Quyết định 697/QĐ-UBND.HC

Quyết định 697/QĐ-UBND-HC năm 2008 về chế độ đối với huấn luyện, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 697/QĐ-UBND-HC năm 2008 chế độ đối với huấn luyện vận động viên đã được thay thế bởi Quyết định 24/2012/QĐ-UBND quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi và được áp dụng kể từ ngày 02/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 697/QĐ-UBND-HC năm 2008 chế độ đối với huấn luyện vận động viên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 697/QĐ-UBND.HC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 09 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1064/STC-HCSN ngày 25 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, với những nội dung cơ bản như sau:

I. Đối với chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ bồi thường tai nạn lao động:

Thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư Liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

II. Đối với chế độ tiền thưởng: Đây là phần thưởng thêm của địa phương từ ngân sách Nhà nước ngoài phần thưởng mà các huấn luyện viên, vận động viên được nhận từ các giải thi đấu.

1. Vận động viên đạt thành tích cao trong Đại hội thể dục thể thao toàn quốc, mức thưởng như sau:

- Huy chương vàng: 5.000.000 đồng.

- Huy chương bạc: 3.000.000 đồng.

- Huy chương đồng: 2.000.000 đồng.

2. Vận động viên đạt thành tích cao tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, mức thưởng như sau:

- Huy chương vàng: 3.000.000 đồng.

- Huy chương bạc: 2.000.000 đồng.

- Huy chương đồng: 1.000.000 đồng.

3. Vận động viên đạt thành tích cao tại giải vô địch Quốc gia, mức thưởng như sau:

- Huy chương vàng: 3.000.000 đồng.

- Huy chương bạc: 2.000.000 đồng.

- Huy chương đồng: 1.000.000 đồng.

4. Vận động viên phá kỷ lục quốc gia: mức thưởng chung là 5.000.000 đồng/lượt.

5. Vận động viên đạt thành tích cao tại các giải vô địch trẻ quốc gia, mức thưởng được quy định theo lứa tuổi, cụ thể như sau:

5.1. Giải thể thao vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên đến dưới 12 tuổi:

- Huy chương vàng: 600.000 đồng.

- Huy chương bạc: 400.000 đồng.

- Huy chương đồng: 200.000 đồng.

5.2. Giải thể thao vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi:

- Huy chương vàng: 900.000 đồng.

- Huy chương bạc: 600.000 đồng.

- Huy chương đồng: 300.000 đồng.

5.3. Giải thể thao vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi:

- Huy chương vàng: 1.200.000 đồng.

- Huy chương bạc: 800.000 đồng.

- Huy chương đồng: 400.000 đồng.

5.4. Giải thể thao vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên từ 18 tuổi đến dưới 21 tuổi:

- Huy chương vàng: 1.500.000 đồng.

- Huy chương bạc: 1.000.000 đồng.

- Huy chương đồng: 500.000 đồng.

6. Đối với môn thể thao tập thể, mức thưởng chung bằng số lượng người tham gia môn thể thao tập thể nhân với mức thưởng tương ứng.

7. Đối với môn thể thao có nội dung thi đấu đồng đội (mà thành tích thi đấu của từng cá nhân và đồng đội được xác định trong cùng một lần thi), số lượng vận động viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định của điều lệ giải. Mức thưởng chung bằng số lượng vận động viên nhân với 50% mức thưởng tương ứng.

8. Chế độ thưởng đối với huấn luyện viên:

8.1. Đối với thi đấu cá nhân: Những huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập được thành tích trong các cuộc thi đấu thì mức thưởng chung được tính bằng mức thưởng đối với vận động viên.

Tỷ lệ phân chia tiền thưởng được thực hiện theo nguyên tắc: huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển được hưởng 60%, huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên cơ sở trước khi tham gia đội tuyển được hưởng 40%.

8.2. Đối với thi đấu tập thể: Những huấn luyện viên trực tiếp đào tạo đội tuyển thi đấu lập thành tích thì được thưởng chung bằng số lượng huấn luyện viên theo quy định nhân với mức thưởng tương ứng đối với vận động viên đạt giải.

Số lượng huấn luyện viên của các đội được xét thưởng theo quy định, với mức cụ thể như sau:

- Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 02 đến 05 vận động viên tham gia thi đấu: mức thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên.

- Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 06 đến 12 vận động viên tham gia thi đấu: mức thưởng chung tính cho 02 huấn luyện viên.

- Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 13 vận động viên trở lên: mức thưởng chung tính cho 03 huấn luyện viên.

8.3. Đối với môn thể thao thi đấu đồng đội: Mức thưởng chung cho huấn luyện viên bằng số lượng huấn luyện viên theo quy định tại điểm 8.2 mục 8 phần II của Quyết định này nhân với 50% mức thưởng tương ứng.

9. Huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao dành cho người khuyết tật thuộc hệ thống thi đấu thể thao quần chúng cấp quốc gia được thưởng bằng 50% mức thưởng tương ứng.

III. Kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ nêu trên được thực hiện trong dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao hàng năm theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Giao Sở Tài chính, trên cơ sở thống nhất với các ngành, căn cứ theo quy định về phân cấp ngân sách hàng năm cân đối ngân sách bố trí dự toán một khoản phù hợp để Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện.

Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trên cơ sở phân cấp kinh phí hàng năm, có kế hoạch triển khai và thực hiện các thủ tục chi – thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC(VX-PPLT).VD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 697/QĐ-UBND.HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu697/QĐ-UBND.HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2008
Ngày hiệu lực09/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 697/QĐ-UBND.HC

Lược đồ Quyết định 697/QĐ-UBND-HC năm 2008 chế độ đối với huấn luyện vận động viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 697/QĐ-UBND-HC năm 2008 chế độ đối với huấn luyện vận động viên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu697/QĐ-UBND.HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Vĩnh Tân
        Ngày ban hành09/07/2008
        Ngày hiệu lực09/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 697/QĐ-UBND-HC năm 2008 chế độ đối với huấn luyện vận động viên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 697/QĐ-UBND-HC năm 2008 chế độ đối với huấn luyện vận động viên