Quyết định 69/2006/QĐ-BTC

Quyết định 69/2006/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 69/2006/QĐ-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí lĩnh vực hàng không đã được thay thế bởi Thông tư 169/2010/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2006/QĐ-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí lĩnh vực hàng không


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 37/2002/QĐ-TTg ngày 14/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế;
Căn cứ Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

Điều 2. Đối tượng nộp phí, lệ phí là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài khi được cơ quan quản lý nhà nước về hàng không thực hiện các công việc quy định thu phí, lệ phí tại Biểu mức thu quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Cơ quan quản lý nhà nước về hàng không thực hiện các công việc nêu tại Điều 2 Quyết định này có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo quy định tại Quyết định này (dưới đây gọi là cơ quan thu phí, lệ phí).

Điều 4. Phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không thu bằng đồng Việt Nam. Trường hợp đối tượng nộp phí, lệ phí có nhu cầu nộp bằng ngoại tệ thì được thu bằng ngoại tệ trên cơ sở quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu phí, lệ phí.

Điều 5. Phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng như sau:

1. Cơ quan thu phí, lệ phí được trích 60% (sáu mươi phần trăm) trên tổng số tiền thu về phí, lệ phí để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ, thu phí, lệ phí theo chế độ quy định;

2. Tổng số tiền phí, lệ phí thực thu được, sau khi trừ số tiền được trích theo tỷ lệ quy định tại khoản 1 Điều này, số còn lại (40%) cơ quan thu phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 6.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 116/1999/QĐ-BTC ngày 21/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí quản lý nhà nước về hàng không.

3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

BIỂU MỨC THU

PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2006/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Stt

Danh mục phí, lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

I.

PHÍ

 

 

1.

Sát hạch đủ điều kiện cấp giấy phép hành nghề nhân viên chuyên ngành hàng không

 

 

1.1.

Sát hạch để cấp giấy phép, năng định cho thành viên tổ lái:

 

 

a)

Lý thuyết:

 

 

 

- Cấp lần đầu

Lần

500.000

 

- Gia hạn, bổ sung năng định

Lần

400.000

b)

Thực hành

LầnLần

1.700.000

1.2.

Sát hạch để cấp giấy phép, năng định cho kiểm soát viên không lưu, an ninh hàng không, tiếp viên, nhân viên kỹ thuật chuyên ngành và các nhân viên chuyên ngành hàng không khác:

 

 

a)

Lý thuyết:

 

 

 

- Cấp lần đầu

Lần

500.000

 

- Gia hạn, bổ sung năng định

Lần

400.000

b)

Thực hành

Lần

250.000

2.

Kiểm định cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện bay cho tầu bay (tính theo trọng tải cất cánh tối đa của từng loại tầy bay)

 

 

2.1.

Cấp lần đầu, gia hạn

Tấn

200.000

2.2.

Trường hợp đặc biệt (công nhận hiệu lực, bay kỹ thuật…)

Tấn

150.000

3

Kiểm định cấp chứng chỉ loại tầy bay

Loại

100.000.000

II

LỆ PHÍ

 

 

1.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tầu bay

 

 

1.1.

Loại tầu bay dưới 5.700 kg

Lần

1.500.000

1.2.

Loại tầu bay từ 5.700 kg trở lên

Lần

4.500.000

2.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay cho tầu bay

Lần

500.000

3.

Cấp giấy chứng nhận loại cho tầu bay

Lần

1.000.000

4.

Đăng ký các quyền đối với tầu bay

Lần

1.500.000

5.

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký các quyền đối với tầu bay

Lần

750.000

6.

Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tầu bay

 

 

6.1

Đăng ký, gia hạn đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tầu bay (xác định theo giá trị khoản giao dịch đảm bảo tính bằng đồng Việt Nam):

 

 

a)

Giá trị giao dịch dưới 2,1 tỷ đồng

Lần

1.800.000

b)

Giá trị giao dịch từ 2,1 tỷ đồng đến 70 tỷ đồng

Lần

5.400.000

c)

Giá trị giao dịch từ 70 tỷ đồng đến 280 tỷ đồng

Lần

10.000.000

d)

Giá trị giao dịch trên 280 tỷ đồng

Lần

18.000.000

đ)

Trường hợp không xác định được cụ thể giá trị giao dịch

Lần

18.000.000

6.2.

Thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tầu bay

Lần

350.000

7.

Cấp giấp phép, giấy chứng nhận cho các tổ chức, nhân viên chuyên ngành hàng không

 

 

7.1

Giấy chứng nhận cơ sở bảo dưỡng tầu bay; cơ sở đào tạo, huấn luyện; nhà khai thác tầu bay (AOC):

 

 

a)

Cấp lần đầu

Lần

20.000.000

b)

Gia hạn, bổ sung năng định

Lần

15.000.000

c)

Cấp lại

Lần

1.200.000

7.2.

Giấy phép hành nghề cho thành viên tổ bay, kiểm soát viên không lưu và nhân viên chuyển ngành hàng không:

 

 

a)

Cấp lần đầu, cấp lại

Lần

50.000

b)

Gia hạn, bổ sung năng định

Lần

30.000

8.

Lệ phí trong lĩnh vực quản lý hoạt động bán vé, chứng từ vận chuyển hàng không và gom gửi hàng bằng đường hàng không

 

 

8.1

Giấy phép mở Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài

Giấy

1.000.000

8.2

Đăng ký hợp đồng chỉ định đại lý, tổng đại lý bán vé, hợp đồng đại lý xuất HAWB (cấp lần đầu, cấp lại, gia hạn)

Giấy

1.200.000

8.3

Giấy đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp

Giấy

1.200.000

9

Lệ phí cấp thẻ kiểm soát an ninh (ra, vào cảng hàng không, sân bay)

 

 

9.1

Cấp cho người:

 

 

a)

Thẻ sử dụng nhiều lần theo thời hạn

Thẻ

150.000

b)

Thẻ sử dụng một lần

Thẻ

20.000

9.2

Cấp cho phương tiện

 

 

a)

Thẻ sử dụng nhiều lần theo thời hạn

Thẻ

100.000

b)

Thẻ sử dụng một lần

Thẻ

20.000

10.

Giấy phép khai thác cảng hàng không, sân bay

 

 

10.1

Đối với cảng hàng không quốc tế:

 

 

a)

Cấp lần đầu

Lần

40.000.000

b)

Gia hạn; bổ sung

Lần

8.000.000

c)

Cấp lại

Lần

2.000.000

10.2.

Đối với cảng hàng không khác:

 

 

a)

Cấp lần đầu

Lần

30.000.000

b)

Gia hạn; bổ sung

Lần

5.000.000

c)

Cấp lại

Lần

2.000.000

Ghi chú:

1. Người dự sát hạch phần nào thì nộp phí sát hạch phần đó.

2. Trường hợp người dự sát hạch lần thứ nhất không đạt yêu cầu đối với phần nào thì thi lại lần sau phải nộp đủ mức phí sát hạch phần đó.

3. Mức thu quy định tại điểm 1 và điểm 7 mục II không bao gồm các chi phí thuê chuyên gia nước ngoài, thuê máy móc, trang thiết bị kiểm định của nước ngoài và chi phí giám định sức khỏe cho các nhân viên. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép, giấy chứng nhận phải tự trang trải các chi phí trên (nếu có phát sinh)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2006/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/2006/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2006
Ngày hiệu lực05/01/2007
Ngày công báo21/12/2006
Số công báoTừ số 27 đến số 28
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2006/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 69/2006/QĐ-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí lĩnh vực hàng không


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 69/2006/QĐ-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí lĩnh vực hàng không
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu69/2006/QĐ-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýTrương Chí Trung
      Ngày ban hành07/12/2006
      Ngày hiệu lực05/01/2007
      Ngày công báo21/12/2006
      Số công báoTừ số 27 đến số 28
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2011
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản gốc Quyết định 69/2006/QĐ-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí lĩnh vực hàng không

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2006/QĐ-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí lĩnh vực hàng không