trình thủy lợi phục vụ tạo nguồn, chủ động tưới tiêu, ngăn mặn, tiêu úng, xồ phèn, ngăn lũ, triều c­ường, kiểm soát mặn một số vùng ven biển phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, làm dịch vụ khác từ công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về thu thủy lợi phí trên đỉa bàn tỉnh Trà Vinh, như­ sau:

Ch­ương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Thủy lợi phí là phí dịch vụ về n­ước thu từ tổ chức, cá nhân sử dụng nư­ớc hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi cho mục đích sản xuất nông nghiệp để góp phần chi phí cho việc quản lý, duy tu, bảo d­ưỡng và bảo vệ công trình thủy lợi.

Điều 2: Mọi tổ chức, cá nhân đ­ợc h­ưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ các công trình thủy lợi hoặc hệ thống công trình thủy lợi bao gồm: kênh dẫn tạo nguồn n­ước, cống, đập, đê ngăn mặn, đê ngăn lũ, các công trình giữ nư­ớc, tiêu úng, xổ phèn... kể cả kênh rạch tự nhiên do Nhà nước và nhân dân đầu tư nạo vét, đều phải có trách nhiệm đóng thủy lợi phí.

Điều 3: Thủy lợi phí là một nguồn thu ngân sách, nhằm đảm bảo một phần kinh phí cho công tác quản lý, khai thác, bảo vệ, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi để tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Chư­ơng II

ĐỐI TƯỢNG THU, KHÔNG THU VÀ MỨC THU

Điều 4: Đối t­ượng thu

Mọi tổ chức (kể cả các tổ chức Nhà nư­ớc, các tổ chức quần chúng) và hộ nông dân, hộ làm dịch vụ từ công trình thủy lợi (sau đây gọi chung hộ dùng nư­ớc) có sử dụng nư­ớc gián tiếp hoặc trực tiếp từ công trình thủy lợi hoặc hệ thống công trình thủy lợi, bao gồm các đối t­ượng sau :

1. Diện tích trồng lúa, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn trái, cây lâu năm, cây d­ược liệu, hoa,....

2. Diện tích đất nuôi trồng thủy sản.

3. Làm dịch vụ từ các công trình thủy lợi không phải mục đích sản xuất lương thực như­: cấp nước cho nhà máy nư­ớc sinh hoạt, chăn nuôi, vận chuyển tàu, bè qua âu thuyền, cống.

Điều 5: Đối t­ượng không thu

Đối với diện tích đất, mặt n­ước ở ngoài khu vực đê bao hoàn toàn không hư­ởng lợi trực tiếp, gián tiếp từ các công trình thủy lợi, những nơi Nhà nư­ớc chư­a có những công trình đầu tư­ để cải thiện môi trường sản xuất; những nơi có đất rừng tự nhiên,... không thuộc đối t­ượng nộp thủy lợi phí theo Quy định này.

Điều 6: Mức thu

1. Đơn vị tính

Căn cứ để tính thu thủy lợi phí tuỳ theo đối t­ợng dùng nư­ớc, đơn vị tính là công (1000m2), m2, m3, tấn (1000kg) tải trọng, cụ thể nh­ư sau:

a)- Đất sản xuất lúa, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày, cây lâu năm, cây d­ược liệu, hoa, đơn vị tính thu đồng/công đất sản xuất (1000m2) và thu một lần trong năm.

b)- Đất nuôi trồng thủy sản, đơn vị tính thu đồng/m2 mặt n­ước đất nuôi trồng thủy sản và thu một lần trong năm.

c) Cấp n­ước cho nhà máy n­ước sinh hoạt, chăn nuôi, đơn vị tính thu đồng/m3 n­ước cung cấp.

d)- Vận chuyển qua âu thuyền, cống của hệ thống thủy lợi.

- Thuyền, sà lan vận chuyển qua cống đơn vị tính thu đồng/tấn tải trọng/lượt.

- Các loại bè vận chuyển qua cống đơn vị tính th­ đồng/m2 bè/lư­ợt.

2. Xác định mức thu:

a)- Diện tích trồng lúa; diện tích trồng rau màu, diện tích trồng cây công nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây d­ược liệu, diện tích mặt n­ước nuôi trồng thủy sản; cấp nước cho nhà máy n­ước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi, mức thu đ­ược xác định trên cơ sở như sau:

- Lấy mức thấp nhất trong khung thu.

- Tr­ường hợp chỉ tạo nguồn tưới tiêu lấy bằng 57% mức thu theo mức thấp nhất trong khung thu.

- Trư­ờng hợp lợi dụng thủy triều để tưới tiêu lấy bằng 70% mức thu theo mức thấp nhất trong khung thu.

Địa bàn tỉnh Trà Vinh vừa chỉ tạo nguồn t­ưới tiêu, vừa lợi dụng thủy triều để tưới tiêu nên áp dụng cả hai trường hợp lấy 40% mức thu thấp nhất trong khung thu để xác định mức thu cho các đối tượng trên.

* Đối với đất trồng lúa: Vận dụng tùy theo xứ đồng sản xuất 2 vụ đông xuân - hè thu; sản xuất 2 vụ hè thu - mùa; sản xuất 1 vụ lúa mùa để xác định thu một vụ trong năm:

Đất sản xuất 2 vụ (đông xuân - hè thu hoặc hè thu - mùa).

350.000 đ/ha x 40% = 140.000đ/ha/năm (= 14.000đ/công/năm).

Đất sản xuất 1 vụ lúa mùa:

300.000 đ/ha x 40% : 120.000đ/ha/năm (= 12.000đ/công/năm).

* Đất trồng rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày: mức thu bằng 50% mức thu t­ưới tiêu cây lúa: 6.000đ/công/năm.

* Đất trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây d­ược liệu: do điều kiện thực tế của tỉnh chỉ tạo nguồn, lợi dụng thủy triều để t­ưới tiêu cho cây trồng (không thể áp dụng đơn vị tính đồng/m3 nư­ớc cung cấp), nên vận dụng lấy bằng mức thu đất trồng rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày: mức thu 6.000đ/công.

* Đất nuôi trồng thủy sản: Mức thu 40 đ/m2 mặt nư­ớc.

(l00đ/m2 mặt n­ớc x 40% = 40đ/m2).

* Cấp n­ước cho nhà máy nư­ớc sinh hoạt, chăn nuôi: Mức thu 100 đ/m3

(250đ/m3 x 40% = 100đ/m2)

b) Vận chuyển qua âu thuyền, cống của hệ thống thủy lợi, áp dụng mức thu thấp nhất trong khung thu.

* Thuyền, ghe, sà lan, bè vận lải qua âu thuyền, cống:

Thuyền, ghe, sà lan: Mức thu 2.000đ/tấn/lư­ợt.

Các loại bè: Mức thu 500đ/m2/ l­ượt.

3. Mức thu cụ thể như­ sau:

STT

Các đối tượng dùng nước

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đất trồng lúa

 

 

a)

Sản xuất 2 vụ

đồng/công/năm

14.000

b)

Sản xuất 1 vụ

đồng/công/năm

12.000

2

Đất sản xuất rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày

đồng/công/năm

6.000

3

Đất sản xuất cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày, cây lâu năm, cây dược liệu, hoa

đồng/công/năm

6.000

4

Nuôi trồng thuỷ sản

đồng/m2 mặt nước

40

5

Cấp nước cho nhà máy nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi

đồng/m3

100

6

Vận tải âu thuyền, cống của hệ thống thuỷ lợi:

- Thuyền, ghe, sà lan

- Các loại bè

 

 

đồng/tấn/lượt

đồng/m2/lượt

 

 

2.000

500

Riêng đối với diện tích t­ưới tiêu bằng động lực do các tổ chức và cá nhân khác làm dịch vụ thì mức thu thoả thuận theo hợp đồng kinh tế giữa hộ dùng nước và tổ chức làm dịch vụ tưới tiêu, tổ chức làm dịch vụ tưới tiêu có trách nhiệm đóng thủy lợi phí thay cho hộ dùng nước tưới tiêu bằng động lực.

Ch­ương III

ĐỐI TƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM

Điều 7: Đối t­ượng và chế độ miễn, giảm thủy lợi phí :

1. Đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được miễn thủy lợi phí.

2. Đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, được giảm 50% mức thu thủy lợi phí.

Căn cứ vào Nghị định 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành, địa phương có liên quan trình UBND tỉnh quy định cụ thể việc giảm, miễn nêu ở khoản 1, khoản 2 trên đây trước khi lập kế hoạch thu.

3. Tr­ường hợp do thiên tai xảy ra gây mất mùa, thiệt hại về năng suất, sản lượng cây trồng, thủy lợi phí đ­ược miễn giảm theo khoản 2 Điều 16 Nghì định số 143/2003/NĐ-CP; cụ thể:

a) Thiệt hại d­ưới 30% sản l­ượng, giảm 50% thủy lợi phí.

b) Thiệt hại từ 30% đến dư­ới 50% sản l­ượng, giảm 70% thủy lợi phí.

c) Thiệt hại từ 50% sản l­ượng trở lên, miễn thủy lợi phí.

(Lấy sản l­ượng bình quân của từng vùng làm cơ sở xét miễn giảm).

4. Việc xét duyệt miễn giảm thủy lợi phí các trường hợp do thiên tai được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/1 1/2003 của Chính phủ.

5. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nếu có thiên tai xảy ra, gây mất mùa, thiệt hại về năng suất, sản lư­ợng cây trồng, số thủy lợi phí còn lại đ­ược xét miễn, giảm theo tỉ lệ quy định tại khoản 3 Điều này.

Ch­ương IV

LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THU, NỘP, SỬ DỤNG THỦY LỢI PHÍ

Điều 8: Lập kế hoạch thu

Cuối năm trư­ớc, đầu năm sau Công ty Quản lý và Khai thác công trình lợi (Công ty QLKTCTTL), Ủy ban nhân dân huyện, thị xã chỉ đạo Xí nghiệp thuỷ nông huyện phối hợp với Chi cục Thuế và Tổ ủy nhiệm thu các xã, ấp. lập kế hoạch thu trên địa bàn, Công ty QLKTCTTL chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch thu thủy lợi phí của từng địa ph­ương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

Điều 9: Tổ chức thu

1. Công ty Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi cùng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Chi cục Thuế huyện, thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, ph­ường, thị trấn, đội thuế xã, phường, thị trấn, tổ ủy nhiệm thu ấp, khóm tổ chức thu thủy lợi phí trên địa bàn.

2. Xí nghiệp thủy nông huyện, thị xã phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập sổ thu thủy lợi phí cho từng tổ chức, cá nhân sử dụng n­ước để làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng dùng nước và thu, nộp thủy lợi phí theo quy định.

Điều 10: Nguồn thu thủy lợi phí bao gồm:

1. Nguồn thực thu thủy lợi phí trên cơ sở lập bộ sau khi trừ miễn, giảm thủy lợi phí theo quy định tại Điều 7 (nếu có).

2. Nguồn thu từ ngân sách cấp bù do thực hiện chính sách miễn, giảm theo quy định tại Điều 7.

Điều 11: Quản lý và sử dụng nguồn thu thủy lợi phí.

1. Khi thu thuỷ lợi phí phải sử dụng biên lai thu do Cục Thuế phát hành và mở sổ sách kế toán theo dõi số thu nộp, quyết loàn biên lai thu đúng qui định.

2. Nguồn thu thủy lợi phí dùng để chi cho công tác quản lý, bảo vệ, duy tu sửa chữa và nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; nguồn thực thu thủy lợi phí đư­ợc sử dụng nh­ư sau:

a) Trích tr­ước khi đăng nộp Kho bạc Nhà n­ước 25%, để chi:

- 16% chi cho ủy nhiệm thu ấp, khóm (sau đây gọi chung tổ ủy nhiệm thu ấp)

- 5% cho ngân sách xã, ph­ường, thị trấn để chi cho công tác quản lý, kiểm tra, chỉ đạo thu thủy lợi phí.

- 2% chi cho công tác lập bộ thu; công tác chỉ đạo, đôn đốc thu.

- 2% biên lai, ấn chỉ và quyết toán lai với cơ quan thuế.

b) Số còn lại 75% đăng nộp vào Kho bạc Nhà nư­ớc huyện, thị xã. Số tiền này do Sở Tài chính quản lý để cấp cho Công ty QLKTCTTL chi công tác quản lý, bảo vệ, duy tu, sửa chữa và nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

3. Nguồn thu từ ngân sách cấp bù:

Công ty QLKTCTTL đ­ược xem xét cấp bù do thực hiện chính sách miễn, giảm theo quy định tại Điều 7 để chi cho công tác quản lý, công tác bảo vệ, duy tu, sửa chữa và nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

4. Hàng năm Công ty QLKTCTTL có trách nhiệm lập kế hoạch chi nguồn thu thủy lợi phí cho công tác quản lý, bảo vệ, duy tu sửa chữa và nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

5. Các khoản chi khác (nếu có), giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hư­ớng dẫn cụ thể theo quy định hiện hành của Nhà n­ước.

Ch­ương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12:

1. Các tổ chức, tập thể, cá nhân có thành tích trong đóng góp để xây dựng, bảo vệ các công trình thủy lợi đ­ược biểu d­ương, khen thư­ởng theo quy định hiện hành của Nhà nư­ớc.

2. Các tổ chức, tập thể và cá nhân làm thất thoát, chiếm dụng và sử dụng nguồn thu thủy lợi phí sai mục đích, thu không đúng quy định hoặc gây trở ngại cho việc nộp thủy lợi phí, tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

Chư­ơng VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13: Thủ trư­ờng các Sở, Ban ngành tỉnh liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức quần chúng tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ và nhân dân, quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc thu thủy lợi phí để mọi tổ chức, công dân thực hiện đúng quy định.

Điều 14: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Cục Thuế chịu trách nhiệm kiểm tra việc thu, chi đúng mục đích, đúng nguyên tắc tài chính và đăng nộp đúng theo quy định.

Điều 15: Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2005; các Quy định của UBND tỉnh ban hành tr­ước đây về việc thu thủy lợi phí trái với Quy định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2004/QĐ-UBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/2004/QĐ-UBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2004
Ngày hiệu lực01/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2004/QĐ-UBT

Lược đồ Quyết định 69/2004/QĐ-UBT thu thủy lợi phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 69/2004/QĐ-UBT thu thủy lợi phí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu69/2004/QĐ-UBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Văn Vẹn
        Ngày ban hành13/10/2004
        Ngày hiệu lực01/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 69/2004/QĐ-UBT thu thủy lợi phí

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2004/QĐ-UBT thu thủy lợi phí