Quyết định 69/2009/QĐ-UBND

Quyết định 69/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2009/QĐ-UBND xây dựng, thẩm định ban hành quy chuẩn kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 69/2009/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 11 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;
Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 13/TTr-SKHCN ngày 23/7/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND  ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng (sau đây viết tắt là QCKT tỉnh Lâm Đồng) nhằm phân công trách nhiệm của các sở, ban, ngành và quy tắc phối hợp trong quá trình xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng.

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng, thẩm định và ban hành QCKT tỉnh Lâm Đồng.

Chương II

XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH QCKT TỈNH LÂM ĐỒNG

Điều 2. Lập và phê duyệt kế hoạch năm năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng

1. Lập dự thảo kế hoạch năm năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng:

a) Vào quý II của năm trước năm bắt đầu kế hoạch năm năm, căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước các sở, ban, ngành có liên quan lập dự thảo kế hoạch năm năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực được phân công quản lý.

b) Dự thảo kế hoạch năm năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng và thuyết minh được lập theo nội dung quy định tại mục 1, mục 2 Phụ lục V của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật (sau đây viết tắt là Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN).

c) Các sở, ban, ngành chủ trì gửi dự thảo kế hoạch xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến, đồng thời thông báo về việc lấy ý kiến trên trang tin điện tử (website) hoặc tạp chí, ấn phẩm chính thức của sở, ban, ngành mình. Thời gian lấy ý kiến về dự thảo ít nhất là 60 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo đi lấy ý kiến.

d) Các sở, ban, ngành chủ trì việc lập kế hoạch tổ chức tổng hợp, xử lý các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch năm năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp.

2. Phê duyệt kế hoạch năm năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng:

a) Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch năm năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng sau khi có sự thống nhất với bộ, cơ quan ngang bộ quản lý lĩnh vực chuyên ngành và cơ quan thuộc Chính phủ tương ứng.

b) Trung tâm công báo thông báo kế hoạch năm năm đã được phê duyệt trên công báo hoặc trên trang điện tử (website) của UBND tỉnh trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt.

3. Sửa đổi, bổ sung kế hoạch năm năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng:

a) Kế hoạch năm năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh trên cơ sở xem xét đề nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

b) Việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch năm năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 3. Lập và phê duyệt kế hoạch hàng năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng

1. Lập dự thảo kế hoạch hàng năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng:

a) Vào quý II hàng năm, căn cứ vào kế hoạch năm năm và nhu cầu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế QCKT tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan gửi đề nghị kế hoạch xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng cho năm sau (kèm theo dự án xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng) bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp để trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Dự án xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN.

c) Cơ quan chủ trì xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng xem xét mức độ liên quan của quy chuẩn tới các sở, ban, ngành trong quá trình triển khai, tùy theo nội dung, mức độ phức tạp, quy mô ảnh hưởng của đối tượng QCKT tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chủ trì đề xuất UBND tỉnh mời đại diện Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan trực tiếp tham gia xem xét hoặc xin ý kiến bằng văn bản.

d) Các sở, ban, ngành chủ trì lập dự thảo kế hoạch xây dựng QCKT địa phương hàng năm.

đ) Dự thảo kế hoạch hàng năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng bao gồm các nội dung quy định tại mục 3 Phụ lục V của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN

2. Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch hàng năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng:

a) Các sở, ban, ngành chủ trì gửi dự thảo kế hoạch đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến, thông báo về việc lấy ý kiến trên trang tin điện tử (website) của UBND tỉnh. Thời gian lấy ý kiến về dự thảo ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo đi lấy ý kiến.

b) Các sở, ban, ngành chủ trì gửi hồ sơ dự thảo kế hoạch hàng năm xây dựng QCKT đến Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Phê duyệt kế hoạch hàng năm xây dựng QCKT địa phương thực hiện theo mục 6.3 phần III của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN.

4. Thực hiện kế hoạch hàng năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng theo mục 6.4 phần III của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN.

5. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hàng năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng được thực hiện theo mục 6.5 phần III của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN.

Điều 4. Xây dựng và ban hành QCKT tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ vào kế hoạch xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng hàng năm, các sở, ban, ngành tổ chức xây dựng dự thảo QCKT theo trình tự như sau:

1. Bước 1: Thành lập Ban soạn thảo:

a) Căn cứ vào kế hoạch năm năm và kế hoạch hàng năm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng đã được phê duyệt, các đối tượng cần xây dựng QCKT thuộc lĩnh vực của sở, ban, ngành nào quản lý thì sở, ban, ngành đó chủ trì thực hiện việc xây dựng QCKT, tự xem xét sự cần thiết việc thành lập ban soạn thảo và ra quyết định thành lập ban soạn thảo.

b) Trong trường hợp, các đối tượng xây dựng QCKT liên quan đến lĩnh vực của nhiều sở, ban, ngành quản lý thì sở, ban, ngành chủ trì xây dựng QCKT đó tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập ban soạn thảo.

2. Bước 2: Biên soạn dự thảo QCKT tỉnh Lâm Đồng:

Ban soạn thảo thực hiện việc biên soạn dự thảo QCKT tỉnh Lâm Đồng theo trình tự quy định tại điểm 1.2 khoản 1 của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN

3. Bước 3: Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo QCKT tỉnh Lâm Đồng:

a) Các sở, ban, ngành chủ trì gửi dự thảo QCKT tỉnh Lâm Đồng đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến và đến TBT-LĐ để xác định sự cần thiết phải thông báo cho WTO theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định về việc Ban hành Quy định về hoạt động Thông báo và hỏi đáp về TBT của tỉnh Lâm Đồng.

b) Đồng thời các sở, ban, ngành chủ trì xây dựng dự thảo QCKT tỉnh Lâm Đồng tổ chức việc lấy ý kiến trên trang tin điện tử (website) của UBND tỉnh và sở chuyên ngành tương ứng của tỉnh Lâm Đồng. Thời gian lấy ý kiến về dự thảo ít nhất phải là 60 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo đi lấy ý kiến. Trong trường hợp cấp thiết, thời gian lấy ý kiến có thể ngắn hơn theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Ban soạn thảo hoàn chỉnh lại dự thảo QCKT tỉnh Lâm Đồng và lập hồ sơ dự thảo QCKT tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (sau đây viết tắt là Nghị định số 127/2007/NĐ-CP) trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

d) UBND tỉnh chuyển hồ sơ dự thảo QCKT tỉnh Lâm Đồng đến Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành QCKT quốc gia tương ứng quy định tại Điều 23 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP để tổ chức xem xét, cho ý kiến.

Trường hợp đối tượng của QCKT tỉnh Lâm Đồng thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan thuộc Chính phủ, hồ sơ dự thảo QCKT tỉnh Lâm Đồng phải được chuyển đến cơ quan thuộc Chính phủ tương ứng để tổ chức xem xét, cho ý kiến.

4. Bước 4: Ban hành QCKT tỉnh Lâm Đồng:

Việc ban hành QCKT tỉnh Lâm Đồng được thực hiện như sau:

a) Trường hợp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có ý kiến nhất trí với việc ban hành QCKT tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh quyết định ban hành QCKT tỉnh Lâm Đồng.

b) Trường hợp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có ý kiến chưa nhất trí với việc ban hành QCKT tỉnh Lâm Đồng, Ban soạn thảo tổ chức nghiên cứu, xem xét các ý kiến chưa nhất trí để xử lý, hoàn chỉnh dự thảo, lập lại hồ sơ dự thảo QCKT tỉnh Lâm Đồng và gửi lấy ý kiến lại của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định tại bước 3 Điều 4 của quy định này.

5. Bước 5: Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy:

Đơn vị soạn thảo QCKT tỉnh Lâm Đồng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ra quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy theo hướng dẫn tại thông tư số 09/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 8/4/2009 về việc hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Chương III

RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, HỦY BỎ QUY CHUẨN KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG

Điều 5. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ QCKT tỉnh Lâm Đồng

1. Rà soát QCKT tỉnh Lâm Đồng: các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức việc rà soát định kỳ QCKT tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực được phân công quản lý quy định tại Điều 23 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP.

2. Sửa đổi, bổ sung, thay thế QCKT tỉnh Lâm Đồng

a) Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế QCKT tỉnh Lâm Đồng phải được đưa vào kế hoạch hàng năm về xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng.

b) Các sở, ban, ngành rà soát và đề xuất với UBND tỉnh việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ QCKT tỉnh Lâm Đồng.

3. Hủy bỏ QCKT tỉnh Lâm Đồng

Việc hủy bỏ QCKT tỉnh Lâm Đồng được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 35 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Các sở, ban, ngành lập hồ sơ hủy bỏ QCKT tương ứng. Hồ sơ hủy bỏ QCKT tỉnh Lâm Đồng bao gồm:

Bản QCKT tỉnh Lâm Đồng đề nghị hủy bỏ;

Bản thuyết minh (lý do, cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học);

Ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có);

Kết quả rà soát định kỳ và kiến nghị;

đ) Văn bản đề nghị hủy bỏ QCKT tỉnh Lâm Đồng;

 e) Ý kiến của Bộ, cơ quan ngang Bộ tương ứng;

g) Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

Trường hợp do yêu cầu cấp thiết của quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ QCKT tỉnh Lâm Đồng theo thủ tục, quy trình rút ngắn trên cơ sở đảm bảo tính khả thi, cơ sở khoa học và kinh phí cần thiết cho việc triển khai thực hiện.

Chương IV

ĐĂNG KÝ VÀ PHÁT HÀNH

Điều 6. Đăng ký và phát hành

1. Trung tâm Công báo chịu trách nhiệm thông báo việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ QCKT tỉnh Lâm Đồng trên Công báo, trên trang điện tử trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày QCKT tỉnh Lâm Đồng được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ.

2. Sở Khoa học và Công nghệ đăng ký QCKT tỉnh Lâm Đồng đã ban hành thực hiện quy định tại Điều 13 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP và theo mẫu tại phụ lục VIII của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN.

3. Các sở, ban, ngành chủ trì xây dựng QCKT chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn áp dụng QCKT đã được phê duyệt.

4. Sau khi ban hành QCKT tỉnh Lâm Đồng, các sở, ban, ngành phải lưu hồ sơ xây dựng dự thảo có liên quan đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực mình quản lý để giải trình khi có yêu cầu.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Kinh phí xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ QCKT tỉnh Lâm Đồng.

Kinh phí cho việc xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ QCKT tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 8. Phân công trách nhiệm xây dựng QCKT tỉnh Lâm Đồng

1. Các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ trách nhiệm quản lý Nhà nước được phân công tương ứng với các nội dung về tiêu chuẩn, QCKT của các Bộ, Ngành có liên quan tại Điều 23 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP có trách nhiệm tham mưu, xây dựng QCKT thuộc lĩnh vực quản lý của sở, ban, ngành mình.

2. Sở Khoa học và Công nghệ (trực tiếp là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) chịu trách nhiệm:

a) Hướng dẫn các sở, ban, ngành xây dựng QCKT;

b) Tổng hợp danh mục xây dựng QCKT của các sở, ban, ngành trình UBND tỉnh phê duyệt;

c) Định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu có trách nhiệm báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) và UBND tỉnh về tình hình xây dựng QCKT của tỉnh./-

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2009
Ngày hiệu lực21/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 69/2009/QĐ-UBND xây dựng, thẩm định ban hành quy chuẩn kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 69/2009/QĐ-UBND xây dựng, thẩm định ban hành quy chuẩn kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu69/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành11/08/2009
        Ngày hiệu lực21/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 69/2009/QĐ-UBND xây dựng, thẩm định ban hành quy chuẩn kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2009/QĐ-UBND xây dựng, thẩm định ban hành quy chuẩn kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng

           • 11/08/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực