Quyết định 69/2017/QĐ-UBND

Quyết định 69/2017/QĐ-UBND về quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2017/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2017/QĐ-UBND

Long An, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4239/TTr-STC ngày 22/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An là 5 triệu đồng/Ban/năm.

Nguồn kinh phí: từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán hàng năm cho ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2018. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- TT.UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Phòng KT 1+2+TH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, STC. THY.
HO TRO BAN THANH TRA NHAN DAN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực10/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 69/2017/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 69/2017/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu69/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýTrần Văn Cần
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực10/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 69/2017/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra Long An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2017/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra Long An

            • 29/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực