Quyết định 69/QĐ-HQĐNa

Quyết định 69/QĐ-HQĐNa năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Thuế xuất nhập khẩu do Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 69/QĐ-HQĐNa chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Phòng Thuế xuất nhập khẩu Đồng Nai 2017


TỔNG CỤC HI QUAN
CỤC HẢI QUAN ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/QĐ-HQĐNa

Đồng Nai, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 137/TTg ngày 01/04/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Hải quan Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Xét đnghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Thuế xuất nhập khẩu”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 430/QĐ-HQĐNa ngày 20/07/2010 của Cục Hải quan Đồng Nai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Phòng Thuế xuất nhập khẩu thuộc Cục Hải quan Đồng Nai.

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (để t/h);
- Vụ TCCB-TCHQ (để b/c);
- BLĐ Cục;
- Website nội bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Danh

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-HQĐNa ngày 11/01/2017 của Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai)

I. Chc năng

Tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục thực hiện công tác chính sách thuế, quản lý thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu; xác định trị giá hải quan; phân loại hàng hóa; kế toán thuế và thu khác; các cơ chế tài chính liên quan đến thu ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu) theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Cục trưởng:

Chương trình, kế hoạch, giải pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

Kế hoạch, giải pháp thu ngân sách, thu hồi, xử lý nợ thuế hàng năm của Cục Hải quan Đồng Nai và giao nhiệm vụ thu ngân sách, thu hồi, xử lý nợ thuế hàng năm cho các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai;

Văn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai trin khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

Kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đi, bổ sung quy định liên quan đến công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

Giải quyết đối với khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai hoặc đề xuất đbáo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai về công tác quản thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

2. Tổ chức thực hiện:

Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện công tác thu ngân sách, thu hồi, xử lý nợ thuế và các giải pháp thu ngân sách hàng năm theo quy định;

Phân tích chi tiết, đánh giá tình hình các khoản thu ngân sách hàng tháng, quý, năm; dự kiến số thu tháng, quý, năm tiếp theo để đxuất các giải pháp, kiến nghị đảm bảo nguồn thu, báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai, Tổng cục Hải quan theo quy định;

Kiểm tra việc thực hiện công tác phân loại, xác định trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tính thống nhất trong địa bàn quản lý của Cục Hải quan Đồng Nai;

Kiểm tra, hướng dẫn các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện công tác kế toán thuế, cơ chế tài chính liên quan đến thu ngân sách và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

Kiểm tra, giám sát trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện công tác phân loại hàng hóa, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai để kịp thời phát hiện, cảnh báo đối với hành vi phân loại, xác định trị giá chưa đúng quy định hoặc chưa thống nhất giữa các Chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai;

Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác nhằm phát hiện những vấn đề phát sinh, bất thường trên địa bàn Cục Hải quan Đồng Nai trong việc thực hiện công tác quản lý thuế, phân loại, xác định trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu để kịp thời đề xuất Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức và cá nhân có liên quan;

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện giao dịch với các tổ chức, cá nhân, tổ chức tiếp nhận tin báo, tố giác; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác quản thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Tổng hợp, giải quyết các vướng mắc của các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai trong lĩnh vực quản lý thuế đi với hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định;

Tổ chức xây dựng, thu thập, cập nhật, sử dụng và quản thông tin cơ sở dữ liệu về nghiệp vụ quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

Phối hợp đề xuất trang bị và theo dõi, kiểm tra tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Kiểm tra đi với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc chấp hành các quy định pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phân công, phân cấp của Tổng cục Hải quan.

3. Thực hiện và phối hợp tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành; phối hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Cục Hải quan Đồng Nai.

5. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, nội dung tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cho cán bộ, công chức.

6. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

7. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

8. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai phân công, giao phó.

III. Cơ cấu tổ chc và biên chế

1. Phòng Thuế xuất nhập khẩu có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Thuế xuất nhập khẩu.

Trưởng phòng Thuế xuất nhập khẩu có thể ký thừa lệnh (TL) một số văn bản được Cục trưởng giao thẩm quyền, Việc ký thừa lệnh thực hiện theo quy định tại quy chế làm việc của cơ quan và quy định về thẩm quyền ký văn bản.

Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Thuế xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

3. Biên chế của Phòng Thuế xuất nhập khẩu do Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai quyết định trên tổng số biên chế được giao và theo yêu cầu công việc thực tế tại từng thời điểm.

IV. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng Cục Hải quan Đng Nai.

2. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn nghiệp vụ của Cục Thuế xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan.

3. Có mối quan hệ phối hợp công tác đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hi quan Đồng Nai và với các đơn vị khác trong, ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/QĐ-HQĐNa

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/QĐ-HQĐNa
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2017
Ngày hiệu lực11/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/QĐ-HQĐNa

Lược đồ Quyết định 69/QĐ-HQĐNa chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Phòng Thuế xuất nhập khẩu Đồng Nai 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 69/QĐ-HQĐNa chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Phòng Thuế xuất nhập khẩu Đồng Nai 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu69/QĐ-HQĐNa
        Cơ quan ban hànhCục Hải quan Đồng Nai
        Người kýLê Văn Danh
        Ngày ban hành11/01/2017
        Ngày hiệu lực11/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 69/QĐ-HQĐNa chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Phòng Thuế xuất nhập khẩu Đồng Nai 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/QĐ-HQĐNa chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Phòng Thuế xuất nhập khẩu Đồng Nai 2017

            • 11/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực