Quyết định 691/QĐ-UBND

Quyết định 691/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương và dự toán Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035

Nội dung toàn văn Quyết định 691/QĐ-UBND đề cương dự toán quy hoạch phát triển điện lực Hưng Yên 2016 2025 2035


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 691/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 04 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2016-2025, CÓ XÉT ĐẾN 2035

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sa đổi, b sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/6/2006 của Chính ph về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng th phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, b sung một số điều của nghị định 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương v việc ban hành quy định về nội dung, trình tự, th tục lập, thẩm định phê duyệt và điu chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đu tư hướng dn tổ chức lập, thẩm đnh, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Công văn số 5046/BCT-TCNL ngày 09/6/2014 của Bộ Công Thương v việc lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh thành phố thuộc TW;

Căn cứ Báo cáo kết qu thẩm định đề cương và dự toán Quy hoch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035, số 570/BC-SKHĐT ngày 03/6/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đ nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 943/TTr-SCT ngày 24/9/2015 về việc phê duyệt đề cương và dự toán Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 và Báo cáo số 273/BC-SCT ngày 11/1/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán Quy hoạch phát triển điện lực tnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 với những nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035.

2. Cơ quan chủ trì lập quy hoạch: S Công Thương.

3. Mục tiêu, yêu cầu của dự án quy hoạch:

............................

a. Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035.

- Tập I. Thuyết minh chung

- Tập II. Phụ lục tính toán

- Tập III. Phần bản vẽ

b. Hợp phn II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035.

- Tập I. Thuyết minh chung

- Tập II. Phụ lục tính toán

- Tập III. Phần bản vẽ

7. Dự toán chi phí lập quy hoạch là: 5.968.000.000 đồng.

(Bng ch: Năm tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu đồng chn.)

Trong đó:

- Hợp phần I: 1.900.000.000 đồng

- Hợp phần II: 4.068.000.000 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (Nguồn sự nghiệp kinh tế).

9. Tchức thực hiện:

- Giao Sở Công Thương làm chđầu tư, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, cht lượng và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước; có trách nhiệm qun lý và sử dụng kinh phí hợp lý, hiệu quả.

- Ch đu tư chịu trách nhiệm về việc lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, điều kiện, kinh nghiệm đlập dự án theo đúng quy định ca Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc các s, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tnh và thủ trưng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- L
ãnh đạo VP UBND tnh;
- Lưu: V
T, CV: KT2BT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CH TỊCH THƯỜNG TRC
Đặng Minh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 691/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu691/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2016
Ngày hiệu lực04/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 691/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 691/QĐ-UBND đề cương dự toán quy hoạch phát triển điện lực Hưng Yên 2016 2025 2035


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 691/QĐ-UBND đề cương dự toán quy hoạch phát triển điện lực Hưng Yên 2016 2025 2035
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu691/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐặng Minh Ngọc
        Ngày ban hành04/04/2016
        Ngày hiệu lực04/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 691/QĐ-UBND đề cương dự toán quy hoạch phát triển điện lực Hưng Yên 2016 2025 2035

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 691/QĐ-UBND đề cương dự toán quy hoạch phát triển điện lực Hưng Yên 2016 2025 2035

           • 04/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực