Quyết định 6901/QĐ-UBND

Quyết định 6901/QĐ-UBND năm 2012 về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 6901/QĐ-UBND năm 2012 ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6901/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Chương trình công tác năm 2012 của UBND thành phố;

Theo kết luận tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố ngày 04 tháng 4 năm 2012;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 481/TTr-BĐKH ngày 17 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Chánh Văn phòng thuộc Ban chỉ đạo ứng phó với Biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Giám đốc Công an thành phố; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TVTU, TTHĐND thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể;
- Đài PTTH ĐN, Báo Đà Nẵng;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Tấn Viết

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6901/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6901/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2012
Ngày hiệu lực24/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6901/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6901/QĐ-UBND năm 2012 ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6901/QĐ-UBND năm 2012 ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6901/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýPhùng Tấn Viết
        Ngày ban hành24/08/2012
        Ngày hiệu lực24/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6901/QĐ-UBND năm 2012 ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6901/QĐ-UBND năm 2012 ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng Đà Nẵng

            • 24/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực