Quyết định 693/QĐ-UBND

Quyết định 693/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 693/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính luật sư tư vấn pháp luật Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693 /QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ, TƯ VẤN PHÁP LUẬT, CÔNG CHỨNG, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP, TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI, QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN, BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC, NUÔI CON NUÔI, QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; Quyết định số 1798/QĐ-BTP ngày 25/8/2016 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Quyết định số 643/QĐ-BTP ngày 05/5/2017 về việc công bố thủ tục hành được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Quyết định số 654/QĐ-BTP ngày 10/5/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Quyết định số 771/QĐ-BTP ngày 23/5/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (có Phụ lục danh mục và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính kèm theo).

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ www.tuyenquang.gov.vn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính về các lĩnh vực nêu tại Điều 1 đều hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ Cục KSTTHC(báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC (P.Hà).

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG
(
Ban hành kèm theo Quyết định số 693 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (129 THỦ TỤC)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

I

LĨNH VỰC LUẬT SƯ (18 THỦ TỤC)

1.

Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật luật sư

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư

Sở

2.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

3.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

4.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

5.

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

6.

Thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

 

 

6.1

Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập

Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012

Sở Tư pháp

6.2

Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư

Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012

Sở Tư pháp

6.3

Trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết

Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012

Sở Tư pháp

7.

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư

Sở Tư pháp

8.

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

9.

Thủ tục hợp nhất công ty luật

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

Sở Tư pháp

10.

Thủ tục sáp nhập công ty luật

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

Sở Tư pháp

11.

Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

Sở Tư pháp

12.

Thủ tục chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

Sở Tư pháp

13.

Thủ tục phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

UBND tỉnh -

Cơ quan chuyên môn được UBND tỉnh phân cấp thực hiện.

14.

Thủ tục phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

UBND tỉnh -

Cơ quan chuyên môn được UBND tỉnh phân cấp thực hiện.

15.

Thủ tục giải thể Đoàn luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

Sở Tư pháp

16.

Thủ tục đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

Sở Tư pháp

17.

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

18.

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

- Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

II

LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT (10 THỦ TỤC)

19.

Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP

Sở Tư pháp

20.

Thủ tục đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định của thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP

Sở Tư pháp

21.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

22.

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

23.

Thủ tục chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật.

Sở Tư pháp

24.

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

25.

Thủ tục thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

 

25.1

Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

25.2

Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

26.

Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

27.

Thủ tục thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010

Sở Tư pháp

28.

Thủ tục cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010

Sở Tư pháp

III.

LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG (39 THỦ TỤC)

29.

Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

Sở Tư pháp

30.

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư

Sở Tư pháp

31.

Thủ tục thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

32.

Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

33.

Thủ tục tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

34.

Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

35.

Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

36.

Thủ tục từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

37.

Thủ tục thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp

 

37.1

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

37.2

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

38.

Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng, phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Sở Tư pháp

39.

Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

40.

Thủ tục cấp lại Thẻ công chứng viên

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Sở Tư pháp

41.

Thủ tục xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

42.

Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

43.

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

 

44.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

 

45.

Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

Luật Công chứng số 53/2014/QH13

Sở Tư pháp

46.

Thủ tục thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

Luật Công chứng số 53/2014/QH13

Sở Tư pháp

47.

Thủ tục hợp nhất Văn phòng công chứng

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

48.

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

49.

Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

Sở Tư pháp

50.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

Sở Tư pháp

51.

Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

52.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

53.

Thủ tục chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

54.

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

55.

Thủ tục thành lập Hội công chứng viên

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ

Sở Tư pháp

56.

Thủ tục công chứng bản dịch

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Tổ chức hành nghề công chứng

57.

Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Tổ chức hành nghề công chứng

58.

Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Tổ chức hành nghề công chứng

59.

Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Tổ chức hành nghề công chứng

60.

Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Tổ chức hành nghề công chứng

61.

Thủ tục công chứng di chúc

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Tổ chức hành nghề công chứng

62.

Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Tổ chức hành nghề công chứng

63.

Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Tổ chức hành nghề công chứng

64.

Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Tổ chức hành nghề công chứng

65.

Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Tổ chức hành nghề công chứng

66.

Thủ tục nhận lưu giữ di chúc

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Tổ chức hành nghề công chứng

67.

Thủ tục cấp bản sao văn bản công chứng

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Tổ chức hành nghề công chứng

IV

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP (11 THỦ TỤC)

68.

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Luật Giám định tư pháp năm 2012

Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

69.

Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Luật Giám định tư pháp năm 2012

UBND tỉnh -

Cơ quan chuyên môn được UBND tỉnh phân cấp thực hiện.

70.

Thủ tục cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

Luật Giám định tư pháp năm 2012

Sở Tư pháp

71.

Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

Luật Giám định tư pháp năm 2012

Sở Tư pháp

72.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.

Sở Tư pháp

73.

Thủ tục thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

- Luật Giám định tư pháp năm 2012

- Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ

Sở Tư pháp

74.

Thủ tục chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ

Sở Tư pháp

75.

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ

Sở Tư pháp

76.

Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ

 

76.1

Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động

Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ

Sở Tư pháp

76.2

Trường hp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động

Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ

Sở Tư pháp

77.

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng

Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ

Sở Tư pháp

78.

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ

Sở Tư pháp

V.

LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI (19 THỦ TỤC)

79.

Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại

Sở Tư pháp

80.

Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

81.

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

82.

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

83.

Thủ tục thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

84.

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

85.

Thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

86.

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

87.

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

88.

Thủ tục thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

89.

Thủ tục thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

90.

Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở cũ, Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở mới của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

91.

Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

92.

Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

93.

Thủ tục thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

94.

Thủ tục thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

95.

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

96.

Thủ tục thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

97.

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

VI

LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN (12 THỦ TỤC)

98.

Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

Sở Tư pháp

99.

Thủ tục chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Sở Tư pháp

100.

Thủ tục thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Sở Tư pháp

101.

Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Sở Tư pháp

102.

Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

103.

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Sở Tư pháp

104.

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Sở Tư pháp

105.

Thủ tục tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Sở Tư pháp

106.

Thủ tục tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Sở Tư pháp

107.

Thủ tục gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Sở Tư pháp

108.

Thủ tục hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014.

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Sở Tư pháp

109.

Thủ tục hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Sở Tư pháp

VII

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (12 THỦ TỤC)

 

Trong hoạt động quản lý hành chính (6 thủ tục)

110.

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN

- Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

- Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

111.

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 thay thế Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

112.

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ

Đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường; đại diện UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã

113.            4

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

114.

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 của liên Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

- Luật Khiếu nại năm 2011

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

- Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở và cấp tương đương

- Giám đốc Sở và cấp tương đương

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh

115.

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 của liên Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng

- Luật Khiếu nại năm 2011

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ

- Giám đốc Sở và cấp tương đương

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh

 

Trong hoạt động thi hành án dân sự (06 thủ tục)

116.

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng

- Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 11/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh

117.

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 thay thế Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15/12/2011 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc Phòng Thi hành án cấp quân khu

118.

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng

Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc Phòng Thi hành án cấp quân khu; đại diện UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã

119.

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

- Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng

Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc Phòng Thi hành án cấp quân khu

120.

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 của liên Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng

- Luật Khiếu nại năm 2011

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ

Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường

121.            6

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 của liên Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng

- Luật Khiếu nại năm 2011

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ

Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan giải quyết khiếu nại lần đầu

VIII

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI (02 THỦ TỤC)

122.

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

- Luật nuôi con nuôi 2010

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

- Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu con nuôi

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Sở Tư pháp

123.

Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

- Luật nuôi con nuôi 2010

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ

Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

IX

LĨNH VỰC QUỐC TỊCH (06 THỦ TỤC)

IX.1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG (02 THỦ TỤC)

124.

Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch.

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Sở Tư pháp

125.

Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an

- Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an sửa đổi, bổ sung điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 1/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao hoặc Sở Tư pháp

IX.2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH (04 THỦ TỤC)

126.

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ

- Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp

127.

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ

- Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp

128.

Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ

- Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp

129.

Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 1/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an

- Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Tư pháp

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (10 THỦ TỤC)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

 

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (10 THỦ TỤC)

 

Trong hoạt động quản lý hành chính (06 thủ tục)

1

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp

UBND cấp huyện

2

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

3

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

Đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường; đại diện UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã

4

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

5

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 của liên Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy

- Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện

- Chủ tịch UBND cấp huyện.

6

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 của liên Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng

- Luật Khiếu nại năm 2011

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ

Chủ tịch UBND cấp huyện.

7

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng

Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

8

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng

Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện; đại diện UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã

9

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

- Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng

Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

10

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 của liên Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng

- Luật Khiếu nại năm 2011

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ

Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (06 THỦ TỤC)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

I

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (04 THỦ TỤC)

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

2

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

UBND cấp xã

3

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

UBND cấp xã

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 của liên Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng

- Luật Khiếu nại năm 2011

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ

Chủ tịch UBND cấp xã

II

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI (02 THỦ TỤC)

5

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

- Luật nuôi con nuôi 2010

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ

Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

Ủy ban nhân dân cấp xã

6

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

- Luật nuôi con nuôi 2010

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ

Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

Ủy ban nhân dân cấp xã

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 693/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu693/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2017
Ngày hiệu lực23/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 693/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 693/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính luật sư tư vấn pháp luật Tuyên Quang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 693/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính luật sư tư vấn pháp luật Tuyên Quang
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu693/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
     Người kýPhạm Minh Huấn
     Ngày ban hành23/06/2017
     Ngày hiệu lực23/06/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 693/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính luật sư tư vấn pháp luật Tuyên Quang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 693/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính luật sư tư vấn pháp luật Tuyên Quang