Quyết định 698/QĐ-UBND

Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng và chứng thực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 698/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công chứng chứng thực Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 698/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG VÀ CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Công văn số 3723/BNV-CCHC ngày 13/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại  đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 31/TTr-STP ngày 29/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 29 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng và Chứng thực đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 và Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 (kèm theo danh mục thủ tục hành chính).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC - VP Chính phủ;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- C
T, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- NC (Đ74);
- Lưu: VT, Tu61/4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH CÀ MAU

(Công bố kèm theo Quyết định s: 698/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Lĩnh vực Chứng thực

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1.

T-CMU- 285976-TT

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

Công văn số 3723/BNV-CCHC ngày 13/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Công văn số 5257/UBND-NC ngày 08/8/2015 và Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

2.

T-CMU- 285977-TT

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

B. Lĩnh vực Công chứng

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy định việc bãi bỏ, thủ tục hành chính

1.

T-CMU- 259127-TT

Công chứng hp đng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn

Công văn số 3723/BNV- CCHC ngày 13/8/2015 của Btrưởng Bộ Nội vụ; Công văn số 5257/UBND- NC ngày 08/8/2015 và Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

2.

T-CMU- 259129-TT

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

3.

T-CMU- 259132-TT

Công chứng hợp đồng chuyn đi quyn sử dụng đất

4.

T-CMU- 259134-TT

Công chứng hợp đồng chuyn nhượng quyn sử dụng đất

5.

T-CMU- 259136-TT

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

6.

T-CMU- 259137-TT

Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

7.

T-CMU- 259139-TT

Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

8.

T-CMU- 259140-TT

Công chứng hợp đồng tặng cho quyn sử dụng đất

9.

T-CMU- 259143-TT

Công chứng hợp đồng tặng cho quyn sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

10.

T-CMU- 259145-TT

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

11.

T-CMU- 259174-TT

Công chứng hp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

12.

T-CMU- 259176-TT

Công chứng hợp đồng góp vn bng quyn sử dụng đất

13.

T-CMU- 259179-TT

Công chứng hp đng góp vn bng quyn sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

14.

T-CMU- 259181-TT

Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở

15.

T-CMU- 259183-TT

Công chứng hợp đồng đổi nhà ở

16.

T-CMU- 259185-TT

Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở

17.

T-CMU- 259187-TT

Công chứng hợp đồng thuê nhà ở

18.

T-CMU- 259189-TT

Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở

19.

T-CMU- 259190-TT

Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở

20.

T-CMU- 259191-TT

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở

21.

T-CMU- 259192-TT

Công chứng di chúc

22.

T-CMU- 259193-TT

Nhận lưu giữ di chúc

23.

T-CMU- 259194-TT

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

24.

T-CMU- 259195-TT

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch

25.

T-CMU- 259196-TT

Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

26.

T-CMU- 259197-TT

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

27.

T-CMU- 259198-TT

Công chứng văn bản khai nhận di sản

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 698/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu698/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2017
Ngày hiệu lực13/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 698/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 698/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công chứng chứng thực Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 698/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công chứng chứng thực Cà Mau
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu698/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýTrần Hồng Quân
       Ngày ban hành13/04/2017
       Ngày hiệu lực13/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 698/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công chứng chứng thực Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 698/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công chứng chứng thực Cà Mau

           • 13/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực