Quyết định 695/QĐ-UBCK

Quyết định 695/QĐ-UBCK năm 2016 thực hiện Thông tư 65/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

Quyết định 695/QĐ-UBCK thực hiện 65/2016/TT-BTC quản lý sử dụng phí hoạt động chứng khoán 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 150/QĐ-UBCK thực hiện Thông tư 241/2016/TT-BTC giá dịch vụ trong chứng khoán 2017 và được áp dụng kể từ ngày 22/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 695/QĐ-UBCK thực hiện 65/2016/TT-BTC quản lý sử dụng phí hoạt động chứng khoán 2016


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN

NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 695/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 65/2016/TT-BTC NGÀY 26/4/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 193/2013/TT-BTC ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện thu phí theo quy định tại Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tình hình thực hiện thu phí hàng quý (chi tiết theo mẫu báo cáo đính kèm) chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu quý tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Phát triển thị trường, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- Website UBCK;
- Lưu: VT, PTTT, 10.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Liên Hoa

 

Tên đơn vị thu phí
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /BC-Tên đơn vị

......, ngày.....tháng.....năm .....

 

BÁO CÁO THU PHÍ QUÝ ..... NĂM 20..

(Theo Quyết định số 695/QĐ-UBCK ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UBCKNN về việc thực hiện Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam)

Đơn vị: 1000 đồng

STT

Tên phí

Đối tượng nộp

Số phí thu trong quý

Lũy kế từ đầu năm

Ghi chú

1

........

........

........

........

 

2

........

........

........

........

 

........

........

........

........

........

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBCKNN;
- Vụ PTTT;
- Lưu: ....

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 695/QĐ-UBCK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu695/QĐ-UBCK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2016
Ngày hiệu lực13/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/02/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 695/QĐ-UBCK

Lược đồ Quyết định 695/QĐ-UBCK thực hiện 65/2016/TT-BTC quản lý sử dụng phí hoạt động chứng khoán 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 695/QĐ-UBCK thực hiện 65/2016/TT-BTC quản lý sử dụng phí hoạt động chứng khoán 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu695/QĐ-UBCK
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýNguyễn Thị Liên Hoa
        Ngày ban hành13/07/2016
        Ngày hiệu lực13/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/02/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 695/QĐ-UBCK thực hiện 65/2016/TT-BTC quản lý sử dụng phí hoạt động chứng khoán 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 695/QĐ-UBCK thực hiện 65/2016/TT-BTC quản lý sử dụng phí hoạt động chứng khoán 2016