Quyết định 6940/QĐ-BCT

Quyết định 6940/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 đối với viên chức quản lý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6940/QĐ-BCT 2014 quỹ tiền lương thực hiện 2013 viên chức quản lý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6940/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2013 CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Theo đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 1263/DKVN-HĐTV ngày 23 tháng 5 năm 2014 về việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Bộ máy Quản lý và Điều hành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công văn số 1676/DKVN-HĐTV ngày 26 tháng 7 năm 2014 về việc xác định lại quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 theo yêu cầu tại Công văn số 2176/LĐTBXH-LĐTL ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2176/LĐTBXH-LĐTL ngày 25 tháng 6 năm 2014 về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 đối với viên chức quản lý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tương ứng với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2013: (Triệu đồng)

- Tổng doanh thu                                                : 46.427.251

- Tổng thu - Tổng chi phí (chưa có lương)            : 29.154.743

- Lợi nhuận (đã loại trừ yếu tố khách quan)          : 28.958.788

- Nộp ngân sách                                                : 36.430.146

- Năng suất lao động (Tr.đồng/năm)                     : 53.495

2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của viên chức quản lý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là 8.368 triệu đồng (có biểu chi tiết kèm theo). Trong đó:

- Quỹ tiền lương của 07 viên chức quản lý 04 tháng đầu năm (gồm thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc) là: 1.744 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương của viên chức quản lý 08 tháng cuối năm (kể cả Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng) là: 6.624 triệu đồng.

Điều 2. Căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện năm 2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện quyết toán, phân phối tiền lương cho viên chức quản lý theo quy định. Trường hợp có sự thay đổi về kết quả sản xuất, kinh doanh và tài chính thì quỹ lương thực hiện được điều chỉnh theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Tổng cục Năng lượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTBXH (để theo dõi);
- Lưu: VT/TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang


BỘ CÔNG THƯƠNG
----------

 

 

QUỸ TIỀN LƯƠNG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 6940/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Họ và tên

Chức danh

Mức lương cơ bản (Tr.đ)

Quỹ lương viên chức quản lý 4 tháng đầu năm (triệu đồng)

Ghi chú

1

Phùng Đình Thực

Chủ tịch HĐTV

9,10

 

 

2

Đỗ Văn Hậu

Tổng giám đốc

8,50

 

 

3

Vũ Khánh Trường

TVHĐTV

8,20

 

 

4

Nguyễn Thanh Liêm

TVHĐTV

8,20

 

 

5

Phan Đình Đức

TVHĐTV

8,00

 

 

6

Nguyễn Xuân Thắng

TVHĐTV

8,20

 

 

7

Đinh Văn Sơn

TVHĐTV

7,90

 

 

 

Cộng

 

 

1,744

 

 

QUỸ TIỀN LƯƠNG 8 THÁNG CUỐI NĂM 2013 ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 6940/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Họ và tên

Chức danh

Mức lương cơ bản (Tr.đ)

Hệ số tiền lương tăng thêm (hệ số)

Thời gian (th)

Số tháng làm việc

Quỹ lương viên chức quản lý 8 tháng cuối năm

1

Phùng Đình Thực

Chủ tịch HĐTV

36

0,5

12

8,00

432

2

Đỗ Văn Hậu

Tổng giám đốc

35

0,5

12

8,00

420

3

Vũ Khánh Trường

TVHĐTV

32

0,5

12

8,00

384

4

Nguyễn Thanh Liêm

TVHĐTV

32

0,5

12

8,00

384

5

Phan Đình Đức

TVHĐTV

32

0,5

12

8,00

384

6

Nguyễn Xuân Thắng

TVHĐTV

32

0,5

12

8,00

384

7

Đinh Văn Sơn

TVHĐTV

32

0,5

11

8,00

384

8

Lê Minh Hồng

Phó TGĐ

32

0,5

12

8,00

384

9

Nguyễn Tiến Dũng

Phó TGĐ

32

0,5

12

8,00

384

10

Nguyễn Quốc Khánh

Phó TGĐ

32

0,5

12

8,00

384

11

Nguyễn Quốc Thập

Phó TGĐ

32

0,5

12

8,00

384

12

Nguyễn Sinh Khang

Phó TGĐ

32

0,5

12

8,00

384

13

Nguyễn Xuân Sơn

Phó TGĐ

32

0,5

12

8,00

384

14

Nguyễn Vũ Trường Sơn

Phó TGĐ

32

0,5

12

8,00

384

15

Nguyễn Hùng Dũng

Phó TGĐ

32

0,5

8

8,00

384

16

Lê Mạnh Hùng

Phó TGĐ

32

0,5

3

3,00

144

17

Nguyễn Thị Bình

Phó TGĐ

32

0,5

7

3,00

144

18

Phạm Thị Thu Hà

Phó TGĐ

32

0,5

7

3,00

144

19

Ninh Văn Quỳnh

Kế toán trưởng

29

0,5

12

8,00

348

 

Cộng

 

612

 

204

 

6.624

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6940/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6940/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực07/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6940/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 6940/QĐ-BCT 2014 quỹ tiền lương thực hiện 2013 viên chức quản lý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6940/QĐ-BCT 2014 quỹ tiền lương thực hiện 2013 viên chức quản lý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6940/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýLê Dương Quang
        Ngày ban hành07/08/2014
        Ngày hiệu lực07/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6940/QĐ-BCT 2014 quỹ tiền lương thực hiện 2013 viên chức quản lý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6940/QĐ-BCT 2014 quỹ tiền lương thực hiện 2013 viên chức quản lý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

            • 07/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực