Quyết định 69/2009/QĐ-UBND

Quyết định 69/2009/QĐ-UBND phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng căn hộ cao ốc OSC Land tại thành phố Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2009/QĐ-UBND giá đất tính tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, (GIAO ĐẤT KHÔNG THÔNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ) DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CĂN HỘ CAO ỐC OSC LAND TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Văn bản số 355/HĐND-VP ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Thường trực HĐND tỉnh về giá đất giao cho dự án đầu tư xây dựng căn hộ cao ốc OSC Land tại thành phố Vũng Tàu;

Xét đề nghị của liên Sở Tài chính - Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1569/TTrLN-TC-TNMT ngày 14 tháng 7 năm 2009 và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2064/STC-QLGCS ngày 18 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất, (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) dự án đầu tư xây dựng căn hộ cao ốc OSC Land tại thành phố Vũng Tàu như sau:

Giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với lô đất diện tích 4.298,10 m2 của dự án tại đường Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu là: 9.469.000 đồng/m2.

(Bằng chữ: chín triệu, bốn trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

Trường hợp có sự thay đổi về tỷ lệ xây dựng so với nội dung Văn bản số 2671/SXD-KTQH ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Sở Xây dựng thì phải xác định lại giá trị giao đất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 69/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/09/2009
Ngày hiệu lực 05/10/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 69/2009/QĐ-UBND giá đất tính tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 69/2009/QĐ-UBND giá đất tính tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng Bà Rịa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 69/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành 25/09/2009
Ngày hiệu lực 05/10/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 69/2009/QĐ-UBND giá đất tính tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng Bà Rịa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2009/QĐ-UBND giá đất tính tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng Bà Rịa

  • 25/09/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/10/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực