Quyết định 691/QĐ-UBND

Quyết định 691/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về từng lĩnh vực giai đoạn 2019-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 691/QĐ-UBND 2019 về tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 691/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 08 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NỔI TRỘI VỀ TỪNG LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 99/TTr-SNN ngày 24 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về từng lĩnh vực giai đoạn 2019 - 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về từng lĩnh vực là căn cứ để đánh giá mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu; lập và thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020 đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; là cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và xét khen thưởng trong phong trào “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Điều kiện để xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực, khi xã đạt đủ các yêu cầu sau:

1. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

2. Đạt chuẩn 04 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và đạt chuẩn 01 trong 5 tiêu chí nổi trội về từng lĩnh vực theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định tại Quyết định này.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh: Hướng dẫn các địa phương trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016-2020 để chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể các cấp, cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện tốt Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và các tiêu chí nổi trội về lĩnh vực theo quy định tại Quyết định này.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định tại Quyết định này; chỉ đạo tổ chức đánh giá, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực theo đúng quy định.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016-2020; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BCĐTW các Chương trình MTQG (b/c);
- VPĐP nông thôn mới TW;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NỔI TRỘI VỀ TỪNG LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 2019-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

I. Điều kiện xét đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực phải đáp ứng các yêu cầu:

1. Xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

2. Đảm bảo đạt chuẩn 04 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2020.

II. TIÊU CHÍ NỖI TRỘI VỀ LĨNH VỰC:

TT

Lĩnh vực nổi trội nhất

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu đạt

Ghi chú

Sở, ban, ngành hướng dẫn và thẩm định

1

Về Văn hóa

1.1. Xã có quyết định của cấp huyện thành lập Trung tâm văn hóa - thể thao xã. Có đội ngũ quản lý, quy chế hoạt động theo quy định(1). Trung tâm văn hóa xã có Kế hoạch, kinh phí hoạt động hàng năm.

Đạt

(1) Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa thể thao xã.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.2. Nhà văn hóa xã đạt chuẩn, có trang bị vật chất, thiết bị phục vụ các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ theo quy định(1).

Đạt

 

1.3. Xã có ít nhất 01 trong 3 mô hình, thường xuyên tổ chức các hoạt động tại Nhà văn hóa xã, gồm:

- Đội văn nghệ quần chúng cấp xã.

- Đội văn nghệ dân gian(3) cấp xã

- Câu lạc bộ về văn hóa xã hội(4).

 

(3) Văn nghệ dân gian bao gồm các loại hình văn hóa, nghệ thuật cổ truyền các dân tộc, vùng miền hiện có trên địa bàn tỉnh như: Chèo, quan họ, dân ca, bài chòi, đội cồng chiêng - xoang, dân ca - dân vũ, hòa tấu nhạc cụ các dân tộc tại chỗ.

(4) Các loại hình câu lạc bộ hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sở thích…

2

Về Du lịch

Có ít nhất 01 điểm Du lịch trên địa bàn xã (Du lịch thắng cảnh, du lịch lịch sử, du lịch di tích….).

Đạt

 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

3

Về Môi trường

3.1 Tỷ lệ tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến.

≥ 70%

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

3.2. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

100%

 

4

Về An ninh trật tự

4.1. Không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh chính trị; không có cá nhân tổ chức đưa người hoặc tham gia vượt biên, trốn ở nước ngoài trái phép.

Đạt

 

Công an tỉnh

4.2. Không để xảy ra tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ quần chúng nhân dân; không có khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người trái pháp luật kéo dài.

Đạt

 

4.3. Xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh; hàng năm phải đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” trở lên, không có cá nhân nào vi phạm bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Đạt

 

4.4. Hàng năm các thôn, làng trên địa bàn xã được công nhận đạt chuẩn “An toàn về ANTT”

Đạt

 

4.5. Có mô hình, tổ chức quần chúng tham gia công tác đảm bảo ANTT hoạt động tích cực, đạt hiệu quả góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Đạt

 

4.6. Quần chúng nhân dân tại nơi cư trú chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và những quy định của địa phương nơi cư trú; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú tái hòa nhập cộng đồng, không để tái phạm; không để con em trong gia đình vi phạm pháp luật. Không có trọng án xảy ra; không có công dân cư trú trên địa bàn xã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Hàng năm xảy ra không quá 10 vụ việc liên quan đến ANTT do công dân cư trú trên địa bàn xã gây ra.

Đạt

 

5

Về tổ chức sản xuất

5.1. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đạt

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5.2. Thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn; mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ hoặc có ít nhất 01 sản phẩm được thực hiện theo chu trình OCOP.

Đạt

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 691/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu691/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2019
Ngày hiệu lực08/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(12/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 691/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 691/QĐ-UBND 2019 về tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 691/QĐ-UBND 2019 về tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu691/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Hữu Tháp
        Ngày ban hành08/07/2019
        Ngày hiệu lực08/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (12/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 691/QĐ-UBND 2019 về tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 691/QĐ-UBND 2019 về tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội Kon Tum

           • 08/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực