Quyết định 692/QĐ-UBND

Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 692/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 17/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2019 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số: 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số: 430/TTr-STTTT ngày 17 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 17/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2019 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 692/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công tại Nghị quyết số: 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số: 17/NQ-CP).

2. Xác định cụ thể các nhiệm vụ, chỉ tiêu cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số: 17/NQ-CP để phân công trách nhiệm cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.

3. Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng, ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử; bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước chi cho ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử hằng năm.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu tổng quát

- Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) mạnh mẽ trong hoạt động của cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tạo nền tảng phát triển kinh tế tri thức góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) tạo một nền hành chính hiện đại từ cấp tỉnh đến cơ sở. Hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, giảm thời gian, tiết kiệm ngân sách cũng như nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Chỉ tiêu chủ yếu

a) Giai đoạn 2019 - 2020

- Triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, quy định liên quan đến ứng dụng CNTT, xây dựng CQĐT do Chính phủ và các cơ quan Trung ương ban hành. Nghiên cứu, ban hành các văn bản quy định liên quan của địa phương.

- Ban hành Kiến trúc CQĐT tỉnh Bắc Kạn phiên bản 2.0.

- Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) tối ưu, hiện đại.

- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT của tỉnh, bao gồm hạ tầng triển khai các ứng dụng của tỉnh, hạ tầng tại từng cơ quan, đơn vị, hình thành mạng diện rộng (WAN) của tỉnh; sử dụng thống nhất, hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước; nâng cấp và trang bị thêm máy vi tính cho 100% cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước từ tỉnh tới cơ sở; xây dựng hoặc thuê, mua sắm hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan, đơn vị (mua sắm, thuê phần cứng, phần mềm; lắp đặt, cài đặt, đào tạo chuyển giao tiến tới quản lý, giám sát, đánh giá mức độ an toàn thông tin tập trung).

- Nâng cấp các hệ thống thông tin của tỉnh chưa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn mới; tiếp tục triển khai các hệ thống thông tin dùng chung, hệ thống nền tảng phục vụ xây dựng CQĐT.

- Phấn đấu 20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

- 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua hệ thống Một cửa điện tử cấp tỉnh.

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đạt: Ở cấp tỉnh 70% mức độ 3 (trong đó có 30% mức độ 4); cấp huyện (bao gồm cả cấp xã) 70% mức độ 3, 20% mức độ 4; tích hợp 30% DVCTT mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 20% trở lên.

- 100% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); hệ thống dịch vụ công (DVC) của tỉnh tích hợp chức năng ký số và xác thực chữ ký điện tử; 20% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; 50% DVCTT xử lý bằng hồ sơ điện tử; 50% DVCTT sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 100% Cổng/Trang Thông tin điện tử tỉnhcủa các Sở, Ngành, địa phương công khai đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ.

- Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của tỉnh kết nối, liên thông ổn định với Trục liên thông văn bản Quốc gia phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử 04 cấp; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật) thực hiện trao đổi dưới dạng điện tử; tối thiểu 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 50% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

- Tối thiểu 50% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh.

- Tiếp nhận tốt Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Khai thác, sử dụng hệ thống nhằm rút ngắn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy.

- Phấn đấu 90% cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, 70% cán bộ cấp xã biết sử dụng máy tính mức độ cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT; 100% cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin (CIO) được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Chính phủ điện tử, CQĐT, kinh tế số, xã hội số, về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; 100% cán bộ chuyên trách/phụ trách CNTT tại các cơ quan trong hệ thống chính quyền được đào tạo, bồi dưỡng về khung kiến trúc Chính phủ điện tử, kiến trúc CQĐT cấp tỉnh, an toàn thông tin mạng, nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm của ngành, đơn vị, địa phương trong xây dựng CQĐT tỉnh; thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng, đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách/phụ trách CNTT.

b) Giai đoạn 2021 - 2025

- Tiếp tục xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng CQĐT hướng tới xây dựng Đô thị thông minh tuân thủ Kiến trúc CQĐT tỉnh đã được phê duyệt, cập nhật. Hoàn thành việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP).

- Hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh cung cấp giao diện phù hợp với các thiết bị di động.

- 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của tỉnh và Trung ương.

- 80% thủ tục hành chính của tỉnh đạt yêu cầu được triển khai DVCTT mức độ 3, 4; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh được xác thực điện tử. Tích hợp 50% DVCTT mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó gồm 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 50% trở lên.

- 60% các hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các Cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại.

- 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

- 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- Tiếp tục sử dụng tốt Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, rút ngắn từ 70%-80% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy.

- 100% cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, 80% cán bộ cấp xã biết sử dụng máy tính mức độ cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. 100% cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin (CIO), cán bộ chuyên trách CNTT được cập nhật kiến thức thường xuyên về Chính phủ điện tử, CQĐT; lộ trình, nhiệm vụ tham gia xây dựng CQĐT của ngành, đơn vị.

- Có chính sách thu hút và đãi ngộ, chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức làm công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin

a) Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử; Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Quyết định số: 36/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn; sửa đổi, bổ sung Quyết định số: 2196/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn... phù hợp với các quy định tại thời điểm.

b) Nghiên cứu, tham gia ý kiến với các Bộ, Ngành Trung ương trong xây dựng và thực hiện các Nghị định, Thông tư, đề án, chương trình, kế hoạch về CQĐT.

c) Triển khai, hướng dẫn cụ thể các nội dung về an toàn thông tin theo hướng quy định trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin đối với tổ chức, cá nhân; có các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; thực hiện việc đề xuất, phê duyệt kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ đối với tất cả các hệ thống thông tin.

d) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

e) Xây dựng, cập nhật bộ mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

f) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung ứng dụng, phát triển CNTT vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là giai đoạn 2019 - 2020, cũng như các đề án, dự án đầu tư của tỉnh.

g) Đề nghị Bưu điện tỉnh nghiên cứu giảm giá cước dịch vụ bưu chính công ích phù hợp điều kiện của tỉnh, nghiên cứu việc phối hợp triển khai giữa Bưu điện tỉnh với cơ quan nhà nước trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả, thu phí giải quyết thủ tục hành chính.

h) Tham mưu, trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về việc ban hành chính sách thu hút và đãi ngộ, chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức làm CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển CQĐT tỉnh phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử

a) Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc CQĐT tỉnh Bắc Kạn phiên bản 2.0 phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) sau khi Chính phủ ban hành và thường xuyên cập nhật, ban hành các phiên bản tiếp theo phù hợp với các phiên bản cập nhật Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; triển khai áp dụng Kiến trúc CQĐT tỉnh đã được ban hành trong quá trình xây dựng CQĐT tại các Sở, Ngành, địa phương.

b) Thực hiện thuê dịch vụ CNTT hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) tối ưu, hiện đại, đảm bảo kết nối đầy đủ với nền tảng tích hợp, chia sẻ quốc gia (NGSP), làm trung gian kết nối được đến các hệ thống thông tin (HTTT) thuộc hệ thống CQĐT các cấp. LGSP là đầu mối kết nối với hệ thống NGSP của Quốc gia, liên thông các HTTT ở Trung ương và địa phương để khai thác các hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu Quốc gia như Dân cư, Tài nguyên môi trường, Tài chính, Thuế, Hải quan, Bảo hiểm, An sinh xã hội,….

c) Nâng cấp các hệ thống thông tin đã xây dựng chưa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn mới hiện nay như: Hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống “Một cửa điện tử”, “Một cửa điện tử liên thông” và DVCTT mức độ cao; phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

d) Xây dựng, hoàn thiện các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cập nhật triển khai các hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại địa phương; kết nối liên thông, chia sẻ với Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp, triển khai xong trong giai đoạn 2019 - 2020; tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu dùng chung về người dùng và Cơ sở dữ liệu về giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, có giải pháp xác thực người dùng phù hợp. Xây dựng hệ thống xử lý nghiệp vụ nội bộ trên cùng một nền tảng Cổng.

- Triển khai Phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số: 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ; xây dựng Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tích hợp, chia sẻ dữ liệu đến hệ thống Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức toàn quốc đảm bảo lộ trình của Bộ Nội vụ.

- Tiếp tục triển khai Cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL đất đai Quốc gia, Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

e) Tái cấu trúc lại hạ tầng CNTT của tỉnh theo hướng kết hợp giữa mô hình tập trung và mô hình phân tán dựa trên công nghệ điện toán đám mây, tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin theo khu vực thực hiện thuê dịch vụ của các nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam nhằm khai thác sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, phòng chống thảm họa, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn thông tin, an ninh mạng của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

f) Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) ổn định đến cấp xã; hoàn thiện hệ thống mạng nội bộ (LAN) các đơn vị tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn thông tin; kết nối mạng LAN hình thành mạng diện rộng (WAN) của tỉnh trên nền tảng mạng TSLCD với điểm kết nối trung tâm là Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh.

g) Nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu điện tử tỉnh Bắc Kạn theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

h) Chỉ đạo các doanh nghiệp Viễn thông quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cao năng lực mạng lưới viễn thông của tỉnh, nâng cao chất lượng đường truyền nhằm đảm bảo yêu cầu khai thác, sử dụng dịch vụ CNTT của các cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Xây dựng, phát triển CQĐT của tỉnh bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính

a) Tiếp nhận và triển khai sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ tại Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp theo lộ trình (dự kiến năm 2020) và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số: 412/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị định số: 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp tục hoàn thiện, duy trì ổn định Hệ thống Cổng Dịch vụ công, “Một cửa điện tử”, “Một cửa điện tử liên thông” và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của tỉnh; duy trì việc kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu với hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua cơ chế đăng nhập một lần từ Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

c) Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, kết nối vào hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

d) Chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống hóa mã định danh, thực hiện số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước bảo đảm dữ liệu được thu thập một lần.

4. Xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân

a) Triển khai các hệ thống bảo đảm an toàn thông tin; tăng cường hoạt động đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống CNTT của tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin của tỉnh.

b) Triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các hệ thống thông tin của tỉnh; triển khai giải pháp ký số trên thiết bị di dộng để thuận tiện cho việc sử dụng của người dân, doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn 2019 -2020, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

c) Hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống nền tảng, hệ thống phục vụ phát triển Chính phủ điện tử; đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số: 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

d) Tăng cường hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ chuyên trách nhằm bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin.

e) Tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng tự đảm bảo an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị.

5. Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

a) Huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng CQĐT tỉnh theo hình thức thuê dịch vụ CNTT trọn gói do các doanh nghiệp CNTT cung cấp, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. Không sử dụng nguồn vốn vay ODA có điều kiện ràng buộc để triển khai xây dựng CQĐT tỉnh.

b) Nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực (doanh nghiệp đầu tư, nhà nước thuê dịch vụ; hợp tác công tư (PPP), kinh phí sự nghiệp …) để triển khai các dự án xây dựng CQĐT.

c) Chú trọng xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về Chính phủ điện tử, CQĐT, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đối với người dân, doanh nghiệp).

d) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ triển khai, phát triển CQĐT.

e) Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp bưu chính công ích trong việc triển khai Chính phủ điện tử; trong việc hỗ trợ cá nhân, tổ chức, đặc biệt là cá nhân, tổ chức trên địa bàn xã thực hiện các DVCTT mức độ 3, 4.

f) Triển khai các chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển chính phủ điện tử, CQĐT.

g) Nghiên cứu học tập kinh nghiệm các tỉnh, thành phố đi đầu trong xây dựng CQĐT; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành trong triển khai xây dựng CQĐT tỉnh, đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm. Nghiên cứu, hợp tác với các tổ chức trong xây dựng CQĐT tỉnh, bảo đảm đúng pháp luật, phù hợp với thế mạnh của đối tác, không phụ thuộc vào một đối tác duy nhất, đặc biệt trong vấn đề an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo đảm không lộ lọt thông tin, bí mật quốc gia, làm chủ công nghệ và mã nguồn hệ thống.

h) Tăng cường nghiên cứu, đề xuất triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các giải pháp tích hợp, ứng dụng, sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nn kinh tế s, xã hội số dựa trên dữ liệu mở, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chui khối (Blockchain), Internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API)... tại địa phương.

i) Nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao và làm chủ công nghệ mới, phần mềm nguồn mở, công nghệ mở, chuẩn mở.

6. Thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi

a) Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển CQĐT; Tổ giúp việc Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh đóng vai trò là bộ phận bảo đảm thực thi triển khai việc xây dựng, phát triển CQĐT nói chung và những nhiệm vụ trong Kế hoạch này; Sở Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực, cùng với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh là hạt nhân trong triển khai CQĐT, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và không làm thay nhiệm vụ của các Sở, Ngành, địa phương. Việc xây dựng CQĐT đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT và cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

b) Hoàn thiện bộ phương pháp đánh giá mức độ xây dựng CQĐT tỉnh; có cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát trách nhiệm giải trình, ra quyết định và xử lý kịp thời các vướng mắc về thể chế, nguồn lực tài chính, giải pháp công nghệ và con người để đảm bảo thực thi hiệu quả mục tiêu xây dựng CQĐT.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại các Điểm a, b (đối với nhiệm vụ triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP) và Điểm c Mục 3 Phần III của Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại Điểm a Mục 6 Phần III của Kế hoạch này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Điểm a, c, e, f, g, h Mục 1 Phần III; các Điểm a, b, c, d, e, f, g, h, Mục 2 Phần III; Điểm b (phần hệ thống), d Mục 3 Phần III; các Điểm b, c, d, Mục 4 Phần III; Điểm c, d, e, f, g, i Mục 5 Phần III; Điểm a, b Mục 6 Phần III.

- Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Điểm a, b Mục 5 Phần III.

- Chủ trì tổ chức, hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, theo dõi tình hình thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc.

3. Công an tỉnh: Chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Điểm d Mục 1 Phần III; Điểm d Mục 2 Phần III (với nội dung về triển khai trên địa bàn tỉnh Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông).

4. Sở Nội vụ

- Chủ trì triển khai nhiệm vụ, giải pháp tại Điểm a Mục 1 Phần III (với nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử).

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Điểm c Mục 5 Phần III; phối hợp chỉ đạo, gắn chặt chẽ cải cách hành chính với ứng dụng CNTT tại các đơn vị, địa phương.

5. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Điểm h Mục 5 Phần III.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Điểm a, b Mục 5 Phần III.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách tỉnh cho các dự án, nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm cho ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước.

7. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch và các nhiệm vụ cần thiết phát sinh khác; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí của các đơn vị, địa phương.

8. Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại Điểm c Mục 1 Phần III (đối với nhiệm vụ đề xuất và đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin do đơn vị vận hành, khai thác sử dụng); triển khai các nhiệm vụ tương ứng tại Điểm d (với các Cơ sở dữ liệu do các Bộ, Ngành chủ quản triển khai), Điểm f Mục 2 Phần III (với nhiệm vụ xây dựng mạng LAN của đơn vị); Điểm e Mục 4 Phần III.

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ tại Điểm b Mục 1 Phần III; Điểm f Mục 2 (phần xây dựng mạng diện rộng WAN); Điểm a Mục 4; Điểm f Mục 5 Phần III.

- Triển khai có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT của đơn vị.

- Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh thông tin, lộ bí mật nhà nước tại Sở, Ngành, địa phương mình. Không sử dụng thiết bị, máy móc có nguồn gốc, xuất xứ không tin cậy, không bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng do đơn vị vận hành.

- Căn cứ vào Nghị quyết số: 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và Kế hoạch này để tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chủ động nghiên cứu những nhiệm vụ về xây dựng CQĐT do Bộ, Ngành chủ quản triển khai nhằm triển khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh và đề xuất những nhiệm vụ liên quan để góp phần xây dựng CQĐT tỉnh được đồng bộ, hiệu quả, tránh trùng lặp, lãng phí.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số: 424a/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số: 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng CQĐT giao Sở Thông tin và Truyền thông tại Kế hoạch số: 257/KH-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết số: 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được thay thế bằng những nhiệm vụ giao tại Kế hoạch này.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch triển khai tại cơ quan, đơn vị, định kỳ hằng quý, 06 tháng, 09 tháng, hằng năm đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch (thời gian chốt số liệu báo cáo Qúy I từ ngày 15 tháng 12 năm trước tới ngày 14 tháng 3 năm sau, Qúy II từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 14 tháng 6, Qúy III từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 9, Qúy IV từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 12), gửi Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất ngày 20 tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này với Ủy ban nhân dân tỉnh, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 692/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu692/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2019
Ngày hiệu lực06/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 692/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 692/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 692/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu692/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành06/05/2019
        Ngày hiệu lực06/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 692/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử Bắc Kạn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 692/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử Bắc Kạn

         • 06/05/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/05/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực