Quyết định 6940/QĐ-UBND

Quyết định 6940/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông lâm nghiệp Sóc Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 6940/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6940/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP HÀ NỘI TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, TRÊN CƠ SỞ TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP SÓC SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông lâm nghiệp Sóc Sơn trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông lâm nghiệp Hà Nội thành đơn vị sự nghiệp công lập và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 242/TTr-SNN ngày 04 tháng 10 năm 2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2636/TTr-SNV ngày 13 tháng 11 năm 2013 về việc thành lập Trung tâm Phát triển lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông lâm nghiệp Sóc Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông lâm nghiệp Sóc Sơn.

Điều 2.

1. Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội có chức năng quản lý, trồng rừng, chăm sóc, duy trì, bảo vệ rừng và phát triển vốn rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, xây dựng hệ thống rừng phòng hộ, tạo cảnh quan, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái cho Thủ đô Hà Nội.

Trụ sở của Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội đặt tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về quản lý, trồng rừng, chăm sóc, duy trì, bảo vệ rừng và phát triển vốn rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, xây dựng hệ thống rừng phòng hộ, tạo cảnh quan, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái cho Thủ đô Hà Nội theo quy định của pháp luật;

b) Căn cứ vào dự án đầu tư xây dựng và phát triển rừng phòng hộ do cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng kế hoạch hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện;

c) Tiếp nhận vốn đầu tư của Nhà nước, phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan có liên quan ở địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch giao khoán cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bảo vệ và xây dựng rừng phòng hộ; quản lý và sử dụng vốn đầu tư theo đúng các quy định hiện hành;

d) Được tổ chức sản xuất kinh doanh trên đất rừng xen kẽ trong khu rừng phòng hộ theo quy chế quản lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kết hợp kinh doanh từ các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp: Trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, du lịch sinh thái, tận thu lâm sản, khai thác sử dụng rừng và duy trì, phát triển giống lan, giống cây bản địa theo quy định của pháp luật;

đ) Được bố trí, tổ chức lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo quy định;

e) Tuyên truyền giáo dục nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ và xây dựng rừng phòng hộ;

g) Định kỳ báo cáo cấp trên về tình hình diễn biến tài nguyên rừng và hoạt động quản lý, bảo vệ, xây dựng phát triển khu rừng phòng hộ theo quy định;

h) Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế; kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

4. Tổ chức bộ máy của Trung tâm.

a) Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc và một số Phó Giám đốc;

b) Các phòng chuyên môn:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Khoa học - Kỹ thuật;

- Phòng Quản lý phát triển tài nguyên rừng. c) Các đơn vị trực thuộc:

- Đội cơ động bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng;

- Trạm sản xuất Minh Phú;

- Trạm sản xuất Nam Sơn;

- Trạm sản xuất Hồng Kỳ;

- Trạm sản xuất Sân Bay;

- Trạm sản xuất Đền Gióng.

5. Cơ chế tài chính của Trung tâm: Thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Biên chế của Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố phân bổ hàng năm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chỉ đạo Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội xây dựng đề án xác định vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Trình Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm theo quy định của Thành phố;

c) Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông lâm nghiệp Sóc Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6940/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 6940/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/11/2013
Ngày hiệu lực 15/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6940/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6940/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 6940/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 6940/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Trần Xuân Việt
Ngày ban hành 15/11/2013
Ngày hiệu lực 15/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 6940/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 6940/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội

  • 15/11/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/11/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực