Quyết định 69/2015/QĐ-UBND

Quyết định 69/2015/QĐ-UBND về đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đợt II - năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2015/QĐ-UBND đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc Lăng Cô Phú Lộc Thừa Thiên Huế 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2015/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI THỊ TRẤN PHÚ LỘC VÀ THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC ĐỢT II - NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt II - năm 2015;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt II - năm 2015 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan triển khai các thủ tục liên quan đến công tác quản lý hành chính, quản lý đô thị đối với các tuyến đường được đặt tên tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các thị trấn Phú Lộc, thị trấn Lăng Cô có đường được đặt tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục kiểm tra VBQPPL-B
TP;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT.HĐND t
nh;
- Cổng TTĐT CP;
- CT và PCT UBND t
nh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- VP: PCVP, Cổng TTĐT và các CV;
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

DANH SÁCH

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI THỊ TRẤN PHÚ LỘC VÀ THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC, ĐỢT II - NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số: 69/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Tên đường hiện tại

Điểm đầu

Điểm cuối

Dài (m)

Rộng (m)

Đặt tên

Hiện ti

Mặt đường

I

Thtrấn Phú Lc

1

Đường Bắc đèo Mũi Né

Đường Lý Thánh Tông

Nhà ông Trai

800m

3,5m

Bê tông xi măng

Mũi Né

2

Đường ven đm Cầu Hai

Đường Lý Thánh Tông

Cu Đông Hải

4000m

3,5m

Bê tông xi măng

Đoàn Trọng Truyến

3

Đường khu dân cư Đồng Đưng

Đường Lý Thánh Tông

Đường Lê Dõng

250m

3m

Bê tông nhựa + xi măng

Đồng Đưng

4

Đường khu dân cư Đồng Đưng

Đường Lê Dõng

Đường Lê Dõng (nhà bà Hoa)

300m

3m

Bê tông nhựa

Võ Lạng

5

Đường 8 tháng 3

Đường Bch Mã

Trần Đình Túc

1.500m

4,5m

Bê tông xi măng

Lê Thúc Khánh

6

Đường Bãi Quả

Đường ven đầm Cầu Hai (nhà ông Cu)

Đường sắt (nhà ông Ngâu)

500m

3,5m

Bê tông xi măng

Bãi Quả

7

Tuyến đường số 2, khu phố chợ Cầu Hai

Đường Lý Thánh Tông

Đường Hoàng Đức Trch

500m

7,5m

Bê tông nhựa

Đặng Minh Hường

II

Thị trấn Lăng Cô

1

Đường ven đầm Lập An

Đường Lạc Long Quân

Mũi doi (Loan Lý)

2.600m

7m

Bê tông nhựa

Vi Thủ An

2

Ngã tư Ba Dốc

Đường Lạc Long Quân

Đường ven đầm Lập An

500m

9m

Bê tông nhựa

Nguyễn Chi

3

Đường vào C1

Đường Lạc Long Quân

Đường ven đầm

1.100m

7m

Bê tông nhựa

Nguyễn Hữu An

4

Đường ven núi Phú Gia

Đường Nguyễn Văn Đạt

Giáp Lộc Vĩnh

2000m

6m

Bê tông nhựa

Phú Gia

5

Đường cạnh UBND thị trấn Lăng Cô

Đường Lạc Long Quân

Đường Nguyễn Văn

150m

8m

Bê tông nhựa

Nguyễn Phục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 69/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/12/2015
Ngày hiệu lực 04/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 69/2015/QĐ-UBND đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc Lăng Cô Phú Lộc Thừa Thiên Huế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 69/2015/QĐ-UBND đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc Lăng Cô Phú Lộc Thừa Thiên Huế 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 69/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Dung
Ngày ban hành 25/12/2015
Ngày hiệu lực 04/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 69/2015/QĐ-UBND đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc Lăng Cô Phú Lộc Thừa Thiên Huế 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2015/QĐ-UBND đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc Lăng Cô Phú Lộc Thừa Thiên Huế 2015

  • 25/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực