Quyết định 69/2016/QĐ-UBND

Quyết định 69/2016/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2016/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; tổ chức, cá nhân được quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

1. Chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Số TT

Khu vực sử dụng diện tích bán hàng

Giá bao gồm thuế VAT
(đồng/m2/ngày)

Chợ loại I

Chợ loại II

Chợ loại III

1

Khu vực có mái che

2.000

1.500

1.000

2

Khu vực không có mái che hoặc có mái che nhưng do người sử dụng diện tích bán hàng tự xây dựng

1.500

1.000

800

3

Khu vực bán hàng tự sản, tự tiêu

800

800

800

Việc phân loại chợ áp dụng theo các quy định hiện hành.

2. Chợ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không từ ngân sách nhà nước hoặc các nguồn viện trợ không hoàn lại: giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ có thể thu cao hơn nhưng tối đa không quá 02 lần giá dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 3. Đấu giá quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

1. Toàn bộ các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước phải thực hiện đấu giá quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo quy định, trừ trường hợp chợ đã được cấp thẩm quyền giao cho Ban quản lý chợ hoặc doanh nghiệp trực tiếp khai thác và quản lý.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức đấu giá quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ loại I và chợ loại II thuộc địa bàn quản lý; Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đấu giá quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ loại III thuộc địa bàn quản lý.

3. Việc đấu giá quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Điều 4. Quản lý và sử dụng nguồn thu

1. Việc thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ phải có biên lai, hóa đơn thu theo quy định; việc thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng đối với sạp kinh doanh cố định, thường xuyên tại chợ phải có hợp đồng giữa tổ chức thu tiền dịch vụ với người kinh doanh.

2. Tổ chức, đơn vị thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ phải mở sổ sách kế toán để theo dõi, phản ảnh việc thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu theo đúng quy định.

3. Đối với chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng, nguồn thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ là nguồn thu thuộc ngân sách nhà nước; việc quản lý sử dụng áp dụng theo quy định hiện hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý chợ hoặc tổ chức, cá nhân kinh doanh chợ phải niêm yết giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng ở nơi thuận tiện nhất tại chợ; đồng thời, thông báo công khai các văn bản quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ để người kinh doanh biết, thực hiện.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, tổ chức thực hiện thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo quy định.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Cục Thuế Tỉnh hướng dẫn các đối tượng thực hiện và kiểm tra xử lý vi phạm việc thu, quản lý, sử dụng nguồn thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH đơn vị Tỉnh;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: VT, KTTH.HS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Châu Hồng Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 69/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 69/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 69/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Đồng Tháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu69/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýChâu Hồng Phúc
       Ngày ban hành21/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 69/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Đồng Tháp

           • 21/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực