Quyết định 698/QĐ-BCT

Quyết định 698/QĐ-BCT năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

Nội dung toàn văn Quyết định 698/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 2017


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 698/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TỪ NGÀY 01/10/2016 ĐẾN NGÀY 31/12/2016

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Công Thương các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trư
ng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT,PC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TỪ NGÀY 01/10/2016 ĐẾN NGÀY 31/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định s
698/QĐ-BCT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

82/2010/QĐ-TTg
ngày 15/12/2010

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh kiêm nhiệm và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh

10/10/2016

2.

Thông tư

21/2010/TT-BCT
ngày 17/5/2010

Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp đnh Thương mại hàng hóa ASEAN

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

15/11/2016

3.

Thông tư

42/2014/TT-BCT
ngày 18/11/2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

15/11/2016

4.

Thông tư

37/2015/TT-BCT
ngày 30/10/2015

Thông tư quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2016/TT-BCT ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

26/11/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 698/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu698/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2017
Ngày hiệu lực07/03/2017
Ngày công báo18/03/2017
Số công báoTừ số 191 đến số 192
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 698/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 698/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 698/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu698/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýTrần Tuấn Anh
       Ngày ban hành07/03/2017
       Ngày hiệu lực07/03/2017
       Ngày công báo18/03/2017
       Số công báoTừ số 191 đến số 192
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 698/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 698/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 2017

           • 07/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/03/2017

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực