Quyết định 6902/QĐ-UBND

Quyết định 6902/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 6902/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục chức năng quản lý nhà nước Sở Ngoại vụ Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6902/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 1175/TTr-NV ngày 17/8/2017 và ý kiến của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tại văn bản số 1705/STP-KSTTHC ngày 09/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09 thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký thay thế Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, Các PCT UBND TP;
- VPUBTP: Các PCVP: N.N.Kỳ, P.C.Công;

Các phòng: NC, KT, KGVX, TKBT, HCTC;
- Trung tâm Tin học Công báo Thành phố;

- Cổng thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, NC(B).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NGOẠI VỤ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6902/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Mã TTHC

1

Xin phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Ngoại vụ

 

2

Cấp mới, gia hạn, bổ sung sửa đổi Giấy phép của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài

Sở Ngoại vụ

 

3

Đặt địa điểm Văn phòng Dự án, Văn phòng Đại diện tại Hà Nội (áp dụng cho các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài)

Sở Ngoại vụ

 

4

Tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài

Sở Ngoại vụ

 

5

Xuất cảnh để thực hiện công tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội

Sở Ngoại vụ

 

6

Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

Sở Ngoại vụ

 

7

Xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, chữa bệnh, du lịch...) của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội

Sở Ngoại vụ

 

8

Nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại Hà Nội

Sở Ngoại vụ

 

9

Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội

Sở Ngoại vụ

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6902/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6902/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2017
Ngày hiệu lực04/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6902/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6902/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục chức năng quản lý nhà nước Sở Ngoại vụ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 6902/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục chức năng quản lý nhà nước Sở Ngoại vụ Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu6902/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành04/10/2017
       Ngày hiệu lực04/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6902/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục chức năng quản lý nhà nước Sở Ngoại vụ Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6902/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục chức năng quản lý nhà nước Sở Ngoại vụ Hà Nội

           • 04/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực