Quyết định 693/QĐ-UBND

Quyết định 693/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 121/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 693/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định 121/QĐ-TTg Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/QĐ-TTG NGÀY 24/01/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) TRÊN ĐA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối Tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 201/TTr-SCT ngày 26/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ Hội nhập quốc tế t
nh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV: KT2
BT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/QĐ-TTG NGÀY 24/01/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Xác định nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây viết tắt là Hiệp định CPTPP);

- Phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan chủ trì nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra nhằm triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Hiệp định CPTPP trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với việc tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo mỗi nhiệm vụ đều được phân công cho một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện;

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc phổ biến nội dung Hiệp định CPTPP; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, cơ chế, chính sách của tỉnh có liên quan tới thực thi Hiệp định CPTPP; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức do Hiệp định CPTPP mang lại để cạnh tranh và hội nhập thành công;

- Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quá trình thực hiện Hiệp định CPTPP, thực hiện an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định CPTPP thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, tập hun, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cn triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định CPTPP.

Chú trọng tập huấn, cập nhật thông tin cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực như đầu tư, dịch vụ, mua sắm công, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, nông nghiệp, lao động, môi trường... về các cam kết cụ thể có liên quan trong Hiệp định CPTPP, bảo đảm hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc tham mưu thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả.

Thành lập bộ phận Đầu mối thông tin về Hiệp định CPTPP nói riêng và các hiệp định thương mại tự do (FTA) nói chung tại Sở Công Thương để kết nối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương hỗ trợ cung cấp thông tin, và các vấn đề có liên quan đến Hiệp định CPTPP và các FTA mà Việt Nam tham gia.

2. Tích cực nghiên cứu, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành trung ương chủ trì rà soát theo lộ trình đã quy định của Hiệp định CPTPP. Đồng thời, khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với Hiệp định CPTPP.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Công Thương, kiện toàn bộ phận chuyên môn phụ trách việc thực thi Hiệp định CPTPP của tỉnh đphối hợp chặt chẽ với cơ quan đu mối quốc gia về thực thi Hiệp định, đảm bảo việc thực thi trên địa bàn tỉnh được hiệu quả và đầy đủ.

3. Nâng cao năng lực cnh tranh và phát triển nguồn nhân lực:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020, tập trung khắc phục những nội dung còn yếu kém ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, kinh doanh và chỉ sPCI của tỉnh.

- Triển khai và phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nh, lĩnh vực nông nghiệp và nông dân, phù hợp với quy định của pháp luật và cam kết quốc tế. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương khai thác và cung cấp thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu về nguy cơ bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, giải quyết các vụ việc phòng vệ thương mại, tranh chấp thương mại nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.

- Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu lĩnh vực công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nông nghiệp theo mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng rộng rãi khoa học - công nghệ mới, an toàn, thân thiện với môi trường, phát triển bền vững.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, hoạt động tư vấn, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp phân phi và người tiêu dùng; doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát huy tối đa sức lan tỏa và hiệu ứng tích cực của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, xây dựng chương trình đào tạo nghề gn với thực tin và nhu cầu của doanh nghiệp; huy động các doanh nghiệp liên kết, phối hợp và tham gia dạy nghề cho người lao động.

4. Triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh, nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp. Khẩn trương nghiên cứu, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước có chức năng quản lý việc thành lập và hoạt động của các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đng thời, tạo điều kiện đtổ chức này hoạt động thuận lợi, lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

5. Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

- Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội: Hỗ trợ về tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp; cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm...nhằm giúp đỡ người lao động trên địa bàn tỉnh bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế.

- Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường của tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý nhà nước về môi trường giữa các lực lượng, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công tác thanh tra, kim tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, khắc phục tình trạng suy thoái và từng bước cải thiện chất lượng môi trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh

- Tranh thủ sự lãnh đạo, hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương, Ban Chỉ đạo Liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế kết nối các nội dung, hoạt động trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh nói chung và việc thực thi Hiệp định CPTPP nói riêng với các chương trình, hoạt động quốc gia đ tham mưu, đxuất với Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế và UBND tnh triển khai có hiệu quả Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này.

- Nâng cao hiệu quả công tác điều phối, đôn đốc, giám sát các sở, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Kế hoạch này. Đồng thời, phối hợp cht chẽ với Ban hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo của tỉnh để tạo sự đồng bộ trong việc thực thi Hiệp định CPTPP trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Công Thương

- Là cơ quan Thường trực của Ban hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh chủ trì tham mưu tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến cập nhật thông tin, kiến thức về Hiệp định CPTPP, trong đó chú trọng những cam kết của Việt Nam; rào cản thương mại, các biện pháp phòng vệ thương mại; những vn đảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, người dân,.... giúp các doanh nghiệp, người dân hiểu và nắm bắt được đầy đủ, kịp thời thông tin từ đó triển khai thực hiện, khai thác tối đa hiệu quả từ Hiệp định CPTPP.

- Phối hợp với các cơ quan của Bộ Công Thương mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường quốc tế, nhất là thị trường các nước thành viên Hiệp định CPTPP.

- Tiếp tục triển khai “Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2025” (Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh); Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 07/12/2017) thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh kiện toàn bộ phận chuyên môn phụ trách việc thực thi Hiệp định CPTPP của tỉnh, thành lập bộ phận Đầu mối thông tin về Hiệp định CPTPP tại Sở.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tiếp tục chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Đề án cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư thuận lợi nâng cao chỉ snăng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020, cải thiện đáng kể thứ bậc PCI của tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 nằm trong nhóm các địa phương có chất lượng điều hành “tt”.

- Nghiên cứu tham mưu xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ kết nối, liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp nội tỉnh, hình thành các chuỗi liên kết.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tăng cường hoạt động cảnh báo, phổ biến về các biện pháp kỹ thuật của các nước thành viên Hiệp định CPTPP cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý có liên quan trên địa bàn tỉnh để chđộng đối phó với các rào cản kỹ thuật trong Hip định CPTPP.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Điểm TBT tỉnh Hưng Yên, tích cực trợ giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức về hàng rào kỹ thuật, tiếp cận tt hơn thị trường xuất khẩu.

- Nghiên cứu, đề xuất công tác quản lý sở hữu trí tuệ phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP.

5. Sở Tư Pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiến hành rà soát, đánh giá sự tương thích và tác động của Hiệp định CPTPP với hệ thng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để báo cáo, đề xuất HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành, góp phần thực thi hiệu quả Hiệp định.

- Phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương để tham mưu phương án chủ động, ứng phó phù hợp trong trường hợp có tranh chp thương mại quốc tế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tham mưu kiện toàn bộ phận có chức năng quản lý việc thành lập và hoạt động của các tchức của người lao động tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Chủ động đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về lao động trong điều kiện hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong quá trình thực thi Hiệp định CPTPP.

7. Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh

- Tích cực phối hợp với các sở, ngành có liên quan hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tìm hiu về Hiệp định CPTPP, nắm bắt các rào cản thương mại, rào cản kỹ thuật tại thị trường các nước thành viên Hiệp định.

- Phối hợp với các sở, ngành tỉnh rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và tỉnh ban hành, tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với Hiệp định CPTPP.

8. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về Hiệp định CPTPP trên Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, đặc biệt là trên phiên bản điện tử; thường xuyên có các bài viết, phóng sự vcác doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh khai thác thành công các cơ hội do Hiệp định mang lại đtuyên truyền nhân rộng góp phần thực thi hiệu quả Hiệp định CPTPP.

9. Các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung của Kế hoạch này cụ thể hóa vào chương trình, nội dung công tác của cơ quan, đơn vị mình đtổ chức thực hiện; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện tt các nội dung được nêu trong Kế hoạch này.

Định kỳ trước ngày 25/11 hàng năm, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) để xem xét, giải quyết theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 693/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu693/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2019
Ngày hiệu lực01/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 693/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 693/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định 121/QĐ-TTg Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 693/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định 121/QĐ-TTg Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu693/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành01/03/2019
        Ngày hiệu lực01/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 693/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định 121/QĐ-TTg Hưng Yên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 693/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định 121/QĐ-TTg Hưng Yên

         • 01/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực